NHOs politikk for en bærekraftig fremtid

Bakgrunn for forslag til politiske tiltak

En historisk dramatisk situasjon
Mulighetene for ny jobb- og verdiskaping i fremtidens næringsliv er store. Samtidig har korona-pandemien ført til et sjokk uten sidestykke for næringslivet.

Konsekvensene er fortsatt usikre for svært mange bedrifter og næringer.

En historisk dramatisk situasjon for norsk arbeids- og næringsliv har flyttet fremtiden nærmere og gjort kortsiktige prioriteringer viktigere.

Mulighetene ligger foran oss, men innfris kun dersom vi også sikrer et privat og mangfoldig eierskap i næringslivet som gir grunnlag for høy jobb- og verdiskaping.

Sunne bedrifter må sikres
Vi må derfor sikre at sunne bedrifter ikke går overende som følge av krisen og at ikke sentrale kompetanseklynger blir borte.

Vi må fremskynde offentlig etterspørsel som er utredet og klargjort, og stimulere til ny etterspørsel i privat sektor med målrettede satsinger.

Vi må investere i humankapitalen og bygge kompetanse for fremtiden.

Politikken må bygge på en markedsorientert, åpen og internasjonal økonomi, og sørge for at norske interesser ivaretas i EUs vekst strategi «European Green Deal» og andre satsingsområder, slik at vi er i posisjon når rammene for fremtidige markeder utvikles.

Offentlige utgifter og bruk av oljepenger
I en ekstraordinær situasjon som denne er det helt nødvendig at de offentlige utgiftene øker midlertidig for å motvirke konsekvensene av krisen.

Koronakrisen øker presset på allerede hardt pressede offentlige finanser.

Skal potensialet innfris, tåler ikke bedriftene at et enda høyere utgiftsnivå får feste seg.

Vi bør innrette bruken av oljepenger på å styrke omstillingsevnen vår, blant annet gjennom å prioritere forskning, utdanning, infrastruktur og vekstfremmende skatteomlegginger.

Finansering av velferdssamfunnet
Målet må være at privat sektor utgjør en enda større del av norsk økonomi. Et lønnsomt privat næringsliv er en forutsetning for å finansiere velferdssamfunnet.

Veikartet for fremtidens næringsliv lanserer 10 trekk for Norge med dette som utgangspunkt.

Politikken må sikre at vi bygger broen fra dagens krevende situasjon og til fremtiden. Om trekkene realiseres vil næringslivet bidra til at Norge også i fremtiden er et godt samfunn å leve i, der det finnes en jobb å gå til og utvikle seg i, og der vi tar vare på planeten vi bor på.

Les mer fra rapporten Neste trekk

Neste trekk - et veikart for fremtidens næringsliv (hovedside)