NHOs medlemsundersøkelse april: Svekkede utsikter

Publisert

Foto: Moment studio

NHOs medlemsundersøkelse i april viser uendret markedsituasjon blant medlemsbedriftene sammenlignet med mars. Markedsutsiktene for de neste seks måneder er noe forverret.  

- Utsiktene er betydelig mindre negative nå enn tre måneder tilbake. Men både markedssituasjon og utsikter er svake i et historisk perspektiv, sier NHOs sjeføkonom, Øystein Dørum, og legger til: 

- Nasjonalregnskapet for februar viste at fastlandsøkonomien vokste kun 0,1 prosent fra forrige til siste tremånedersperiode. Disse tallene tyder ikke på noen snarlig løft i aktiviteten.

Dårlig nåsituasjon

NHOs siste medlemsundersøkelse ble gjennomført fra 2. - 9. april. 2518 bedrifter svarte. I undersøkelsen oppga 22 prosent av respondentene at markedssituasjonen var god, mens 23 prosent oppga situasjonen som dårlig. I mars oppga 23 prosent at situasjonen var god, mens 24 prosent oppga situasjonen som dårlig.  

Differansen mellom andelen positive og negative svar, nettobalansen, er dermed -1 prosent, uendret fra mars.  

 

 

Markedsutsiktene har svekket seg noe siden mars. 16 prosent av respondentene venter bedring neste seks måneder, mot 23 prosent som venter forverring. I mars var andelen henholdsvis 19 og 21 prosent.  

Nettobalansen for utsiktene svekket seg dermed fra mars til april fra -2 prosent til -7 prosent.  

- Utviklingen speiler i stor grad våre anslag, hvor vi venter svak vekst i år. Etter hvert som prisveksten fortsetter å falle og rentene ventelig kan settes ned i andre halvår, vil etterspørselen og trolig også optimismen ta seg opp, avslutter Dørum. 

Stort sprik blant NHOs landsforeninger 

Det er store næringsvise forskjeller i hvor god markedssituasjonen vurderes. Best er situasjonen i Finans Norge og i Offshore Norge, mens situasjonen er svakest i NHO Byggenæringen og i Norges Bilbransjeforbund. 11 av 15 landsforeninger har et flertall som vurderer situasjonen som god. 

 

 

Vurderingen av utsiktene er svekket i 10 av 15 landsforeninger sammenlignet med i mars.  

NHO Byggenæringen er også landsforeningen med størst pessimisme. Pessimismen er også stor i Nelfo, som også treffes av lavere byggeaktivitet. Best er utsiktene i NHO Transport og Offshore Norge.  

 

 

Fremdeles overvekt av pessimister i de fleste fylker 

Det er en overvekt av respondenter som oppgir nåsituasjonen som dårlig i mer enn halvparten av fylkene. Situasjonen er best i Rogaland. Dårligst er situasjonen i Innlandet.  

 

 

Utsiktene er forverret i 11 av 15 fylker siden mars. Det er totalt 5 fylker som har overvekt av fremtidsoptimister. Pessimismen er størst i Innlandet og i Telemark, og minst er den i Finnmark og i Rogaland.