Realisere det digitale Norge

Digitalisering og bruk av ny teknologi påvirker hele næringslivet og samfunnet for øvrig. Med koronakrisen har digitaliseringen skutt ytterligere fart og effektiviseringspotensialet i teknologiske løsninger blitt tydeligere. Her er NHOs forslag for å realisere det digitale Norge.

Artikkelen er en del av Neste trekk - NHOs veikart for fremtidens næringsliv

1. Vilkårene for høye investeringer i robust og sikker digital infrastruktur må opprettholdes.

Utbyggingstempoet for 5G-nett må holdes oppe, og offentlig tilrettelegging må forsterke den kommersielle utbyggingen.

 

2. Bedrifter i hele Norge må sikres tilgang til robust bredbånd.

Ordningen med bredbåndstilskudd der kommersiell utbygging ikke finner sted, må videreføres.

 

3. Det må bygges kunnskap og kompetanse på fagområder som omhandler data, digitalisering og teknologi, herunder cybersikkerhet.

Dette må ivaretas i hele utdanningsløpet og på alle utdanningsnivåer, både som et tverrfaglig emne og som spisskompetanse. Det må også utvikles et bedre og mer relevant etter- og videreutdanningstilbud på feltet. Se egen omtale av kompetanse.

 

4. Det må etableres flere studieplasser innen realfag og teknologi, herunder IKT, og det må være enkelt å hente inn spesialister fra utlandet.

 

5. Spisskompetanse og tverrfaglighet må gå hånd i hånd.

Spisskompetanse innen fire strategiske områder må prioriteres; kunstig intelligens, stordata, tingenes internett (IoT) og autonome systemer. Samtidig må dette ses i sammenheng med juridisk og samfunnsvitenskapelig kompetanse, kompetanse om kildekritikk, personvern, etikk, eierskap med mer.

 

6. Forskning på digitale teknologier må styrkes, og blant annet må forskningsinnsatsen på cybersikkerhet intensiveres.

 

7. Det bør etableres forskningssentre for næringsrettet digitalisering (FND-er) som dekker teknologiområdene kunstig intelligens, stordata, tingenes internett, og autonome systemer.

 

8. Det må være tett kobling mellom forskning og næringsliv, slik at man sikrer anvendbarhet, skalering og kommersialisering.

Internasjonalt forskningssamarbeid er avgjørende, og Norge må delta i EU-programmet Digital Europe. Se egen omtale under om forsknings- og innovasjonssystemet.

 

9. Norge må ta aktiv del i EUs arbeid med å etablere felles europeiske dataområder (European Data Spaces) samt felles rammeverk for kunstig intelligens.

Norge må for øvrig følge internasjonal lovgivning og avtaler innen data og sikkerhet. 

 

10. Offentlige data må være åpne og tilgjengelige på standardiserte formater slik at de kan brukes til næringsutvikling, effektivisering og forbedring av tjenester. Det må stimuleres til datadeling på tvers av bransjer og sektorer.

 

11. Det juridiske rammeverket for eierskap og deling av data i offentlig og privat sektor må ikke være til hinder for innovasjonspotensialet og konkurransekraften både for bedrift og samfunn.

 

12. Regulatoriske sandkasser må tas i bruk på flere områder slik at lovverket ikke hindrer eller forsinker digital innovasjon.

 

13. Tillit er en grunnstein i det norske samfunnet, med et arbeids- og næringsliv som inkluderer alle.

Tillit forutsetter høy grad av sikkerhet og respekt for personvern, som igjen fordrer samarbeid mellom myndigheter og bedrifter om trusselvurderinger og sikkerhetsinformasjon.

 

14. Digital sårbarhet og cybertrusler må minimeres ved tett samhandling mellom offentlige myndigheter og næringslivet.

 

15. Det må utvikles verktøy, kjøreregler og sjekklister som er tilpasset SMB-ene, slik at de kan foreta en «enkel helsesjekk» av den digitale sikkerheten i bedriften.

 

16. Store offentlige, digitale prosjekter må føre til innovasjon og næringsutvikling gjennom bruk av markedet i stedet for egenutvikling. Slik kan offentlig sektor fungere som motor for næringsutvikling.

 

17. Egne målrettede tiltak i SMB-segmentet bør vurderes for å sikre at disse bedriftene drar nytte av dataøkonomien, eksempelvis tilgang på verdifulle datasett og datainfrastruktur. 

Bakgrunn for våre forslag:

Digitalisering og bruk av ny teknologi påvirker hele næringslivet og samfunnet for øvrig. Med koronakrisen har digitaliseringen skutt ytterligere fart og effektiviseringspotensialet i teknologiske løsninger blitt tydeligere. Norge er et av verdens mest digitaliserte land med en høy digital kompetanse i befolkningen.

Norge har høstet store gevinster ved å satse på nisjer i verdensmarkedet. Det er i tilknytning til disse områdene vi har et kompetansemessig og teknologisk forsprang. Og det er her vi i første omgang vil ha størst mulighet til å styrke vår konkurranseposisjon ytterligere gjennom innovasjon, ny teknologi og økt bruk av data som ressurs.

Det er i skjæringspunktene mellom det nye og det eksisterende at det store potensialet ligger. Ingeniør- og IKT-kompetanse fra eksisterende bransjer må brukes i det grønne skiftet. Og det er viktig at både etablerte virksomheter og oppstart- og gründervirksomhet stimuleres til å være med i digitaliseringen av offentlig sektor og øvrig næringsliv. Offentlig sektor må bli en motor i næringsutviklingen fremover, og offentlige anskaffelser må fremme innovasjon slik at digitale og teknologiske prosjekter blir realisert, og på denne måten stimulere til privat næringsvirksomhet.

Data er en ny driver for produktivitet, arbeidsplasser og innovasjon i den digitaliserte økonomien som er i ferd med å vokse frem. Skal utviklingen kunne fortsette, må vi bygge en solid grunnmur.

Én forutsetning er at det etableres en digital infrastruktur som er dimensjonert til å møte næringslivets behov. For å forstå hva digital infrastruktur er og viktigheten av den, kan en sammenlikne den med betydningen veier, jernbaner og flyplasser har for den «fysiske» infrastrukturen i samfunnet vårt. Et annet nødvendig premiss er sikkerhet. Digitaliseringen gjør Norge og norske bedrifter mer sårbare for ondsinnede angrep. Det setter tilliten under press. Offentlig og privat sektor må samarbeide om cybersikkerhet og personvern, og det er behov for økt dybdekompetanse på dette feltet. Tilgang til nok og riktig kompetanse er en tredje forutsetning for at Norge kan posisjonere seg internasjonalt. Og en sterk kobling mellom forskning, innovasjon og kommersialisering er et fjerde eksempel på hva som må til for at den digitale økonomien skal vokse videre. 

 

Les mer