Bygge fremtidsrettet infrastruktur som stimulerer til næringsutvikling i hele landet

Utvikling av moderne infrastruktur er avgjørende for verdiskapende regioner i hele landet og sikre god flyt av varer, tjenester og reisende som krysser grensene. Her er NHOs forslag til hvordan vi kan bygge en fremtidsrettet infrastruktur som stimulerer til næringsutvikling i hele landet.

Artikkelen er en del av Neste trekk - NHOs veikart for fremtidens næringsliv

1. Sikre at neste nasjonale transportplan (NTP) også er en plan for arealbruk og næringsutvikling, og at denne følges opp med konkrete tiltak i årlige budsjetter.

Infrastrukturinvesteringer, arealplanlegging boligutvikling og næringsutvikling må samordnes.

 

2. Øke innsatsen for å bygge ny infrastruktur som er avgjørende for å fase inn nye digitale og nullutslippsløsninger.

Der det ikke er kommersielt grunnlag for digital infrastruktur og lade- og hydrogeninfrastruktur, må NTP møte disse behovene.

 

3. Videreføre ambisjonsnivået for effektiv og sømløs mobilitet på minimum det som gjelder for inneværende NTP, men tilstrebe gjennomføring til lavere kostnad.

 

4. Sørge for at erfaringene fra Nye Veier, som tilsier at det er rom for 15–20 prosent kostnadsbesparelser, etableres som prinsipper for drift av både Statens vegvesen og Bane Nor.

 

5. Legge samfunnsøkonomisk lønnsomhet (kost/nytte) til grunn for prioriteringene, så langt som mulig.

Det bør investeres i metodeutvikling for å fange opp alle typer gevinster og kostnader så presist som mulig. Nye metoder, for eksempel netto ringvirkninger, bør tas i bruk.

 

6. Vurderingene må også inneholde en stresstesting av virkningene av ny teknologi på nye store samferdselsinvesteringer.

 

7. Halvere planleggingstiden for større infrastrukturprosjekter slik at fremdriften forseres og ikke stopper opp.

 

8. Redusere vedlikeholdsetterslepet gjennom stimuleringstiltak og forserte satsinger, innenfor vei, bane og offentlig bygningsmasse.

Sikre funksjonsbaserte krav i drifts- og vedlikeholdskontrakter for å sikre mest mulig vedlikehold for pengene og innovative løsninger.

 

9. Sikre at samferdselsinnsatsen støtter opp under næringspolitiske mål og muligheter.

 

10. Opprettholde konkurransen i luftfartsmarkedet nasjonalt og internasjonalt.

 

11. Styrke kollektivtransporten slik at økende transportbehov i byer møtes effektivt, og sikre at det utgjør et konkurransedyktig transporttilbud også for lengre reiser.

 

12. Overføre mer godstransport til sjø og bane. Da er det avgjørende med økt forutsigbarhet og flere insentiver.

Bakgrunn for våre forslag:

En vellykket omstilling krever at det stimuleres til vekst og jobbskaping i hele landet. Folk bor der det finnes arbeid, og bedriftene spiller en viktig rolle i utviklingen av regioner og lokalsamfunn.  Et velfungerende samfunn er avhengig av god mobilitet som skaper attraktive bo- og arbeidsmarkedsregioner og gode forbindelser med utlandet. Folk skal til og fra arbeid og varer og tjenester skal ut i markedet – raskt, trygt og effektivt. Utvikling av moderne infrastruktur er avgjørende for verdiskapende regioner i hele landet, og for å sikre god flyt av varer, tjenester og reisende som krysser grensene.

Fremover vil digitalisering og utvikling av enda bedre digital infrastruktur redusere avstandsulemper og knytte folk, bedrifter og regioner tettere sammen. Samtidig er det fortsatt mange uløste behov når det gjelder å skape forutsigbare og effektive transportkorridorer mellom landsdeler og løse køproblematikk i byene. Ny teknologi vil ikke løse alle disse.

Ny infrastruktur (energi, lading, 5G osv.) er også en forutsetning for gjennomføringen av det grønne skiftet og innfasing av ny teknologi i transportsektoren. På den andre siden, vil det langsiktige infrastrukturbehovet kunne bli påvirket av disse drivkreftene. Hvordan vi forflytter oss og hvilke transporttjenester vi etterspør vil endres. All vare- og persontransport må fremover bevege seg mot å ha null eller lave utslipp. Det er likevel usikkert hvordan disse drivkreftene slår ut i volum for gods- og personreiser. Her er det forhold som kan trekke i begge retninger.

Drift og vedlikehold av infrastruktur er viktig for samfunnssikkerhet og beredskap. Det er avgjørende at kommuner og fylkeskommuner har kapasitet til å håndtere uforutsette hendelser som for eksempel ras, flom og andre ekstremhendelser, i tillegg til ordinært vedlikehold.

God arealbruk og infrastrukturutvikling legger også føringer for by- og stedsutvikling, næringsutvikling, boligbygging og transportmønstre. Videre er det viktig å legge til rette for at regionale fortrinn utnyttes og skaper vekstgrunnlag lokalt. Da er det avgjørende at stat og kommuner vektlegger verdi- og jobbskaping i sine beslutningsprosesser og har forståelse for at tempo er avgjørende.

Les mer