EØS-hjelp for bedrifter

Gjennom EØS-avtalen, som omfatter EUs 27 medlemsland og de tre EFTA/EØS-landene Norge, Island og Liechstenstein, deltar Norge fullt ut i EUs indre marked.

 Med et indre marked menes et felles geografisk område med fri bevegelse av varer, tjenester, kapital og personer.

Norges deltakelse i det indre marked sikrer norske bedrifter like rettigheter og muligheter som bedrifter i de 29 andre EØS-landene. I utgangspunktet skal du kunne selge varer og tjenester over landegrensene i EØS-området på samme måte som i Norge. 

Nedenfor har vi samlet informasjon om hvordan du bør gå frem dersom du ønsker å selge varer eller tjenester i det europeiske markedet eller opplever problemer knyttet til dette.

Kjøpe eller selge varer

Dersom du ønsker å kjøpe eller selge varer i det europeiske markedet, kan det være greit å starte med å kontakte Enterprise Europe Network, et omfattende europeisk nettverk, som bistår små- og mellomstore bedrifter med nyttig informasjon om hvordan de skal gå frem for å kunne kjøpe og selge varer i andre EU-land. Det er også opprettet et eget kontaktpunkt for handel med varer i hvert av de 30 EØS-landene, der du finner informasjonen du trenger for å selge dine varer i et annet EØS-land. Informasjon om regelverket knyttet til fri flyt av varer (regjeringen.no) 

Kjøp og salg av tjenester og etablering av virksomhet

Med innføringen av tjenestedirektivet i 2009, har det blitt enklere å drive tjenestevirksomhet på tvers av landegrensene i det indre marked. Dersom du ønsker å etablere tjenestevirksomhet i et annet EØS-land, må du følge reglene som gjelder i den staten, men du skal bare behøve å forholde deg til ett kontaktpunkt i det landet du vil etablere virksomhet i. Her skal det ligge all nødvendig informasjon om etablering og drift av en bedrift, nødvendige søknadsskjemaer og mulighet til å få svar på spørsmål. All informasjon skal være tilgjengelig på flere språk, minimum engelsk i tillegg til det nasjonale språket.

Når det gjelder midlertidig tjenesteyting, skal man i utgangspunktet fritt kunne yte tjenester i et av de andre EØS-landene. Visse unntak gjelder, og vertsstaten kan stille enkelte krav så lenge det ikke medfører forskjellsbehandling.


Tilgang på arbeidskraft fra EØS-land

Trenger bedriften din tilførsel av arbeidskraft fra et annet EØS-land, enten fordi det er mangel på arbeidskraft med den bakgrunn din bedrift har behov for, eller for å tilføre bedriften kultur- og språkkompetanse, gjør EØS-avtalen dette enklere. Reglene om fri bevegelighet av personer skal gjøre det mulig for personer å bosette seg, arbeide og studere i et hvilket som helst annet EØS-land uten store hindringer. NAV EURES har tips til hvordan du kan gå frem for å rekruttere arbeidskraft fra Europa.

Konkurrere om offentlige kontrakter

Gjennom EØS-avtalen kan du delta i anbudsprosesser i et annet EØS-land, på lik linje med bedrifter i vertslandet. Alle offentlige innkjøp som overstiger et gitt beløp (terskelverdi) skal baseres på konkurranse. I Norge er terskelverdien kr. 500 000 (eks. mva). For EØS-anskaffelser er terskelverdien kr. 1 mill (eks. mva) for sentrale statlige etaters vare- og tjenestekjøp og kr 1.6 mill (eks. mva) for øvrige offentlige oppdragsgivere. For anskaffelser av bygge- og anleggskontrakter er terskelverdien kr. 40, 5 mill (eks mva). Utlysning av anbud i Norge finner du i Doffin – Databasen for offentlige innkjøp i Norge og i EØS i TED – Tenders Electronic Daily. Dersom du har spørsmål knyttet til Lov og Forskrift om offentlige anskaffelser, konkrete anbudskonkurranser eller håndhevelse av regelverket kan du kontakte en av våre eksperter på offentlige anskaffelser.


Problemløsning i EØS

Dersom du opplever problemer med markedsadgang, etablering av virksomhet, arbeids- og oppholdstillatelse eller godkjenning av yrkeskvalifikasjoner i et annet EU/EØS-land, kan kanskje SOLVIT hjelpe. SOLVIT er en tjeneste privatpersoner og bedrifter kan benytte, dersom de møter problemer relatert til offentlige myndigheters anvendelse av EU/EØS-regelverket i et land. SOLVIT er gratis og enkelt å bruke, og sakene skal være løst innen ti uker.

NHO er opptatt av at norske bedrifter kjenner til hvilke muligheter og rettigheter som følger av EØS-avtalen, og hvordan vårt medlemskap i EUs indre marked kan utnyttes fullt ut.
Vi vil gjerne høre din bedrifts erfaringer med det indre marked og bistår gjerne med spørsmål du måtte ha i den forbindelse.


Lovgivning

Eur-Lex - Database for EU-lovgivning, med traktater og tilgang til Official Journal, EUs lovtidende.

Legislative Observatory - Europaparlamentets oversikt for lovgivningsprosessen: man kan få oppdatering etter politikkområder, og beskrivelse av behandlingsstatus i institusjonene.

Oppsummering av EU-lovgivning - En stor database med kortfattede sammendrag av EUs regelverk ("acquis"), på EUs 24 offisielle språk.


Her finner du lenker til nyheter og pressemeldinger fra EU

European Commission Press Release Database - Pressemeldinger fra Europakommisjonen.

European Parliament Press Room - Inneholder informasjon fra presidenten, nyhetsrapport, bakgrunnsstoff m.m.

European Council/Council of the European Union – Inneholder informasjon fra Det europeiske råd, rådsmøter, nyhetsrapport, bakgrunnsstoff m.m.