STEP - Strategic Technologies for Europe Platform

Publisert

Foto: European Commission

Dette er EUs forslag til nytt finansieringsprogram – istedenfor et suverenitetsfond, som tidligere annonsert. Kommisjonen foreslår 10 milliarder euro øremerket til tre prioriterte sektorer - dypteknologi, ren teknologi og bioteknologi.

Målet er å støtte innføringen og oppskaleringen av utvikling og produksjon av kritiske teknologier, som nevnt nedenfor.  Det vil også støtte investeringer som tar sikte på å forsterke relevante verdikjeder, og dermed redusere EUs strategiske avhengigheter, styrke europeisk suverenitet og økonomisk sikkerhet, og adressere mangel på arbeidskraft og kompetanse i disse strategiske sektorene. 

Hva er det?  
EU-kommisjonen foreslo et nytt Strategic Technologies for Europe Platform, eller STEP, fond med 10 milliarder euro i ny finansiering som kan bidra til å utløse eldre fond og kanalisere penger til prioritert digital og grønn teknologi.  

Disse tre sektorene er  
1. Dypteknologi – inkludert mikroelektronikk, cybersikkerhet, robotikk, KI, 5G, quantum computing, VR 
2. Ren teknologi – inkludert fornybar energi, varmepumper, elektrisitets- og varmelagring, hydrogen og teknologier for å utvinne og bearbeide råmaterialer. 
3. Bioteknologi – inkludert legemidler, avlingsbioteknologi og biomolekyler. 
 

Plattformen vil bygge på eksisterende programmer som InvestEU, Innovation Fund, Horisont Europa, EU4Health, Digital Europe, European Defense Fund, Recovery and Resilience Facility og cohesion policy funds. I denne sammenhengen foreslår Kommisjonen å bevilge ytterligere midler til følgende programmer med EØS EFTA-staters deltakelse: 

  • 3 milliarder EUR til InvestEU 
  • 500 millioner EUR til Horisont Europa 
  • 1.5 milliarder EUR til the European Defence Fund (EDF) 
  • 5 milliarder EUR til Innovasjonsfondet 

Store selskaper vil også kunne dra nytte av finansiering, mens de tidligere var utelukket. Støtte under STEP kan komme i form av finansielle produkter både med gjeld og egenkapital. Høyrisiko SMBer vil i tillegg kunne dra nytte av egenkapitalstøtte på mellom € 15 millioner og € 50 millioner gitt av European Innovation Council Accelerator.  

For å legge til rette for bruk av STEP, skal det etableres en one-stop-shop for prosjektpromotorer og medlemsland. 

Hvorfor skjer det nå? 
EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen lovet et suverenitetsfond i sin State of the Union-tale i september 2022 for å utjevne konkurransen mellom de europeiske landene, som i kampen for å beskytte europeiske bedrifter mot amerikanske subsidier (les IRA) åpnet opp for økt bruk av statsstøtte. Gjennom et slikt fond ville alle land, uavhengig av økonomisk styrke, ha mulighet til å støtte sine nasjonale industrier. 

Nå ser vi at det som ble presentert var langt mindre ambisiøst. Motsetningene innad medlemslandene var for store til å nå enighet om et suverenitetsfond. 

Hva skjer nå? 
STEP skal vedtas av Europaparlamentet og rådet. Dersom det går igjennom vil det legges opp til rask implementering. Ulike tidslinjer kan gjelde, avhengig av programmene i EU-budsjettet og deres spesifikke egenskaper.  

Les mer: Strategic Technologies for Europe Platform (europa.eu)