LO vedtar tariffpolitisk uttalelse

Publisert

LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

LO har i dag vedtatt sin tariffpolitiske uttalelse før lønnsoppgjøret. Det blir et forbundsvist oppgjør, der Norsk Industri og Fellesforbundet skal forhandle først.

LOs tariffpolitiske uttalelse

- NHO merker seg LOs krav til tariffoppgjøret. Det er viktig at LO så tydelig slår fast at frontfagsmodellen skal ligge til grunn. LO legger også vekt på at det må være en troverdig ramme slik at modellen har fortsatt høy tillit, sier NHOs arbeidslivsdirektør Nina Melsom. 

Frontfagsmodellen har tjent Norge vel og sikrer en jevn inntektsfordeling over tid. På den måten får vi til høy sysselsetting, god konkurransekraft for norske bedrifter og fortsatt velstandsutvikling.  

- Norsk næringsliv legger bak seg to krevende år og skal nå gjennom en stor omstilling til en grønnere økonomi. Da er det ekstra viktig å hegne om frontfagsmodellen og konkurransekraften fremover, sier Melsom. 

Veien videre 

NHOs representantskap samles 3. mars for å vedta vår forhandlingsposisjon før lønnsoppgjøret. Den 9. mars starter oppgjøret med kravoverlevering. 

Fredag 4. mars holder NHO digitalt medlemsmøte hvor vi vil forklare gangen i det forestående lønnsoppgjøret, NHOs posisjon og frontfagets betydning.

Økonomisk grunnlag 

TBU-rapporten har vist at den samlede årslønnsveksten i de ulike forhandlingsområdene over tid har vært relativt lik for brede grupper.  

I industrien har lønnsveksten ligget tett på den rammen som ble anslått av NHO, i forståelse med LO. Dette tilsier at rammeanslaget har vært troverdig, samtidig som andre grupper har fått minst like mye. Sett over en lenger periode ligger lønnskostnadsandelen nå noe høyere enn snittet de siste 20 årene. Dette betyr at arbeidstakerne har tatt del i den verdiskapingen som skjer i industrien. 


Les mer

Følg Lønnsoppgjøret 2022 på nho.no