NHOs medlemsundersøkelse september: Svekket markedssituasjon

Publisert

NHO bygget - Middelthunsgate 27 - Oslo

NHOs medlemsundersøkelse for september viser svekket markedssituasjon. Foto: NHO

NHOs medlemsundersøkelse i september viser svekket markedsituasjon blant medlemsbedriftene sammenlignet med august. Fremdeles venter et betydelig flertall svakere situasjon fremover.

NHOs siste medlemsundersøkelse ble gjennomført fra 29. august til 5. september. I undersøkelsen oppga 24 prosent av respondentene at markedssituasjonen var god. Det er færre enn i august da 26 prosent av respondentene oppga situasjonen som god. Litt flere oppga situasjonen som dårlig i september, 21 prosent, mot 19 prosent i august.  

Differansen mellom andelen positive og negative svar, nettobalansen, er svekket sammenlignet med august, fra 6 prosent til 3 prosent.  

 

Markedsutsiktene har ligget nokså flatt de siste månedene, med et stort flertall som venter forverring fremover. 12 prosent av respondentene venter bedring neste seks måneder, mot 36 prosent som venter forverring. I august var andelen henholdsvis 11 og 34 prosent.  

Nettobalansen for utsiktene svekket seg dermed noe fra august til september fra -23 prosent til -24 prosent.  

Fremdeles stor strekk i laget blant NHOs landsforeninger 

Det er store næringsvise forskjeller i hvor god markedssituasjonen vurderes. Best er situasjonen i Finans Norge, Fornybar Norge og i NHO Transport mens situasjonen er svakest i Byggenæringens Landsforening og Norges Bilbransjeforbund. 13 av 15 landsforeninger oppgir svakere markedssituasjon enn i august. 

 

Kun to landsforeninger har et flertall optimister – Offshore Norge og NHO Transport. De øvrige bransjene har en overvekt av pessimister. Om lag halvparten av landsforeningene er litt mer pessimistiske enn de var i august.  

 

Overvekt av pessimister i alle fylker 

I alle fylkene, med unntak av i Innlandet og i Viken, er det en overvekt av respondenter som oppgir situasjonen som god. Situasjonen er best i Rogaland, Møre og Romsdal og Agder.  

Sammenlignet med august er vurderes situasjonen i september som svakere i 7 av 11 fylker. 

 

Markedsutsiktene svekket seg i et knapt flertall av fylkene, og svekkelsen var størst i Nordland. Alle fylkene har fremdeles et flertall som venter forverring fremover. Størst er pessimismen på Østlandet, og minst er den i Møre og Romsdal, Rogaland og Troms og Finnmark.   

 

Informasjon om medlemsundersøkelsen

Tallene på denne siden er hentet fra NHOs medlemsundersøkelser som er gjennomført i perioden mars 2020 til dags dato. Undersøkelsene er gjennomført ved bruk av webskjema som er sendt til alle NHOs medlemsbedrifter. Alle visualiseringene på denne siden er oppdatert med tall fra siste måling, der ikke annet er oppgitt.

Resultatene er ikke vektet for bedriftenes størrelse eller bransjetilhørighet. En stemme er en stemme, enten bedriften er liten eller stor og uavhengig hvilken bransje den representerer.  Undersøkelsene har vanligvis mellom 2500 og 3500 svar. 

Du finner også tall fra medlemsundersøkelsen her:

Nøkkeltall om næringslivet i Agder Byggenæringens Landsforening 
Nøkkeltall om næringslivet i Arktis Handel i NHO Service og Handel
Nøkkeltall om næringslivet i Innlandet NHO Geneo 
Nøkkeltall om næringslivet i Møre og Romsdal Norges Bilbransjeforbund
Nøkkeltall om næringslivet i Nordland  
Nøkkeltall om næringslivet i Oslo  
Nøkkeltall om næringslivet i Rogaland  
Nøkkeltall om næringslivet i Trøndelag  
Nøkkeltall om næringslivet i Vestfold og Telemark  
Nøkkeltall om næringslivet i Vestland  
Nøkkeltall om næringslivet i Viken