NHO

Innhold

Artikler

Vis filtrering

161 resultater

Type artikkel
Velg område
161 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Fremtidens arbeidsliv

  Arbeidskraften er Norges viktigste ressurs. Den anslåtte verdien av vår fremtidige arbeidsinnsats tilsvarer om lag tre firedeler av nasjonalformuen. Det er derfor helt avgjørende for Norges fremtidige produksjons- og velferdsnivå at vi forvalter arbeidskraften riktig.

 2. Mobilitet

  En velfungerende økonomi er avhengig av god mobilitet. Folk må på jobb, og varer må til markedet, så raskt og effektivt som mulig.

 3. Energi og klima

  Energitilgang er en forutsetning for vekst og velstand i hele verden og er nøkkelen til industriell og økonomisk utvikling. Jobbskaping, matproduksjon og velferdsutvikling er alle avhengige av tilgangen på energi.

 4. Våre naturressurser

  Et lands produksjons-, inntekts- og velferdsmuligheter avgjøres av de ressurser landet rår over, enten det er på eget territorium eller som eiendeler utenlands.

 5. Geopolitiske spenninger

  Globale maktforhold har stor betydning for Norge og norsk næringsliv. Norske bedrifter handler og investerer over hele verden. Utenlandske selskap har likeledes investert i Norge og bidrar med teknologi, kapital og arbeidsplasser. En grunnleggende forutsetning for handel og vekst er fred og stabilitet.

 6. Globalisering

  Norge er en liten økonomi med et relativt ensidig næringsgrunnlag. For små økonomier med begrensede hjemmemarkeder er handel med andre land helt avgjørende for å få mest mulig ut av egne ressurser.

 7. Økende ulikhet

  De siste tre–fire tiårene har de relative forskjellene mellom rike og fattige land blitt mindre, siden de fremvoksende landene har hat t høyere økonomisk vekst enn de rike.

 8. Digitalisering

  Digitalisering vil endre samfunns-, nærings- og arbeidslivet på flere avgjørende måter i årene som kommer.

 9. Likestilling

  I Norge er likestilling mellom kvinner og menn en helt sentral samfunnsverdi. Likestilling er en verdi vi med stolthet holder frem når vi reiser utenlands. Gutter og jenter, kvinner og menn, har like evner og skal ha like muligheter til å delta i samfunnet vårt.

 10. Migrasjon

  En økende andel av jordens befolkning bor og jobber i et annet land enn der de er født og har vokst opp. Driverne bak er mangesidige.