Kompetanse fra utlandet

Publisert

Norge konkurrerer med de nordiske landene og EU om kloke hoder og hender.

Hva er dagens situasjon?  

EØS-borgere med utdanning tilsvarende et norsk fagbrev har i dag nesten ingen muligheter til å få anerkjent sin kompetanse. Ordningen med formell godkjenning av europeiske fag- og svennebrev gjelder bare fagbrev fra Island, Danmark, Polen, Tyskland og de tre baltiske landene i til sammen drøyt 20 av 180 lærefag.  

Personer fra land utenfor EØS-området (ofte kalt tredjelandsborgere) må ha gyldig oppholdstillatelse for å kunne arbeide i Norge. Både søknadsprosessen og saksbehandlingen knyttet til dette må bli mer moderne og effektiv. Mulighetene som ligger i den teknologiske utviklingen og deling av data mellom offentlige etater må utnyttes bedre slik at søker møter en raskere og mer sømløs saksbehandling.  

Hva blir konsekvensene av mangel på arbeidskraft? 

Kompetansemangelen i Norge er ifølge NHOs kompetansebarometer allerede en realitet. Den medfører risiko for at arbeidsgivere ikke investerer tilstrekkelig i egen virksomhet og at produktivitet og verdiskapning synker.  

Kompetansemangel er også en av de mest begrensende faktorene for økt investering i forskning og utvikling (FoU). For å muliggjøre økte investeringer i FoU fra næringslivet, må vi tiltrekke oss og beholde kompetanse fra utlandet. Det må bli enklere å ansette internasjonalt etterspurt arbeidskraft, og det bør vurderes skatteinsentiver på linje med dem man har i for eksempel Danmark (forskerskatt) eller Sverige (ekspertskatt).  

Hvordan kan Norge tiltrekke seg studenter og kvalifisert arbeidskraft fra utlandet?  

Norge må tiltrekke seg flere utenlandske studenter, spesielt fra prioriterte samarbeidsland. Dette er et viktig grep for økt internasjonalisering og kvalitet. Studieavgiften for studenter fra tredjeland som ble innført i 2023 skaper et ressurskrevende byråkrati hos utdanningsinstitusjonene, og tallene på internasjonale studenter i Norge synker drastisk som følge av endringen.  

NHO mener

- NHO mener eksisterende godkjenningsordninger for europeiske fag- og svennebrev må tilføres betydelige ressurser og utvides slik at flere fagbrev innlemmes og ordningen gjøres bedre kjent. Dette vil sikre god utnytting av kompetansen til den enkelte og større tilfang av relevant arbeidskraft for bedriftene.

- NHO mener at det er både nødvendig og mulig å ta større grep for å effektivisere søknadsprosessen for tredjelandsborgere, som i dag opplever lang saksbehandlingstid og en lite digitalisert prosess. Slik styrker vi Norges posisjon i konkurransen om internasjonalt etterspurt arbeidskraft.

- NHO mener studieavgiften for studenter fra tredjeland må fjernes, slik at Norge kan øke sin attraktivitet som vertsland for internasjonale studenter.

- NHO vil gjøre det enklere å forlenge oppholdstillatelse for internasjonale studenter. Oppholdsperioden internasjonale studenter har til å søke jobb i Norge bør utvides fra ett år til tre år, og avgiften for å omgjøre oppholdsgrunnlag fra studietillatelse til oppholdstillatelse for arbeid må fjernes eller reduseres til en symbolsk sum.

 

Les mer i NHOs kompetansebarometer