NHOs kommune-NM: Sola kommune vant kommune-NM 2022

Publisert

Sola rangerer på topp i årets Kommune-NM, deretter følger Oslo og Bærum. Gjeninnhentingen etter korona gir fremgang i 278 av 356 kommuner. I kåringen måler NHO kommunenes økonomiske bærekraft og næringslivets lokale vekstkraft.

I Kommune-NM gjør store kommuner det bedre enn små. De 100 lavest rangerte kommunene har bare 2160 innbyggere i gjennomsnitt.

Sjekk resultatene i Kommune-NM

- Kommuner som rangeres høyest er typisk større by-, tettsteds, utdannings- og høyteknologikommuner, eller kommuner med betydelig innslag av industri, oppdrettsnæring og energiproduksjon, i tillegg til enkelte reiselivskommuner. Hovedtyngden av de lavest rangerte kommunene er distriktskommuner preget av fraflytting og aldring, sier NHOs sjeføkonom Øystein Dørum.

Fylket som rangeres på topp er Oslo, deretter Rogaland og Viken. På bunn finner vi Innlandet, Troms og Finnmark og Nordland.

- At en kommune eller et fylke kommer dårligere ut i rangeringen, betyr ikke nødvendigvis at utviklingen innenfor kommunen eller fylket har vært negativ, men kan komme av at andre har hatt mer positiv utvikling over tid, sier Dørum.


Rangeringen innen de fem temaområdene i Kommune-NM

Næringsliv
1. Bærum
2. Austevoll
3. Lier

Arbeidsmarked
1. Sola
2. Bykle
3. Bærum

Demografi
1. Lørenskog
2. Nannestad
3. Ullensaker

Kompetanse
1. Kongsberg
2. Sola
3. Bærum

Kommuneøkonomi
1. Frøya
2. Oslo
3. Trondheim

- Kommuner som gjør det godt i Kommune-NM har gjerne mange i jobb, et variert næringsliv, en ung og kompetent arbeidsstyrke, høy andel private jobber, befolkningsvekst og en god økonomistyring, sier Dørum.

 
Om kåringen

Kommune-NM sammenstiller 19 ulike indikatorer på fem ulike områder, alt basert på statistikk fra SSB og NAV. Kommune-NM sier således ikke noe om den enkelte kommunes næringsvennlighet, ei heller hvor i Norge det er best å bo. Årets kommune-NM er basert på tall for 2021. Utviklingen de siste to årene har vært sterkt preget av koronapandemien, tilhørende smitteverntiltak og endringer i etterspørselen. For hver indikator rangeres kommunene fra 1 for høyest score til 356 for lavest score.

  • Områdeindikatoren for næringsliv uttrykker vekstkraften i privat næringsliv og omfatter fire enkeltindikatorer.

  • Områdeindikatoren for arbeidsmarked dekker sysselsettingsandel, sykefravær, uføreandel og arbeidsledighet.

  • Områdeindikatoren for demografi er basert på befolkningsvekst og nettoinnflytting mellom kommunene.

  • Områdeindikatoren for kompetanse viser kompetansenivået i kommunene både med hensyn til høyere utdanning, minst fire års høyere utdanning og teknisk og naturvitenskapelig utdanning, og tilbudet av arbeidskraft med fagprøver.

  • Områdeindikatoren for kommuneøkonomi gjengir ulike sider ved kommunesektorens økonomiske robusthet.

Sjekk resultatene i Kommune-NM