NHOs medlemsundersøkelse: Fortsatt svak markedssituasjon, og dårligere fremtidsutsikter

Publisert

Øystein Dørum under Arendalsuka 2022

Øystein Dørum under Arendalsuka 2022. Foto: Per-Otto Oppi Christiansen/NHO

NHOs medlemsundersøkelse i november viser fortsatt en svak markedsituasjon blant medlemsbedriftene fra oktober. Andelen som venter forverring kontra bedring de neste seks månedene har imidlertid fortsatt å øke. Denne gangen har vi også stilt ekstraspørsmål om fastpriskontrakter på strøm.

I NHOs siste medlemsundersøkelse gjennomført 2. til 9. november, oppga 27 prosent av respondentene at markedssituasjonen var god, mot 18 prosent som oppga situasjonen som dårlig. Dette er en liten bedring fra oktober, hvor det var 26 prosent som oppga situasjonen som god, og 18 prosent som oppga situasjonen som dårlig. Differansen mellom andelen positive og negative svar, nettobalansen, har dermed styrket seg fra 8 prosent til 9 prosent.

- Vi vurderte oktobertallene som overraskende svake da de kom. Når november kommer ut om lag på samme nivå, understøtter det at stemningsforverringen i oktober ikke skyldtes tilfeldigheter, eller var et blaff, sier NHOs sjeføkonom Øystein Dørum.

image4a4b5.png

Utsiktene for de neste seks månedene har imidlertid svekket seg ytterligere, fra en nettobalanse på -33 prosent i oktober til -35 i november. Kun 11 prosent venter forbedring fremover, mot 46 prosent som venter forverring.

Svakest i reiseliv, bygg og anlegg og mediebedriftene

Det er en blandet utvikling blant NHOs landsforeninger. Svakest er situasjonen i NHO Reiseliv, Byggenæringens Landsforening, Mediebedriftenes Landsforening og Interimsgruppen (hovedsakelig Byggmesterforbundet). I disse landsforeningene er det flere bedrifter som oppgir situasjonen dårlig enn som god. I de øvrige landsforeningene er det fortsatt et flertall som oppgir situasjonen som god. Best er situasjonen i Energi Norge, Abelia og NHO Transport.  

image5xfvv.png

Utsiktene for de neste seks månedene er negative i alle landsforeninger, og fordelingen er om lag lik fra foregående måned. Størst er pessimismen i Mediebedriftenes Landsforening, Byggenæringens Landsforening og Norges Bilbransjeforbund.

imagee94wp.png

Blandet regional utvikling

Utviklingen er blandet på tvers av fylkene. Særlig har markedssituasjonen bedret seg i Trøndelag og Rogaland, og dette er nå fylkene som oppgir best markedssituasjon. Innlandet er fylket med svakest oppgitt markedssituasjon, og eneste fylke hvor det er flere som oppgir at situasjonen er dårlig enn god.

I alle fylkene venter et flertall svakere situasjon de neste seks månedene. Størst er pessimismen i sør, mens i Troms og Finnmark, Nordland og Trøndelag er utsiktene noe bedre.

Ekstraspørsmål om fastpriskontrakter på strøm

Bedriftene ble denne gangen spurt om, og på hvilke vilkår, de kan være interesserte i å tegne fastpris på strøm. 38 prosent oppgir at det kan være interessant å tegne fastpriskontrakt på strøm. Av disse oppgir fire av fem (82 prosent) at de ønsker kort bindingstid, dvs. tre år eller kortere.

Prisen har naturlig nok stor betydning for om det er økonomisk interessant å inngå fastpris på strøm. Av de som ønsker å binde (forutsatt tre års bindingstid), oppgir kun 5 prosent at det er aktuelt med fastpris til mer enn en krone per kWh.

For tiden indikerer fremtidsprisene en gjennomsnittspris for Østlandet de neste tre årene rundt 130 øre/kWh. Om prisene i markedet holder seg her også over nyttår, kan svarene fra bedriftene tyde på at interessen for fastpris vil være begrenset.

Det må understrekes at svarene på et slikt spørsmål er uforpliktende fra bedriftenes side, og derfor må oppfattes indikativt. Det gir ikke nødvendigvis svaret på hva bedriftene faktisk vil velge å gjøre når det på nyåret vil bli mulig å tegne fastpriskontrakter på tre, fem og syv års varighet for et gitt volum med strøm.

Nøkkeltall for norsk næringsliv