Informasjon til arbeidsgivere som har jobb å tilby flyktninger

Ukrainere gis midlertidig kollektiv beskyttelse i Norge. Ordningen gjelder fra 11. mars 2022, og innebærer at ukrainere som kommer til Norge og søker beskyttelse (asyl) slipper en individuell vurdering, og i stedet kan gis en midlertidig oppholdstillatelse på grunnlag av en gruppevurdering etter utlendingsloven § 34.

Ordningen med kollektiv beskyttelse innebærer at det gis oppholdstillatelse for ett år. Tillatelsen danner ikke grunnlag for permanent opphold, men kan fornyes dersom situasjonen i Ukraina vedvarer. Denne tillatelsen gir rett til å jobbe i Norge.

Det følgende er ment som praktisk informasjon til arbeidsgivere som ønsker å tilby jobb til flyktninger.


Når kan man begynne å jobbe?

Ukrainere i Norge må søke om beskyttelse (asyl) for å kunne få innvilget kollektiv beskyttelse. Man kan begynne å jobbe når man har fått vedtak om at kollektiv beskyttelse er innvilget.


Hvordan søker man om beskyttelse?

Ukrainske borgere som skal søke om kollektiv beskyttelse kan registrere seg flere steder i landet. De fleste steder må man kontakte politiet for å avtale tidspunkt for registrering.
Informasjon om opphold i Norge for flyktninger fra Ukraina (udi.no)

Må flyktninger som har fått innvilget kollektiv beskyttelse delta i introduksjonsprogrammet?

Nei. Personer som har fått innvilget kollektiv beskyttelse i Norge kan gå direkte ut i ordinært arbeid. Direkte i arbeid – veileder til arbeidsgivere, kommuner og NAV har mer om dette.

Ukrainere som har fått innvilget kollektiv beskyttelse har rett, men ikke plikt, til å delta på kommunalt introduksjonsprogram etter integreringsloven, som blant annet omfatter opplæring i norsk og samfunnsfag. Målet med introduksjonsprogrammet er at flest mulig skal få fotfeste i arbeidslivet gjennom kvalifisering og opplæring tilpasset den enkelte. Lønnet arbeid kan inngå som en del av introduksjonsprogrammet.

Det er vedtatt midlertidige endringer i integreringsloven for å håndtere situasjonen med et høyt antall fordrevne fra Ukraina. Kort oppsummert er introduksjonsprogrammet og opplæringstilbudet gjort mer fleksibelt. Det finnes også et eget "fleksibelt hurtigspor" som inngår som en del av introduksjonsprogrammet. Se mer i Veileder om fleksibelt hurtigspor (imdi.no).

Fullstendig informasjon om hva som nå gjelder med hensyn til arbeid og introduksjonsprogram for ukrainske flyktninger kan leses på Integrerings- og mangfoldsdirektoratets (IMDI) nettsider:
Om arbeid, opplæring og introduksjonsprogram (imdi.no)

Hvordan kontakte NAV?

NAV er ansvarlig for å matche ledige med bedrifter som trenger arbeidskraft. Bedrifter som har ledige jobber, kan henvende seg til direkte til NAVs markedskontakter i fylkene.

De kan også lyse ut stillinger på NAV arbeidsplassen. Det er også mulig å melde behov via NAVs kontaktskjema for abeidsgivere

Arbeidsgivere kan også kontakte NAVs arbeidsgivertelefon tlf. 55 55 33 36 og blant annet få hjelp til stillingsutlysning.

Dersom det er arbeidsgivere som er representert flere steder i landet kan de kontakte Arbeids- og velferdsdirektoratet ved .

NAV har også publisert informasjon til flyktninger på Ukrainsk.

Les mer
Angrepet mot Ukraina: Råd til bedrifter og oppfølging av ansatte