Lønnsoppgjøret 2020: Konkurranseevnen må styrkes

Publisert

#205

Ole Erik Almlid, NHOs administrerende direktør, sier norske bedrifter trenger å styrke konkurransekraften.

Lønnsoppgjøret skal gjøre bedriftene i stand til å sikre og skape jobber, og lede an i en langvarig omstilling.

NHO har onsdag 4.mars avholdt sitt representantskapsmøte og vedtatt sin forhandlingsposisjon foran årets lønnsoppgjør. 

- Vi trenger å styrke konkurransekraften til norske bedrifter, slik at vi kan sikre og skape jobbene Norge trenger de neste tiårene, sier NHO-sjef, Ole Erik Almlid.

Årets oppgjør er et forbundsvist hovedoppgjør, der partene kan forhandle om alle elementer i tariffavtalene, ikke bare lønn. Hver landsforening i NHO forhandler med sin motpart på arbeidstakersiden, og det er konkurranseutsatt industri som setter seg først til bordet (Frontfagsmodellen).

Almlid sier vi nå må tenke langsiktig og ruste oss for omstilling. 

- Norske bedrifter står overfor store, krevende omstillinger, og valgene vi tar må være riktige nå, men også for Norge i et lenger perspektiv. Skal bedriftene lykkes med disse omstillingene, må de ha en konkurransekraft som gjør at de kan vinne frem i nye markeder. 

Teknisk beregningsutvalg har anslått prisveksten i 2020 til 1,5 prosent (Mer om tallene fra Teknisk beregningsutvalg).

- Vi tror det skal være mulig å få til et lønnsoppgjør som gir norske arbeidstakere økt kjøpekraft, samtidig som vi ikke svekker norske bedrifters konkurranseevne  

 

NHOs representantskap har vedtatt følgende posisjon før årets oppgjør:

  • God konkurranseevne er en nødvendig betingelse for norsk næringsliv og arbeidsplasser. Det er viktig at det legges til rette for omstilling og økt sysselsetting. Målet er at lønnsveksten i 2020 blir lavere enn hos handelspartnerne.
  • Lønnsdifferensiering etter den enkelte bedrifts økonomiske situasjon skal ivaretas gjennom lokale forhandlinger. Ved eventuelle sentrale tillegg bør det derfor skilles mellom de overenskomster som har og de som ikke har lokale forhandlinger.
  • Stramme økonomiske rammer må også gjelde for eventuelle reguleringer av overenskomstenes minstelønnssatser.
  • NHO-fellesskapet vil i forbindelse med tariffoppgjøret avvise ethvert krav om innføring av nye tjenestepensjonsrettigheter gjennom lovgivning eller tariffavtaler. Dette gjelder både nivå og organisering.
  • I forhandlingene om ny AFP er det NHOs målsetting at fundamentet for en omlegging kan bringes inn og vedtas i mellomoppgjøret 2021. Dette må skje gjennom enighet forut for mellomoppgjøret, og ikke avtales i årets oppgjør som en utvidelse av forhandlingsretten i mellomoppgjørsklausulen for 2021.
  • Arbeidstid – årlig arbeidstid skal beholdes på dagens nivå.
  • Lønnsgarantiordninger – det skal ikke inntas nye ordninger eller inngås nye bestemmelser med økte forpliktelser.
  • Det skal ikke innføres nye bestemmelser i tariffavtalene som begrenser bedriftenes adgang til å leie inn arbeidskraft eller bemanningsbedriftenes adgang til å leie ut.