NHOs medlemsundersøkelse: Situasjon og utsikter bedret fra januar

Publisert

NHOs medlemsundersøkelse i februar viser litt bedre markedsituasjon blant medlemsbedriftene enn i januar. Fremtidsutsiktene er også mindre mørke. Men fortsatt er det et flertall pessimister, og en del bedrifter planlegger permitteringer.

I NHOs siste medlemsundersøkelse gjennomført 1. til 7. februar, oppga 25 prosent av respondentene at markedssituasjonen var god, mot 20 prosent som oppga situasjonen som dårlig. Det er litt flere som oppgir situasjonen som god enn i januar. Da var det 23 prosent som oppga situasjonen som god, og 20 prosent som oppga situasjonen som dårlig.

Differansen mellom andelen positive og negative svar, nettobalansen, styrket seg dermed fra 2 prosent til 5 prosent.

image939jb.png

I tillegg til svak bedring i markedssituasjonen er også fremtidsutsiktene mindre mørke, men fortsatt er det et flertall pessimister. 13 prosent av respondentene venter bedring neste seks måneder, mot 37 prosent som venter forverring. I januar var andelen hhv. 10 og 41 prosent.

Utsiktene for de neste seks månedene har dermed bedret seg noe, fra en nettobalanse på -32 prosent i januar til -23 i februar.  

Strekk i laget blant NHOs landsforeninger

Finans Norge er ny landsforening i NHO fra 1. januar. Undersøkelsen viser at ingen vurderer nåsituasjonen som bedre enn Finans Norge, hvor 65 prosent sier at situasjonen er god og bare 2 prosent dårlig.

Jevnt over er situasjonen forholdsvis stabil fra forrige måned. Utover Finans Norge er situasjonen best i Fornybar Norge, Sjømat Norge, Abelia og Offshore Norge. Svakest er situasjonen i Mediebedriftenes Landsforening, Byggenæringens landsforening, NBF og NHO Reiseliv.

image902fg.png

Brorparten av bransjene har en overvekt av pessimister. Størst er overvekten av pessimister i Mediebedriftenes Landsforening, Byggenæringens Landsforening og Norges Bilbransjeforbund. Kun to landsforeninger har et flertall optimister – NHO Transport og Offshore Norge.

image2w1y.png

Blandet regional utvikling

I de fleste fylkene er markedssituasjonen nøytral eller positiv. Situasjonen er best i Oslo, deretter Rogaland og Troms og Finnmark. Innlandet skiller seg ut, hvor det er et betydelig flertall som oppgir at markedssituasjonen er dårlig kontra god.

imageyk8wu.png

Alle fylkene har et flertall som venter forverring de neste seks månedene. Størst er pessimismen i sør, mens i Troms og Finnmark, Nordland og Rogaland er utsiktene noe bedre.

imageef3in.png

En av fem har ikke nok jobb for alle ansatte

Bedriftene ble også spurt om det for tiden er nok jobb for alle ansatte. På dette spørsmålet svarer en av fem at det for tiden ikke er nok jobb for alle ansatte. Av disse sier 34 prosent at de planlegger å permittere mens 24 prosent er usikre.

Likevel holder altså mange (42 prosent) på ansatte tross redusert behov. Av de som sier at de ikke vil gjennomføre permitteringer, oppgis følgende årsaker (flere svar var mulig):

  • Redusert arbeidskraftbehov ventes å være kortvarig (43 prosent)
  • Det kan bli vanskelig å erstatte ansatte senere når aktiviteten tar seg opp (37 prosent)
  • Solid økonomi i bedriften og råd til å holde på de ansatte (20 prosent)
  • Bedriften ikke oppfyller kriteriene for å permittere (7 prosent)

Samlet blant alle respondentene svarer 11 prosent at de planlegger permitteringer de neste tre månedene. To av tre av disse vil permittere inntil 30% av arbeidsstokken.

- Normalt ligger permitteringsomfanget høyere i vintermånedene. Undersøkelsen er ikke justert for normale sesongvariasjoner, slik at svarene vil overvurdere konjunktureffekter, sier NHOs sjeføkonom Øystein Dørum.

Næringene med høyest andel ventede permitteringer i undersøkelsen er Byggenæringens landsforening, Sjømat Norge, NHO Service og Handel og NHO Reiseliv.

-  Men disse svarene rimer samtidig godt med den faktiske utviklingen. Ved utgangen av januar oppga NAV nærmere 9000 permitterte, som er 50 prosent flere enn i desember. Industri og bygg og anlegg sto for halvparten av økningen. Den fortsatt dårlige stemningen i bedriftene og svarene i vår undersøkelse tilsier at det er flere permitteringer i vente. Vi anslår da også at arbeidsledigheten vil øke i år, og særlig frem mot sommeren, sier sjeføkonom Øystien Dørum i NHO.