Partssamarbeid om fag- og yrkesopplæring

NHO og landsforeningene er aktivt med i utviklingen av yrkesfagene gjennom Samarbeidsrådet for yrkesopplæring (SRY), de faglige rådene og de fylkesvise yrkesopplæringsnemndene.

Trepartssamarbeidet for yrkesfagene består av partene i arbeidslivet og utdanningsmyndighetene. Sammen forvalter de læreplaner, gjennomføring av fagprøvene og utvikling av nasjonal og regional politikk på feltet.

Hva er Samarbeidsrådet for yrkesopplæring (SRY)?

Samarbeidsrådet for yrkesopplæring (SRY) er et felles samarbeidsorgan for partene i arbeidslivet og utdanningsmyndighetene, og oppnevnes av Kunnskapsdepartementet. Rådet skal gi råd om yrkesfagenes rolle i utdannings- og kompetansepolitikken, ta initiativ til forskning og innovasjon og bidra til samarbeid mellom aktuelle aktører.

SRY har 14 medlemmer fra ulike organisasjoner og forvaltningsorganer, og ansvaret for å lede rådet går på omgang mellom LO og NHO. I 2024 og 2025 ledes SRY av avdelingsdirektør Rebekka Borsch i NHO.

Hva er de faglige rådene?

De faglige rådene er partssammensatt og oppnevnt av Utdanningsdirektoratet – ett faglig råd for hvert av de ti utdanningsprogrammene for yrkesfag De gir råd til statlige utdanningsmyndigheter om spørsmål som gjelder fagene innenfor de respektive utdanningsprogrammene og bidrar i utviklingen av kunnskapsgrunnlaget om fag- og yrkesopplæringen.

En viktig oppgave for de faglige rådene er å identifisere endringer i kompetansebehov i arbeidslivet og fremme forslag til endringer i læreplanene og tilbudsstrukturen for vg1, vg2 og vg3. Rådene skal også følge med på innsøking, gjennomføring og verdsetting i arbeidslivet og fremme forslag som kan bidra til å utvikle utdanningene.

Hva er yrkesopplæringsnemndene?

Yrkesopplæringsnemndene (y-nemndene) bidrar med arbeidslivets perspektiv i det fylkesvise samarbeidet om yrkesfagene. De må ha flertall fra partene i arbeidslivet, og alle organisasjoner som er representert i SRY har rett til et medlem. Y-nemndene jobber for å sikre høy kvalitet i opplæringen i yrkesfagene. Siden 2007 har ikke y-nemndene lenger vedtakskompetanse, men har blitt tildelt en rådgivende rolle. Etter ny opplæringslov, som trer i kraft 1. august 2024, skal y-nemndenes råd tillegges større vekt, blant annet i saker om godkjenning av opplæringskontor.  

NHO mener

- NHO mener at flere unge må oppfordres til å velge yrkesfag og at gjennomføringen må styrkes gjennom ulike tiltak 

- NHO jobber for flere læreplasser hos våre medlemsbedrifter 

- NHO mener at lærebedriftene må sikres gode økonomiske rammevilkår gjennom tilskuddsordninger og tiltak som gir lærebedriftene markedsfordeler, som for eksempel lærlingeklausuler  

- NHO mener at det må etableres et nasjonalt senter for yrkesfag. Senteret må være fritt og uavhengig og understøtte kunnskapsutvikling og spredning av beste praksis i fag- og yrkesopplæring på alle utdanningsnivåer 

- NHO mener at fagbrev på jobb-ordningen må styrkes 

- NHO mener at det må legges til rette for at flere kan bygge videre på sin fagkompetanse til høyere yrkesfaglig utdanning og til høyere utdanning gjennom y-veiløp 

- NHO mener at y-nemndene må få tilbake sin vedtakskompetanse 

Les mer om NHOs kompetansebarometer
Les mer om utstyr i fag- og yrkesopplæringen
Les mer om nasjonalt senter for yrkesfag
Les mer om World Skills