EU legger frem ny vindkraftpakke

Publisert

Foto: Pixabay.

24. oktober la Kommisjonen frem en vindkraftpakke, som skal sørge for vekst i utbygging av vindkraft både på land og offshore. Vindkraftindustrien har hatt betydelige utfordringer i det siste, både på produksjonssiden, men også med tanke på utbyggingshastighet.

24. oktober la Kommisjonen frem en vindkraftpakke, som skal sørge for vekst i utbygging av vindkraft både på land og offshore. Vindkraftindustrien har hatt betydelige utfordringer i det siste, både på produksjonssiden, men også med tanke på utbyggingshastighet. Denne pakken adresserer disse utfordringene gjennom (i) en handlingsplan for europeisk vindkraft og (ii) en meddelelse om hvordan man skal nå EUs offshore fornybarambisjon.

Handlingsplanen består av seks pilarer. Mer konkret handler det om:

 1. Acceleration of deployment through increased predictability and faster permitting
  • Kommisjonen lanserer et såkalt Accele-RES-initiativ for å bistå medlemsland med å fremskynde implementeringen av det reviderte fornybardirektivet (RED3). Dette skal bl.a. gjøres gjennom digitalisering av konsesjonsprosesser og teknisk bistand til EU-landene.
  • Kommisjonen skal også tilby finansiering for å lære opp de nasjonale konsesjonsmyndighetene og gi medlemslandene tilbakemeldinger og veiledning rundt konsesjoner. En første versjon av anbefalinger skal komme innen utgangen av mars 2024, etter dialog med nasjonale myndigheter
  • Kommisjonen vil støtte utbyggingen av vindkraft og den nødvendige styrkingen av nettet med en (allerede varslet) netthandlingsplan (grid action plan)
  • Medlemsland anmodes til å gjøre prosjektprosesser mer gjennomsiktige med:
   1. Wind pledges
   2. Transparent auction schedules
   3. Long-term planning

 •  
 1. Improved auction design
  • Bygger på forslag fra diskusjonene rundt Net-Zero Industry Act (NZIA) og elmarkedsdesign. Dette innebærer bl.a. anbudsprosesser hvor man i høyere grad vektlegger objektive, kvalitative kriterier, inkludert sosiale og miljømessig, heller enn at det rimeligste prosjektet vinner frem.

 2. Access to finance
  • Fremskynde investeringer og finansiering til leverandørindustrien. Dette skal særlig skje igjennom innovasjonsfondet som får doblet budsjettet for clean tech-prosjekter til 1,4 milliarder euro
  • Den europeiske investeringsbanken (EIB) skal tilgjengeliggjøre "de-risking guarantees". Disse garantiene skal komme innen utgangen av 2023
  • Kommisjonen anmoder også medlemsland til å utnytte Temporary State aid Crisis and Transition Framework fullt ut for å støtte den europeiske industrien.
  • Andre muligheter for finansiering inkluder SET-planen (Strategy Energy Technology Plan) og Strategic Technologies for Europe Platform (STEP)

 3. Creating a fair and competitive international environment
  • For å sikre like konkurransevilkår og unngå at tredjeland dumper subsidierte produkter på det europeiske markedet skal Kommisjonen overvåke mulig urettferdig handelspraksis.

 4. Skills
  • Såkalte Large-Scale Skills Partnerships for Renewable Energy. Bygger på forslag fra NZIA og skal bidra til utviklingen av såkalte European net-zero industry skills academies, inkludert et eget for vindkraft. Ambisjonen er å få på plass 100 000 nye arbeidere i industrien.

 5. Industry engagement and Member State commitments
  • Kommisjonen skal jobbe med medlemsland og vindkraftindustrien for å utarbeide et EU Wind Charter. Dette skal forbedre vilkårene og konkurransedyktigheten til vindkraftindustrien

Den medfølgende meddelelsen ser hovedsakelig på fremdriften så langt, hovedutfordringene fremover, og hvordan man skal adressere dem. Her løftes særlig: (i) utviklingen av grensekryssende nett, (ii) fast-track permitting, (iii) styrking av maritime spatial planning som et instrument for å styrke samarbeid og sameksistens for offshore fornybarenergi og andre havnæringer, (iv) styrke offshore fornybarinfrastrukturs resiliens og maritim sikkerhet, (v) holde gående det høye FoUI-trykket for å sikre teknologisk lederskap og bærekraftige løsninger og (vi) støtte EU-baserte verdikjeders konkurransedyktighet samtidig som man lykkes med utbyggingsambisjonene.

Tidslinje for vindkraftpakken:

November 2023:

 • Accele-RES
 • Mer gjennomsiktige prosesser
 • Grid Action Plan

Desember 2023:

 • EU Wind Charter

Q4 2023:

 • Økt tilgang på EU-finansiering
 • EIB derisking tools
 • Dialog med investorer for å tiltrekke seg flere investeringer

2024:

 • Forbedre cyber- og datasikkerhet i anbudsmodellene
 • Utvikle kompetansesamarbeid for fornybarprosjekter, inkludert for vindkraft
 • Kommisjonen kommer med anbefalinger til medlemslandene om konsesjonsdesign- og prosesser