NHOs medlemsundersøkelse for mai: Økt pessimisme

Publisert

Profilbilder av Øystein Dørum.

Foto: Moment Studio

NHOs medlemsundersøkelse i mai viser svakt forbedret markedsituasjon blant medlemsbedriftene sammenlignet med april. Fremtidsutsiktene er ytterligere svekket fra april, hvor et betydelig flertall forventer forverret situasjon fremover.

I NHOs siste medlemsundersøkelse gjennomført 3. til 9. mai, oppga 26 prosent av respondentene at markedssituasjonen var god, mot 20 prosent som oppga situasjonen som dårlig.

Differansen mellom andelen positive og negative svar, nettobalansen, er styrket fra 6 prosent i april, til 7 prosent i mai.

tabell1.PNG

 

Markedsutsiktene bedret seg i første kvartal, men har svekket seg så langt i andre kvartal. 14 prosent av respondentene venter bedring neste seks måneder, mot 33 prosent som venter forverring. I april var andelen hhv. 15 og 32 prosent.

Utsiktene for de neste seks månedene har dermed svekket seg, fra en nettobalanse i april på -17 prosent, til -19 prosent i mai.

Fortsatt strekk i laget blant NHOs landsforeninger

Fordelt på NHOs landsforeninger er utviklingen i situasjonen litt blandet siden april. Best er situasjonen i Finans Norge, Fornybar Norge, Sjømat Norge og Offshore Norge. Svakest er situasjonen i Byggenæringens Landsforening, Norges Bilbransjeforbund og Mediebedriftenes Landsforening.

 

tabell2.PNG

Brorparten av bransjene har en overvekt av pessimister, og de fleste landsforeningene har svakere utsikter enn i april.

Størst er overvekten av pessimister i Mediebedriftenes Landsforening, Byggenæringens Landsforening og Norges Bilbransjeforbund. Kun fire landsforeninger har et flertall optimister – NHO Transport, Offshore Norge, NHO Geneo og Sjømat Norge.

Tabell3.PNG

Blandet regional utvikling

Fylkesvis er utviklingen blandet. Situasjonen er bedret særlig i Rogaland, Agder, Nordland og Vestland. I Viken, Vestfold og Telemark og Troms og Finnmark er markedssituasjonen betydelig forverret i mai.

I alle fylkene, med unntak av i Innlandet og i Viken er det en overvekt av respondenter som oppgir situasjonen som god. I Innlandet og i Viken er det et flertall som oppgir at markedssituasjonen er dårlig. Situasjonen er best i Rogaland, deretter i Agder.

tabell4.PNG

Alle fylkene har et flertall som venter forverring de neste seks månedene. Størst er pessimismen i Innlandet, i Viken og i Oslo, mens i Troms og Finnmark, Møre og Romsdal og i Rogaland vurderes utsiktene noe bedre.

Tabell5.PNG