Trinnvis innføring av lovkrav om kjønnsbalanse i styrer

Publisert

Peggy Hessen Følsvik, Jan Christian Vestre og Ole Erik Almlid

Foto: Unni Strømstad/NHO

Regjeringen presenterte 19. juni forslag til krav om 40 prosent kjønnsbalanse i styrer i mellomstore og store selskaper. NHO har fått viktige gjennomslag. Bedriftene får lang tid til å tilpasse seg nye regler og de mindre bedriftene blir skjermet fra et lovkrav.

Departementet foreslår en gradvis innføring frem til 1. juli 2028. Regjeringens forslag blir nå sendt over til Stortinget for behandling.

- Næringslivet er veldig opptatt av å sikre likestilling og mangfold, men vi må erkjenne at utviklingen med å oppnå kjønnsbalanse i styrerommene går for sent. Samtidig er det avgjørende at bedriftene får tid til å tilpasse seg. Derfor har vi sammen med regjeringen og LO utarbeidet en løsning som skjermer de mindre bedriftene og som sikrer en god overgangsordning, sier NHO-sjef Ole Erik Almlid.

Hvilke bedrifter vil reglene gjelde for?

Reglene vil gjelde for bedrifter som er organisert som aksjeselskap, samvirkeforetak og boligbyggelag. For allmennaksjeselskaper (ASA) gjelder det allerede regler.

Stiftelser som er næringsdrivende eller har utdeling som formål vil også være omfattet. Det samme gjelder der offentlig myndighet utpeker ett eller flere styremedlemmer.

Reglene vil bare gjelde for bedrifter av en viss størrelse. Reglene blir innført trinnvis.

Bedrifter med mer enn 100 mill. kroner i samlede drifts- og finansinntekter i 2023, må ha kjønnsbalanse i styret før 1. januar 2025. I de neste årene vil det være terskler knyttet til både inntekter og årsverk. Innen 1. juli 2028 skal alle bedrifter med inntekter over 50 mill. kroner eller 30 årsverk ha kjønnsbalanse i styret.

Det er ikke mulig å vite sikkert hvor mange selskaper som vil være omfattet. Beregninger viser at det er rundt 8 000 selskaper som vil være omfattet i 2024. Hvis man tar utgangspunkt i dagens sammensetning av aksjeselskaper, ser det ut til at rundt 20 000 selskaper vil være omfattet i 2028.
Det hører med til dette at en stor del av disse selskapene allerede har kjønnsbalanse i styret.

Hva går reglene ut på?

I korthet vil reglene gå ut på at styrer i bedriftene må ha representanter fra begge kjønn. Hvis bedriften har tre styremedlemmer, må det være minst ett styremedlem av hvert kjønn. Hvis den har fire eller fem styremedlemmer, skal det være to styremedlemmer fra hvert kjønn. Med seks, syv eller åtte styremedlemmer, skal det være tre styremedlemmer fra hvert kjønn.

Reglene vil ikke gjelde for styrer der det er bare ett eller to styremedlemmer.

Hvordan blir reglene håndhevet?

Det er bedriftene selv som må sørge for kjønnsbalanse innen de fristene som er satt. Blir reglene ikke fulgt, kan Brønnøysundregistrene varsle bedriften, og i verste fall kan bedriften bli tvangsoppløst.

Når blir reglene vedtatt?

Regjeringen kunngjorde forslaget 19. juni 2023. Vi regner med at Stortinget behandler forslaget høsten 2023, men det er ikke klart om reglene blir nøyaktig slik regjeringen har foreslått.

Mer informasjon
Regjeringens forslag 
Bakgrunnen for NHOs støtte til avgrenset kjønnskvotering i selskapsstyrer 
NHOs høringssvar