Våre innspill til stortingsmelding om Ukraina

Publisert

Foto: Marjan Blan

NHO har sendt innspill til regjeringens stortingsmelding om Ukraina, hvor vi fremhever fem strategiske tiltak som forsterker samarbeidet mellom offentlig og privat sektor, og skisserer veien fremover for en effektiv og bærekraftig støtte til Ukrainas gjenoppbygging.

NHO og våre medlemmer berømmer regjeringen som har fått til en tverrpolitisk forankring og et langsiktig støtteprogram for å bistå Ukraina i krigen. Nansen-programmet gir viktige signaler til det ukrainske folk og til norske og internasjonale aktører. 

Ukrainas kamp for selvstendighet er avgjørende for selve landets eksistens, men også for fremtiden til vårt eget kontinent. Ødeleggelsene er i dag enorme, og Verdensbanken estimerte allerede i mars i år gjenoppbyggingskonstnadene ti 390 milliarder euro. Betydelige deler av denne kostnaden må dekkes av privat kapital.

Et av de viktigste målene for bistanden til det ukrainske samfunnet og folk er å skape et bedre og mer velfungerende samfunn i fremtiden. Norsk næringsliv står for innovative og bærekraftige løsninger, som kan være nøkkelen til å stimulere vekst og forbedre velferden i gjenoppbyggingen av samfunn. Gitt den sterke tilliten som eksisterer mellom vår private og offentlige sektor, oppfordrer vi regjeringen til å vurdere følgende strategiske tiltak for en koordinert og effektiv støtte til Ukraina:

Les hele brevet her

  1. Operativt Team Norway ukrainaforum: Det er et behov for bedre koordinering av Norges virkemiddelapparat knyttet til Ukraina. NHO foreslår derfor opprettelsen av et Team Norway ukrainaforum, der relevante aktører samles, som blant annet Utenriksdepartementet, Innovasjon Norge, Norwep, Norfund, samt representanter fra næringslivet. Målet er bedre samarbeid og koordinering for støtte til Ukraina.

  2. Ekstraordinære eksportlån og garantier via Eksportfinansiering Norge (Eksfin): På grunn av høy risiko i Ukraina foreslår NHO utvidede garantier og lån. En separat garantiordning hvor Eksfin kan ta større risiko er ønskelig, som opp til 100% langsiktig garantidekning. Det kan også vurderes spesialordninger som reduserer kravet til norsk innhold i kontrakter fra 30% til 10%.

  3. Ukraina inkluderes i Norfunds investeringsmandat med et eget fond: NHO anbefaler at det etableres et fond for privat sektor investeringer i Ukraina, forvaltet av Norfund, med tilsvarende modell som for klimainvesteringsfondet. Dette er basert på funn om effektiviteten av blandede finansieringsinstrumenter. 
  4. Styrking av Innovasjon Norge (IN): IN er vårt mest omfattende virkemiddel for næringsfremme og bør gis klarere roller i gjenoppbygging av Ukraina, innenfor rammene av Nansen-programmet. Med verdifull ekspertise og erfaring fra prosjekter finansiert av EØS-midlene, samt nær kontakt med det norske næringslivet, har IN et unikt utgangspunkt for konkrete satsinger for å fremme samarbeid innen ulike sektorer og støtte til små og mellomstore bedrifter som ønsker å etablere bånd med ukrainske partnere.

  5. Fremtidig sosial dialogprosjekt mellom NHO, LO og ukrainske partnere: Den nordiske modellen av sosial dialog og trepartssamarbeid kan være en modell for Ukraina. NHO ser muligheter for å etablere en dialogarena med arbeidslivets parter i Ukraina.