Den europeiske hydrogenbanken

Foto: Kommisjonen

Som en del av REPowerEU har EU satt mål om å nå 10 millioner tonn bærekraftig hydrogen innen 2030. I tillegg er hydrogen trukket frem som en av åtte nullutslippsteknologier i Net-Zero Industry Act. Den foreslåtte hydrogenbanken skal bidra til å få produksjonen opp og stå.

Hva er det?  

Den europeiske hydrogenbanken er en finansieringsmekanisme og skal fungere som et verktøy for å stimulere og støtte investeringer i bærekraftig hydrogenproduksjon i Europa, og er ventet å være operasjonell i slutten av 2023.  

Den 16.mars 2023 presenterte Kommisjonen forslag til hydrogenbanken. Denne skal støtte målene satt i Green Deal Industrial Plan og Net-Zero Industry Act, for å forsterke produksjon av ren teknologi i Europa.

Hva er hensikten?  

I dag er det mangel på investeringer i hydrogenproduksjon. Finansieringsmekanismen skal bidra til å skape et bærekraftig hydrogenmarked, hvor hoveddelen ligger i et auksjonssystem for fornybar hydrogenproduksjon for å støtte produsentene gjennom en fastprisbetaling per kilo produsert hydrogen i maksimalt 10 års drift.  

De første pilotauksjonene er under utforming, og de skal lanseres høsten 2023, støttet av €800 millioner fra Innovasjonsfondet. Hydrogenbanken vil opprette en EU-auksjonsplattform som tilbyr «auksjoner-som-en-tjeneste» for medlemslandene, ved bruk av både Innovasjonsfondet og medlemsstatens ressurser, for å finansiere fornybare hydrogenprosjekter uten at det berører EUs statsstøtteregler. Innovasjonsfondet er forankret i klimakvotedirektivet og finansieres ved kvotesalg i EUs kvotesystem.  

Hydrogenbanken er satt sammen av fire søyler: 
1. En ny finansieringsmekanisme basert på auksjonssystem, og skal være en måte å fordele statsstøtte på mellom EU medlemslandene. 
2. En ny finansieringsmekanisme for internasjonal import til EU. ( 
3. Økt åpenhet og koordinering. Det vil si vurdering av etterspørsel, behov for infrastruktur, hydrogenstrømmer og kostnader.  
4. Effektivisering av eksisterende finansielle instrumenter både privat og offentlig, både i og utenfor EU. 

Hva betyr dette for Norge?  

Norge vil kunne delta på lik linje med EUs medlemsland fordi vi tar del i EUs Innovasjonsfond. Det er Enova som forvalter Norges deltagelse i fondet, og sammen med Olje- og energidepartementet deltar de i EU-Kommisjonens ekspertgruppe for fondet. 

Hva skjer nå? 

En pilot skal lanseres i løpet av høsten og at auksjonsplattformen skal være operasjonell i slutten av 2023. Auksjonen vil identifisere finansieringsgapet i bærekraftig hydrogenproduksjon. Tidlig i september skal vilkår og betingelser for auksjonsplattformen publiseres og i desember skal plattformen åpnes for budgivere. Vinnerne blir annonsert i første kvartal av 2024.  

I først omgang gjelder auksjonen kun grønt hydrogen, men det er muligheter for at dette vil utvides til å dekke et bredere felt av dekarbonisernigsløsninger. Videre kan det være at Hydrogenbanken vil introdusere nye bud som innebærer for eksempel “Carbon Contracts for Difference” (CCfD). Disse auksjonene vil være større og mer komplekse og vil derfor ta lenger tid å lanseres.  

 

Les mer om den europeiske hydrogenbanken i nyhetsmelding fra Kommisjonen

Les mer om Enovas arbeid med Innovasjonsfondet og hydrogenbanken.