NHOs medlemsundersøkelse: Både situasjon og utsikter forbedret i mars

Publisert

NHOs sjeføkonom Øystein Dørum. Foto: Moment studio.

NHOs medlemsundersøkelse i mars viser noe forbedret markedsituasjon blant medlemsbedriftene sammenlignet med februar. Markedsutsiktene for de neste seks måneder har også forbedret seg.

NHOs siste medlemsundersøkelse ble gjennomført fra 28. februar. til 5. mars. 2381 bedrifter svarte. I undersøkelsen oppga 23 prosent av respondentene at markedssituasjonen var god, mens 24 prosent oppga situasjonen som dårlig. I februar oppga 21 prosent at situasjonen var god, mens 25 prosent oppga situasjonen som dårlig.

Differansen mellom andelen positive og negative svar, nettobalansen, bedret seg dermed fra -4 prosent i februar, til -1 prosent i mars.

  

 

Markedsutsiktene har bedret seg siden februar, men et knapt flertall venter fremdeles forverring fremover. 19 prosent av respondentene venter bedring neste seks måneder, mot 21 prosent som venter forverring. I februar var andelen henholdsvis 16 og 30 prosent.

Nettobalansen for utsiktene forbedret seg dermed fra februar til mars fra -14 prosent til -2 prosent.

- Markedsutsiktene peker nå mer mot en utflating, heller enn ytterligere svekkelse. Det henger sammen med at situasjonen allerede er svak i et historisk perspektiv. Bedringen i utsiktene reflekterer at prisveksten avtar og at en øyner rentekutt i år. Det reduserer bedriftenes kostnader, og gir rom for økt etterspørsel fra husholdningene. Veksten i den økonomiske aktiviteten ligger likevel an til å bli laber fremover, sier NHOs sjeføkonom, Øystein Dørum.

Stort sprik mellom de som har det bra og de som har det dårlig blant NHOs landsforeninger

Det er store næringsvise forskjeller i hvor god markedssituasjonen vurderes. Best er situasjonen i Finans Norge og i Sjømat Norge, mens situasjonen er svakest i NHO Byggenæringen og i Nelfo. 10 av 15 landsforeninger har et flertall som vurderer situasjonen som god.

Vurderingen av utsiktene er forbedret i 12 av 15 landsforeninger sammenlignet med i februar.

  
Fremdeles overvekt av pessimister i alle fylker 

Det er en overvekt av respondenter som oppgir nåsituasjonen som dårlig i 11 av 15 fylker. Situasjonen er best i Rogaland. Dårligst er situasjonen i Finnmark.

 
Utsiktene er forbedret i 13 av 15 fylker siden februar. Det er totalt 5 fylker som har overvekt av fremtidsoptimister. Pessimismen er størst i Innlandet og i Telemark, og minst er den i Rogaland og i Finnmark.