Illustrasjon av satelitt som har kontakt med ulike innstallasjoner på sjøen Illustrasjon: Kongsberg Digital.

Digital transformasjon muliggjør nye tjenestetilbud

Illustrasjon av satelitt som har kontakt med ulike innstallasjoner på sjøen

Illustrasjon: Kongsberg Digital.

Den digitale transformasjonen av tjenester representerer også nye muligheter i årene fremover, ikke minst i måten tjenestene blir levert på.

Flere oppgaver vil utføres i samspillet mellom forbruker og maskin. Særlig vil ressurskrevende datainnhenting og analyse bli erstattet av søkealgoritmer og kunstig intelligens. Det er grunn til å tro at teknisk rådgivning, medisinske diagnoser, juridiske tjenester og andre problemløsningstjenester i økende grad blir automatisert.

Forbruket frikobles fra produksjonsstedet og tjenestene blir mobile og tilgjengelige overalt. Varehandel flyttes fra butikk til nett, og nyheter, musikk og bøker blir umiddelbart tilgjengelige over hele verden fra det tidspunktet de lanseres. I årene som kommer, vil stadig flere tjenester bli mobile, noe som gjør at norske bedrifter eksponeres for global konkurranse. Samtidig åpnes globale markedsmuligheter for norske bedrifter og skaleringspotensialet for tjenestene blir enormt.

Handelsnæringen står i en stor omstilling drevet av endret forbrukeratferd og digitalisering. Digitalisering har gjort det som tidligere var en skjermet næring til konkurranseutsatt, da forbrukerne har stadig større tilgang på varer fra hele verden. Næringen er preget av sterk konkurranse, og økt bruk av teknologi i hele verdikjeden, inkludert logistikk og lager, er nødvendig for å konkurrere. Aktørene opplever også økende grad av konkurranse fra utlandet. Et annet eksempel på endring som følge av digitalisering er at produsenter i økt grad selger direkte til konsumentene. Teknologiskiftet åpner også opp nye muligheter for handelsnæringen. Lokale bedrifter har et fortrinn i å kunne designe og tilby gode kundereiser som kombinerer det digitale og fysiske.

Digitaliseringen kan også endre etterspørselen etter tjenester. Et kjent eksempel er hvordan tilgjengelige strømmetjenester har økt konsumet av film, musikk og TV on-demand. Det gir grunnlag for vridninger i markedet for tjenesteleverandører. Ny teknologi åpner også opp for nye tjenester, slik at for eksempel strømleverandører kan tilby nye smarte energistyringstjenester til sine kunder.

Teknologisk utvikling, spesialisering og forskyvninger i etterspørsel har bidratt til en forskyvning fra varekjøp til tjenestekjøp, også i bedriftsmarkedet. I stedet for å fokusere på salg av produkter, leverer flere i næringslivet mer helhetlige tjenesteleveranser. Utvikling av nye tjenester i sammenheng med produksjon representerer et mulighetsområde for norsk næringsliv.

Det er flere gode eksempler på at teknologiutviklingen åpner opp for å bygge nye tjenester med basis i produkter. Ett eksempel er Kongsberg Maritime som blant annet har gått fra å selge teknologisk utstyr til havner og skip til å levere integrerte kontrollsystemer med simuleringsverktøy og fjernstyrt overvåkning.

Et annet område er mulighetene innen smarte bygg. Her vil ny teknologi åpne for nye forretningsmodeller som gir produktleverandører mulighet til å levere tjenester i forlengelsen av eksisterende kjernevirksomhet.  For eksempel kan luftkvalitet, temperatur, rengjøring, parkering, vedlikehold, lys, administrasjon, og liknende kobles sammen i et smart, trådløst nettverk. Slik skal bygget tilpasse seg brukerne, gi bedre arbeidsflyt og lavere kostnader. Samtidig vil riktig materialbruk forlenge levetiden og øke kvaliteten til bygget.

Med Norges styrker innen domener som energi og hav, kan vi lage nye tjenester på toppen av eksisterende produkteksport. Digitaliseringen gjør fysiske grenser i mindre grad til en barriere for eksport av tjenester.

Slik tjenesteyting har også et eksportpotensial. Med Norges styrker innen domener som energi og hav, kan vi lage nye tjenester på toppen av eksisterende produkteksport. Digitaliseringen gjør fysiske grenser i mindre grad til en barriere for eksport av tjenester.

Les mer