NHOs medlemsundersøkelse: Litt bedre situasjon og utsikter i juli

Publisert

Øystein Dørum på NHOs årskonferanse 2023

NHO årskonferanse del 2. Foto: Alf Simensen. Foto: NTB Kommunikasjon

NHOs medlemsundersøkelse i juli viser noe bedring i både markedsituasjon og -utsikter blant medlemsbedriftene sammenlignet med juni.

- Både markedssituasjon og -utsikter bedrer seg litt videre fra juni. Likevel er tallene fremdeles svake. Resultatene vitner ikke om noe snarlig aktivitetsoppsving sier NHOs sjeføkonom, Øystein Dørum. 

NHOs siste medlemsundersøkelse ble gjennomført fra 26. juni - 2. juli. 1980 bedrifter svarte. I undersøkelsen oppga 25 prosent av respondentene at markedssituasjonen var god, mens 20 prosent oppga situasjonen som dårlig. I juni var det 25 prosent som oppga at situasjonen var god, mens 19 prosent oppga situasjonen som dårlig.  

Differansen mellom andelen positive og negative svar, nettobalansen, bedret seg dermed på marginen fra 5 prosent i juni til 6 prosent i juli (avrundet).  

 

 

Markedsutsiktene har også styrket seg noe siden juni. 19 prosent av respondentene venter bedring neste seks måneder, mot 19 prosent som venter forverring. I juni var andelen henholdsvis 18 og 21 prosent.  

Nettobalansen for utsiktene bedret seg dermed noe fra juni til juli fra -3 prosent til -1 prosent.  

- Inflasjonen har avtatt fra de høye nivåene vi hadde i fjor. Sentralbankene rundt oss har begynt å kutte i styringsrenten. Samtidig har Norges Bank gjort det klart at de som har håpet på et snarlig rentekutt her hjemme nok må smøre seg med tålmodighet. Optimismen blant husholdningene er fremdeles avmålt, som gir svake etterspørselsimpulser mot norsk næringsliv. Vi vil nok ikke se noe stort oppsving i medlemsbedriftenes utsikter helt enda, avslutter Dørum.  

Stort sprik blant NHOs landsforeninger 

Det er store næringsvise forskjeller i hvor god markedssituasjonen vurderes. Best er situasjonen i Finans Norge og i Offshore Norge, mens situasjonen er svakest i NHO Byggenæringen. 11 av 15 landsforeninger har et flertall som vurderer situasjonen som god. 

 

 

NHO Byggenæringen er også landsforeningen med størst pessimisme. Pessimismen råder også i NHO Elektro (tidligere Nelfo), som sammen med byggenæringen treffes av lavere byggeaktivitet. Best er utsiktene i Offshore Norge.  

 

Utsiktene bedret seg i et flertall av fylkene 

Det er et flertall som oppgir situasjonen som god i 11 av 15 fylker, like mange som i juni. Situasjonen er best i Telemark, Rogaland og i Nordland. Dårligst er situasjonen i Agder.  

 

 

For utsiktene er det overvekt av pessimister i 7 av 15 fylker, to flere enn i juni. Samtidig har utsiktene forbedret seg i 9 fylker. Pessimismen er størst i Østfold, og minst i Troms.