Nasjonalt senter for yrkesfag

Et nasjonalt senter for yrkesfag må etableres for å sikre en framtidsrettet utvikling av yrkesfaglige kvalifikasjoner.

Hva er nasjonalt senter for yrkesfag?

NHO har i lang tid tatt til orde for å etablere et nasjonalt senter med mål om å styrke og videreutvikle yrkesfagene. I 2021 satte regjeringen ned en arbeidsgruppe med deltakelse fra partene i arbeidslivet, direktorater og interesseorganisasjoner som utredet ulike løsninger for et slikt senter. Sluttrapport ble overlevert kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun i oktober 2023.

Hva må et nasjonalt senter inneholde?

Arbeidsgruppen utredet tre ulike løsningsforslag. NHO tilhører arbeidsgruppens flertall, som anbefaler:

"å ta utgangspunkt i dokumentasjons- og utviklingssenteret (mellomalternativet), men skalere dette opp mot dokumentasjons-, utviklings-, og rådgivningssenteret (det mest omfattende alternativet) over en gitt tidsperiode (maksimum 5 år). En slik oppskalering vil gjøre det mulig å gradvis bygge opp nødvendig intern kompetanse og utvikle gode samarbeidsrelasjoner til relevante eksterne aktører."

I utredningen beskrives det mest omfattende alternativet slik:

"[senteret] skal fungere som en nasjonal kunnskapsressurs og gi råd og støtte til sentrale myndigheter og til arbeidslivets parter på nasjonalt, regionalt og bransjenivå, og til bedrifter, virksomheter og skoleledere, yrkesfaglærere, instruktører og rådgivere med ansvar for daglig drift og utvikling av yrkesutdanninger."

NHO mener

NHO mener at det må etableres et nasjonalt senter for yrkesfag. Senteret må være fritt og uavhengig og understøtte kunnskapsutvikling og spredning av beste praksis i fag- og yrkesopplæring på alle utdanningsnivåer

NHO mener at senteret må ha langsiktig offentlig finansiering og et partsrepresentert styre som øverste organ

NHO har i sitt innspill til statsbudsjett for 2025 foreslått en satsing på 70 millioner til etablering av nasjonalt senter for yrkesfag

Les mer om NHOs deltakelse i partssamarbeid for fag- og yrkesopplæringen
Les utredningen: Utredning av et nasjonalt senter for yrkesfag - regjeringen.no