Lege og radiolog diskuterer resultater av hjerneskanninger som de ser på en skjerm. Skjermen viser resultater av hjerneskanninger. Foto: iStock

Arbeidsintensive tjenester vil fortsette veksten

Mange av de arbeidsintensive tjenestene vil som følge av demografiske endringer ha sterk vekst videre fremover. Når befolkningen blir eldre vil det bli større etterspørsel etter sykehjem, omsorg og andre pleiebaserte tjenester.

Store deler av tjenesteøkonomien er skjermet fra internasjonal konkurranse fordi tjenestene er stedbundne og forbrukes der de produseres. Stedbundne tjenester er i prinsippet lokale, noe som fører til at markedene blir små og konkurransen begrenset til aktører i nærmiljøet. Frisørtjenester, butikkhandel, renhold og treningssentre er eksempler på stedbundne tjenester.

Mange av de arbeidsintensive tjenestene vil som følge av demografiske endringer ha sterk vekst videre fremover. Når befolkningen blir eldre vil det bli større etterspørsel etter sykehjem, omsorg og andre pleiebaserte tjenester. For bedriftene utgjør etterspørselsveksten også en mulighet til å tilby sin kapasitet og kompetanse på nye områder, selv om mange av disse tjenestene utøves i offentlig regi. Barnehagene er et godt eksempel på hvordan både private og offentlige tjenesteleverandører kan utvikle og drifte et tilbud i fellesskap.

For bedriftene utgjør etterspørselsveksten også en mulighet til å tilby sin kapasitet og kompetanse på nye områder, selv om mange av disse tjenestene utøves i offentlig regi.

Samtidig er det særlig viktig at de mest arbeidsintensive tjenestene også tar i bruk ny teknologi som enten skaper økt kundeverdi eller reduserer behovet for arbeidskraft. Roboter vil for eksempel i større grad brukes både til å hjelpe eldre med praktiske oppgaver og til sosial stimulans. Andre eksempler er sensorer og overvåkningssystemer som understøtter sikkerhets- og vektertjenester.

Bedriftseksempel Noen AS

Noen AS jobber med å øke livskvaliteten til mennesker med demens og kognitiv svikt. Bedriften ble startet i 2008 etter at faren til grunnlegger Heidi Wang ble dement. Livskvaliteten hans ble betraktelig lavere, og Wang savnet noen som kunne ta tak i dette. Noen AS startet i Trondheimsområdet og har utvidet seg til Oslo, Bergensområdet, Trøndelag og Bodøområdet.

Noen AS trener personell som bidrar til god helse og livskvalitet og deres familie. De jobber aktivt for at personer med demens skal få samme status og rettigheter som enhver annen syk eller skadet person. Gjennom en egen modell driver de individuell tilrettelegging og personsentrert veiledning og bidrar til rett tiltak til rett tid gjennom hele pasientforløpet. Noen AS leverer et bredt utvalgt av tjenester innenfor demensomsorg, som aktivitetstjenester, ledsaging, oppfølging og veiledning for pårørende. Gjennom arbeidet øker de livskvaliteten til hjemmeboende pasienter. Slik kan pasienten mestre livet sitt bedre og bo hjemme lenger. Det blir mindre belastning for pårørende og det fører til mindre bruk av tradisjonelle omsorgstjenester.

Noen AS har utviklet en egen skole som de lærer opp sine ansatte gjennom. Kursene tilbys også for andre, med det formål å øke kompetansen i samfunnet slik at flere kan bli gode hjelpere til personer med kognitiv svikt. Deres visjon og ambisjon lyder som følger: "personen med demens - en ressurs i eget liv og i samfunnet". Deres kjerneverdier dreier seg rundt likeverd og helhet.

Noen AS driver kontinuerlig forskning og utvikling for å fremme levekårene til personer med demens og kognitiv svikt. Siden 2008 har Noen AS samarbeidet med over 400 familier med demens, forskningsinstitusjoner, frivillige, private og offentlige instanser og skapt Noen-modellen, en lønnsom modell for ikke-medikamentell behandling. De har flere pågående forskningsprosjekter. I samarbeid med blant annet Sintef Digital og med støtte fra Norsk forskningsråd driver Noen AS et prosjekt for å utvikle ny kunnskap og lage digital formidling av persontilpassede aktivitetsbaserte tjenester for personer med demens.

Les mer om Noen AS her: http://www.noen-as.no/

Les mer