Foto:

Samfunnets utfordringer løses best med felles innsats

Glad dame

Foto:

Hvis næringslivet og kommunene jobber sammen og lærer av hverandre, skaper vi trygghet for at innbyggerne får de tjenestene de trenger, når de trenger dem.

Det er bred enighet om at det offentlige skal ha ansvar for å sikre oss alle et godt velferdssamfunn. Vi skal ha et offentlig finansiert velferdstilbud – vi skal betale skatt, som igjen skal betale for bl.a. skole, sykehus, sykehjem, barnehager, veier, offentlige bygninger og trygder.

Vi står overfor noen samfunnsutfordringer vi må løse. Demografiske endringer øker etterspørselen etter velferdstjenester. Og de færreste av oss vil ta til takke med dårligere tjenester enn vi har i dag. Det betyr at vi trenger både kapasitetsvekst og kvalitetsutvikling i velferdssektoren. Samtidig får staten mindre penger når vi fremover ikke kan forvente samme finansielle bidrag fra oljesektoren. Når vi i tillegg blir stadig færre i yrkesaktiv alder per pensjonist er dette en formidabel utfordring for velferdsstatens bæreevne. Det blir enda viktigere at staten får mest mulig ut av hver budsjettkrone.

Debatten om private leverandører av offentlig finansierte tjenester handler ikke om hvilke oppgaver velferdsstaten skal ivareta, eller om staten eller kommunesektoren skal ha ansvaret for å frembringe tjenestene til innbyggerne. Den handler om hvordan staten og kommunene ivaretar sine forpliktelser. Det vi diskuterer, er om vi skal la private aktører produsere og drive noen av de tilbudene som finansieres fra felleskassa. Oppgavene fremover er rett og slett for store til at offentlig sektor klarer dette alene. Vi må jobbe sammen om vi som samfunn skal klare å levere det innbyggerne ønsker.

For hvordan skal vi ellers møte den demografiske utviklingen? Hvem skal ta seg av de stadig flere syke og eldre? Hvordan skal vi sikre bærekraftige helse-, omsorgs- og øvrige velferdstjenester? Det er krevende å se hvordan det skal skje uten involvering av privat sektor.