Kommisjonen ønsker en mer industripolitisk tilnærming til the Green Deal

Publisert

Foto: The European Commission.

Et forenklet regulatorisk rammeverk og effektiv implementering; ren energi; og enklere tilgang til finansiering. Dette er tre sentrale måter Kommisjonen ønsker å sikre at det grønne skiftet og europeisk konkurransekraft skal gå hånd i hånd.

10. april presenterte Kommisjonen en meddelelse som tar for seg de såkalte Clean Transition dialogene. I meddelelsen understreker Kommisjonen at industrien spiller en nøkkelrolle i omstillingen av den europeiske økonomien. Samtidig slår Kommisjonen fast at europeisk industri er under økt press i en krevende sikkerhetspolitisk, geopolitisk og økonomisk kontekst. Konkurransemessig er situasjonen også krevende, og i møte med tredjelands bruk av statsstøtte og krav til lokalt produktinnhold skapes en skjev konkurransesituasjon. Et eksempel på dette er utrullingen av grønne teknologier, som i stor grad preges av geostrategiske interesser og et globalt teknologikappløp.

For at Europa skal lykkes i utviklingen og utrullingen av disse er det behov for den rette blandingen av politiske vedtak, investeringer og kutt i den regulatoriske byrden for å sikre en konkurransedyktig og bærekraftig europeisk industri. 

Med dette som bakgrunn slår meddelelsen fast at resultatet av dialogserien, Val Duchesse-toppmøtet og Antwerpen-erklæringen må være en mer industripolitisk tilnærming til Green Deal. Kommisjonen slår fast at tre mål skal nås samtidig: (I) klimanøytralitet innen 2050, (II) en mer konkurranse- og motstandsdyktig industri og (III) en sosial og inkluderende omstilling. For å nå disse målene og tilrettelegge for en mer industriell tilnærming til den grønne omstillingen foreslås fem bærebjelker: 

  • Et forenklet regulatorisk rammeverk og effektiv implementering; 
  • Økt handling for å sikre rikelig og rimelig ren energi; 
  • Moderne infrastruktur som ryggraden i europeisk industri;  
  • Enklere tilgang til finansiering; 
  • Et sterkere indre marked i et konkurransepreget verdensbilde. 

De følgende kunngjøringene er også verdt å merke seg: 

  • Kommisjonen skal hjelpe bedrifter å forstå Green Deal-regelverket, uavhengig om de er innenfor eller utenfor EU;  
  • Det skal opprettes en digital plattform for å identifisere trusler mot Det indre marked; 
  • Kommisjonen skal redusere rapporteringsbyrden med 25%. Dette skal blant annet gjøres gjennom bedre bruk av KI-verktøy. 

Hva skjer videre? 
Ren teknologi og en bærekraftig industri skal være EUs konkurransemessige fortrinn. Dette krever en mer industripolitisk tilnærming, som styrker europeisk næringslivs konkurransedyktighet og deres evne til å lykkes med Den grønne given. For å sikre dette er det behov for mer samarbeid, og en tettere dialog mellom medlemsland, lokale myndigheter, industrien og andre interessenter.  

Kommisjonen varsler at de kommer til å fortsette den tette dialogen med industrien og de sosiale partene. Samtidig varsles det at de er forberedt på å diskutere mulige tiltak sammen med Rådet og Parlamentet.   

 
Hva er Clean Transition Dialogues? 
Disse samtalene om den grønne omstillingen ble først varslet i State of the Union-talen i 2023, og det har blitt avholdt totalt ni slike dialoger. Dialogene har blitt avholdt mellom Kommisjonen, industrien og de sosiale partene med ambisjon om å bedre forstå utfordringene de sistnevnte står ovenfor, og sammen diskutere hvordan man best mulig kan iverksette det ambisiøse regelverket EU har vedtatt de siste årene, samtidig som man sikrer et konkurransedyktig næringsliv.   

Gjennom dialogserien har partene diskutert alt fra hydrogen, energi-intensiv industri, clean-tech, energi-infrastruktur, kritiske råmaterialer, skogsbasert bioøkonomi, byer til mobilitet og stålindustrien. 

 

Les mer på Kommisjonens hjemmesider.