NHO

Innhold

Nøkkeltall for norsk næringsliv

Koronapandemien har rammet verdensøkonomien brått og hardt. Krisen har truffet hele det norske næringslivet - noen bransjer hardere enn andre. Vi følger konsekvensene for bedriftene tett og presenterer her ferske funn fra våre medlemsundersøkelser samt våre prognoser for norsk økonomi.

Siden er sist oppdatert med tall fra medlemsundersøkelsen gjennomført 16–23. november med 3794 respondenter.  Tall om markedsutsikter og sysselsettingsutsikter er fra Næringslivets økonomibarometer gjennomført i tredje kvartal 2020. 

Omsetnings- og ordreutvikling

Pandemien har gitt akutt omsetningssvikt som følge av nedstengning og smittevernregler. Utfordringene treffer bransjene og fylkene med ulik intensitet. Våre medlemsundersøkelser viser at NHOs medlemsbedrifter står overfor en forverring i markedssituasjonen andre halvår med omsetningsfall og en krevende ordresituasjon.

Sysselsettingsutvikling

Pandemien har ført til at mange bedrifter har måtte gjennomføre permitteringer og oppsigelser. Hver sjette NHO-bedrift planlegger oppsigelser fremover som følge av koronaviruset. Selv om ledighetstoppen trolig er passert, anslår NHO at ledigheten blir høyere enn normalen i hvert fall de neste to-tre årene.

Konkursrisiko og likviditetsproblemer

Tapt omsetning over tid påvirker bedriftenes overlevelsesevne.  1 av 6 NHO-medlemmer melder at de har likviditetsproblemer og 1 av 7 vurderer at det er en reell risiko for at de går konkurs. Andelen er høyest blant bedrifter med færre enn 10 årsverk. Også her er det store variasjoner mellom bransjer, og det er reiselivsbransjen som har størst utfordringer.

Norsk økonomi og NHOs prognoser

NHO anslo i mai 2020 et fall i Norges handelspartneres BNP på 7,4 prosent i 2020.  Anslaget forutsatte at konjunkturbunnen nås i andre kvartal, og at aktiviteten deretter vil ta seg opp gjennom året. For 2021 og 2022 anslås veksten til henholdsvis 4,2 og 2,2 prosent.

For Norge sin del ble konjunkturbunnen trolig passert rundt påsketider. BNP Fastlands-Norge falt sesongjustert med 6,6 prosent i andre kvartal etter nedgang på 2,2 prosent kvartalet før. NHO anslo i mai at fastlands-BNP i 2020 vil ende 6½ prosent lavere enn i fjor. For 2021 og 2022 ble BNP Fastlands-Norge anslått til å øke med henholdsvis 3,1 og 2,8 prosent.

Smittevernstiltak og smittetall

Utviklingen i omfanget av smitteverntiltakene kan illustreres ved Oxford-universitetets stringensindikator, jf. figuren under. Indeksen antar verdier mellom 0 og 100. Desto nærmere 100, desto strengere og mer omfattende er tiltakene. Høyere indeksverdier betyr mindre mobilitet og lavere aktivitet, og vice versa.

Informasjon om undersøkelsene

Informasjon om medlemsundersøkelsen

Tallene på denne siden er hentet fra NHOs medlemsundersøkelser som er gjennomført i perioden mars til dags dato. Undersøkelsene er gjennomført ved bruk av webskjema som er sendt til alle NHOs medlemsbedrifter. Alle visualiseringene på denne siden er oppdatert med tall fra siste måling, der ikke annet er oppgitt.

Resultatene er ikke vektet for bedriftenes størrelse eller bransjetilhørighet. En stemme er en stemme, enten bedriften er liten eller stor og uavhengig hvilken bransje den representerer.  

 

Runde 

Sendt ut 

Avsluttet  

Antall bedrifter som har svart 

1. undersøkelse 

06.mar 

09.mar 

2821 

2. undersøkelse 

12.mar 

13.mar 

4672 

3. undersøkelse 

19.mar 

20.mar 

5437 

4.undersøkelse  

26.mar 

27.mar 

5192 

5. undersøkelse  

01.apr 

02.apr 

4853 

6. undersøkelse 

16.apr 

17.apr 

4372 

7. undersøkelse 

28.apr 

29.apr 

4088 

8. undersøkelse 

02.jun 

03.jun 

3170 

9. undersøkelse 

22.jun 

24.jun 

3344 

10. undersøkelse 

11.aug 

13.aug 

3177 

11. undersøkelse

10.sep

17.sep

3466

12. undersøkelse

13.okt

14.okt

2800

13. undersøkelse

16.nov

23.nov

3794

 

Embedkoder til figurene brukt på denne siden kan lastes ned her: 

Embedkoder_figurer.docx

Informasjon om Næringslivets økonomibarometer

Næringslivets økonomibarometer (NØB) er en kvartalsvis undersøkelse. Undersøkelsen går til daglig leder i alle medlemsbedrifter (hovedenheter) med flere enn 2 ansatte. Historisk hadde undersøkelsen normalt rundt 2000 svarbedrifter.  Det siste året har responsfrekvensen økt, og antall svar har ligget over 3000 hvert kvartal.

Resultatene i NØB vektes til å reflektere NHOs medlemsbase.

Kontaktpersoner