NHOs medlemsundersøkelse januar: - Noe forbedring

Publisert

NHOs sjeføkonom Øystein Dørum. (Moment studio).

Både nåsituasjonen og fremtidsutsiktene er noe forbedret i januar.

NHOs medlemsundersøkelse i januar viser noe forbedret markedsituasjon blant medlemsbedriftene sammenlignet med desember. Markedsutsiktene for de neste seks måneder har også forbedret seg noe. Men et betydelig flertall venter fremdeles svakere situasjon de neste 6 månedene.  Bare i Offshore Norge svarer et flertall av bedriftene at de venter bedrede markedsutsikter fremover.

NHOs siste medlemsundersøkelse ble gjennomført fra 2. til 8. januar. 2797 bedrifter svarte. I undersøkelsen oppga 21 prosent av respondentene at markedssituasjonen var god, mens 26 prosent oppga situasjonen som dårlig. I desember oppga 22 prosent at situasjonen som god, mens 27 prosent oppga situasjonen som dårlig.  

Differansen mellom andelen positive og negative svar, nettobalansen, har dermed forbedret seg litt fra -5 prosent i desember til -4 prosent i januar.  

 

Det er lite som taler for at aktivitetsveksten vil ta seg nevneverdig opp med det første. Bedriftene merker effektene av svakere lønnsomhet og redusert etterspørsel. Et lite lyspunkt er at prisveksten trolig er på vei ned sier NHOs sjeføkonom Øystein Dørum.  

Markedsutsiktene har også bedret seg noe siden desember, men et stort flertall venter fremdeles forverring fremover. Kun 12 prosent av respondentene venter bedring neste seks måneder, mot 37 prosent som venter forverring. I desember var andelen henholdsvis 10 og 41 prosent.  

Nettobalansen for utsiktene forbedret seg dermed fra desember til januar fra -31 prosent til -26 prosent.  

Fremdeles stor strekk i laget blant NHOs landsforeninger 

Det er store næringsvise forskjeller i hvor god markedssituasjonen vurderes. Best er situasjonen i Finans Norge, Sjømat Norge og i Fornybar Norge, mens situasjonen er svakest i NHO Byggenæringen og Norges Bilbransjeforbund. 9 av 15 landsforeninger har et flertall som vurderer situasjonen som god. Samtidig oppgir 10 av 15 landsforeninger bedre markedssituasjon enn i desember. 

 

Kun én landsforening har et flertall som venter bedret markedssituasjon de neste 6 månedene – Offshore Norge. De øvrige bransjene har en overvekt av pessimister.  

 
Fremdeles overvekt av pessimister i alle regioner 

Det er en overvekt av respondenter som oppgir nåsituasjonen som dårlig i 8 av 11 regioner. Situasjonen er best i Rogaland og i Troms og Finnmark. Dårligst er situasjonen i Innlandet og i Agder.  

Sammenlignet med desember vurderes situasjonen i januar som bedre i 7 av 11 regioner.  

 

Alle regionene har et flertall som venter forverring fremover. Samtidig er utsiktene forbedret i 9 av 11 regioner siden desember. Pessimismen er størst i Agder og i Innlandet, og minst er den i Troms og Finnmark og i Møre og Romsdal.