Informasjon til arbeidsgivere som har jobb å tilby flyktninger

Regjeringen sendte før påske forslag om en rekke midlertidige endringer i blant annet integreringsloven som følge av høye ankomsttall fra Ukraina på høring. Det ble her blant annet foreslått et kortere introduksjonsprogram, et mer fleksibelt opplegg for språkopplæring og at kommunenes plikt til å foreta kompetansekartlegging før bosetting ikke skal gjelde. Forslagene gjelder personer med rett til midlertidig kollektiv beskyttelse (dvs ukrainere). Høringsfristen var 12. april, og saken ligger nå til behandling i departementet. Det er ventet at det vil komme endringer i løpet av kort tid.

Ordningen gjelder fra 11. mars 2022, og innebærer at ukrainere som kommer til Norge og søker beskyttelse (asyl) slipper en individuell vurdering, og i stedet kan gis en midlertidig oppholdstillatelse på grunnlag av en gruppevurdering etter utlendingsloven § 34.

Ordningen med kollektiv beskyttelse innebærer at det gis oppholdstillatelse for ett år. Tillatelsen danner ikke grunnlag for permanent opphold, men kan fornyes dersom situasjonen i Ukraina vedvarer. Denne tillatelsen gir rett til å jobbe i Norge.

Det følgende er ment som praktisk informasjon til arbeidsgivere som ønsker å tilby jobb til flyktninger:


Når kan man begynne å jobbe?

Ukrainere i Norge må søke om beskyttelse (asyl) for å kunne få innvilget kollektiv beskyttelse. Man kan begynne å jobbe når man har fått vedtak om at kollektiv beskyttelse er innvilget.


Hvordan søker man om beskyttelse?

Ukrainske borgere som skal søke om kollektiv beskyttelse kan registrere seg flere steder i landet. De fleste steder må man kontakte politiet for å avtale tidspunkt for registrering.

Dersom man har et sted å bo, for eksempel hos venner eller familie, kan man bli boende der inntil videre. Man trenger ikke dra til Nasjonalt Ankomstsenter for å registrere seg. Dersom man ikke har et sted å bo, kan man kontakte politiet som vil hjelpe med transport til Nasjonalt ankomstsenter der man kan få registrert søknad om beskyttelse.

Vi er kjent med at ventetidene både for å få registrert en søknad, og få den behandlet dessverre er nokså lange for øyeblikket.
Mer informasjon om søknad og registrering (udi.no)

Må flyktninger som har fått innvilget kollektiv beskyttelse delta i introduksjonsprogrammet?

Ukrainere som har fått innvilget kollektiv beskyttelse har rett til å delta på kommunalt introduksjonsprogram, som blant annet omfatter opplæring i norsk og samfunnsfag. Målet med introduksjonsprogrammet er at flest mulig skal få fotfeste i arbeidslivet gjennom kvalifisering og opplæring tilpasset den enkelte. Introduksjonsprogrammet foregår i utgangspunktet på heltid, og kan per i dag vare fra 3 måneder til 3 år, avhengig av behovene.

Om arbeid, opplæring og introduksjonsprogram (imdi.no)

Lønnet arbeid kan inngå som en del av introduksjonsprogrammet. Hvis man som arbeidsgiver ønsker å tilby praksisplasser eller lignende som en del av introduksjonsprogrammet, kan man kontakte NAV eller den kommunale flyktningtjenesten.

Personer som har fått innvilget kollektiv beskyttelse i Norge kan også ta ordinært arbeid, og takke nei til introduksjonsprogrammet. Dette forutsetter at man har ordnet med bolig på egenhånd (ikke bosatt i regi av integreringsmyndighetene). Man vil fortsatt ha rett til språkopplæring.

Regjeringen har varslet at det vil komme en midlertidig lov på høring før påske, med tilpasninger i regelverket for integrering for å møte situasjonen.


Kan ukrainere i Norge søke om andre typer oppholdstillatelser enn kollektiv beskyttelse?

Ja. Ukrainere i Norge kan nå søke om alle typer oppholdstillatelser fra Norge (fordi utreiseplikten er suspendert, normalt må man søke opphold fra hjemlandet). Det er for eksempel mulig å søke om oppholdstillatelse for arbeid (for eksempel som faglært) for ukrainere i Norge. Det er imidlertid viktig å være klar over at ulike tillatelser kan gi ulike rettigheter på kort og lengre sikt, for eksempel er det forskjeller med tanke på muligheten for permanent opphold. Man må vurdere konkret hva som passer best for den enkelte. Vi anbefaler å ta kontakt med UDI for nærmere informasjon om søknadsprosess og rettigheter knyttet til ulike tillatelser.

Hvordan kontakte NAV?

NAV er ansvarlig for å matche ledige med bedrifter som trenger arbeidskraft. Bedrifter som har ledige jobber, kan henvende seg til direkte til NAVs markedskontakter i fylkene.

De kan også lyse ut stillinger på NAV arbeidsplassen. Det er også mulig å melde behov via NAVs kontaktskjema for abeidsgivere

Arbeidsgivere kan også kontakte NAVs arbeidsgivertelefon tlf. 55 55 33 36 og blant annet få hjelp til stillingsutlysning.

Dersom det er arbeidsgivere som er representert flere steder i landet kan de kontakte Arbeids- og velferdsdirektoratet ved nav.tjenesteavdelingen.markedskontoret@nav.no.

Les mer fra NAV
Kontakt NAV - arbeidsgiver
For arbeidsgivere som ønsker å rekruttere flyktninger