NHO-undersøkelse: Ukraina-krigen gir høyere kostnader og salgspriser, og lavere aktivitet og inntjening

Publisert

NHOs sjeføkonom Øystein Dørum

NHOs sjeføkonom Øystein Dørum.

Budskapet fra NHO-bedriftene i den nyeste medlemsundersøkelsen er oppsummert "Bra nå, verre siden". Fremtidsutsiktene er vesentlig svakere enn ved forrige måling. Ukrainakrigen gir høyere kostnader, høyere salgspriser, lavere aktivitet og dårligere inntjening.

Undersøkelsen gir en pekepinn på virkningene av krigen i Ukraina, sett med bedriftenes øyne. Drøyt hver fjerde medlemsbedrift rapporterer om lavere omsetning enn normalt. Dette er på linje med nivåene i fjor høst, før omikronbølgen rundt jul. Bare 2 prosent oppgir mer enn halvert omsetning relativt til en antatt normal. Dette er det laveste vi har registrert siden pandemien kom til landet.

- Nåsituasjonen er fortsatt god, og lite endret siden undersøkelsen vi tok opp for fire uker siden, i begynnelsen av mars. Nå er det bilbransjen (NBF) som rapporterer om den svakeste nåsituasjonen. Det er nærliggende å koble dette til de forsterkede flaskehalsproblemene i verdikjedene i etterkant av Russlands invasjon i Ukraina. Fremtidsutsiktene er imidlertid vesentlig svakere, sier NHOs sjeføkonom Øystein Dørum.

For fire uker siden svarte 31 prosent at de ventet bedring, og 14 prosent forverring de neste seks månedene (netto 17 prosent). Nå er svarandelene henholdsvis 25 prosent og 23 prosent (netto 3 prosent).

- I nesten alle bransjer er fremtidsutsiktene svekket de siste fire ukene, og mest i bygg og anlegg. Bygg og anlegg rapporterer om økte innkjøpskostnader mens bilbransjen og industri melder om utfordringer i verdikjeder og økte kostnader, sier Dørum.

Fem av seks (84 prosent) melder at innkjøpsprisene har steget "mer enn normalt" de siste tre månedene. Bortimot halvparten (48 prosent) svarer at de har økt mye mer enn normalt. Omtrent halvparten har eller vil øke utsalgsprisene mer enn veksten i konsumprisene det siste året (oppgitt til 3,5 prosent).

- Da vi spurte om dette i september, også da på bakgrunn av økte kostnader, svarte 30 prosent at de ville øke prisene mer enn KPI som da var oppgitt til 3 prosent. Om lag hver fjerde venter redusert aktivitet pga økte innkjøpskostnader, sier Dørum.

Tre av fem (57 prosent) venter stor (22 prosent) eller middels (35 prosent) reduksjon i driftsresultatet som følge av økte kostnader.

- Lavere driftsresultat (og økt usikkerhet) kan i neste runde påvirke investeringslysten og -evnen, sier Dørum.

NHOs medlemsundersøkelse er tatt opp i perioden 31/3-5/4. I alt 1475 medlemsbedrifter har svart.

Nøkkeltall for norsk næringsliv