Hvordan skal du forholde deg til streiken? Se webinaropptak.

Publisert

Flere mennesker på en plass som streiker.

Mandag 17. april holdt vi et nytt medlemswebinar for å svare på spørsmål om streiken og hva du og din bedrift bør gjøre nå.

Disse deltok i webinaret:

  • Forhandlingsdirektør i NHO, Jon F. Claudi
  • Avdelingsdirektør for NHOs advokattjenester, Kurt Weltzien

Du fikk blant annet svar på spørsmål som:

  • Hvem kan jobbe i en konflikt? 
  • Har de streikende adgang til arbeidsplassen?
  • Skal lærlinger streike? 

Dette og mye mer ble besvart i webinaret, der vi fikk inn mange spørsmål fra bedrifter både før og underveis. Du kan fortsatt legge dine spørsmål i skjemaet under. 

Du kan se opptak av webinaret her: 

 

Spørsmål og svar fra webinaret

I tillegg til å se opptaket, har vi også skrevet ned de fleste av spørsmålene og svarene slik at du fort kan lese det som er aktuelt i din bedrift.

Når kan dispensasjonssøknader sendes inn, og hvor lang er saksbehandlingstiden?

Hopp i sendingen til spørsmålet

Husk at det er en smal unntaksadgang til å få søknaden innvilget. Hvis du mener vilkårene er oppfylt, så kan søknader sendes inn og behandles fortløpende. Vilkårene er strenge, så tenk deg nøye gjennom før du sender inn en søknad.

Jo mer komplekse forhold det dreier seg om, jo mer saksbehandling vil kreves. Saksbehandlingstiden vil derfor variere. Vi behandler søknadene så fort vi kan.

Husk at søknadene må være så konkrete som mulig i beskrivelsen av grunnlaget for en eventuell dispensasjon. Hvis søknaden ikke er konkret nok når det gjelder faren for liv og helse, eller for betydelig materiell skade, så vil vi returnere søknaden og be deg fylle inn de nødvendige opplysningene. Dette vil altså forsinke behandlingen.

Les mer om dispensasjon på arbinn.

Kan sentral ledelse o.l. bidra i å holde "hjulene i gang", dersom det er avklart med de tillitsvalgte?

Hopp i sendingen til spørsmålet

For det første: dette trenger man ikke avklare eller avtale med de tillitsvalgte.

Ledere kan gjøre arbeid nedover i sin "pyramide". Satt på spissen kan adm.dir. utføre arbeid på sentralbordet.

Les mer om hvem som kan arbeide under streik på arbinn.

Er arbeidstakere som var sykmeldt før streik omfattet av streiken, og skal arbeidsgiver fortsette å forskuttere sykelønn?

Hopp i sendingen til spørsmålet

Hvis man er tatt ut i streik gjelder ingen regler om forskuttering, og man skal ikke fortsette å forskuttere sykelønn. Når man er tatt ut i streik, så gjelder ikke de alminnelige reglene i arbeidsavtalen og tariffavtalen.

Hvis bedriften ikke har sendt ut betinget permitteringsvarsel senest 14 dager før streiken inntraff, må bedriften da betale lønn i 14 dager fra permittering?

Hopp i sendingen til spørsmålet

Hvis det ikke er sendt betinget permitteringsvarsel gjelder den vanlige varslingsfristen. Hvis det er sendt betinget permitteringsvarsel i tide, gjelder ingen arbeidsgiverperiode. Det gjelder ikke arbeidsgiverperiode (perioden man betaler lønn) når varslingsfristen er utløpt.

Les mer om permittering grunnet streik på arbinn.

Hva skjer med bedrifter som er rammet av streik og som har mange innleide, kan disse bli hindret i å gjøre jobben sin?

Hopp i sendingen til spørsmålet

De innleide er ikke i streik og skal fortsette sitt arbeid på vanlig måte.

Unntaket er hvis utleiebedriften også er streikerammet og de som leies ut er tatt ut i streik. Innleide kan nemlig bli tatt ut i streik, men dette må i såfall skje hos den de er ansatt hos, altså bedriften som leier ut arbeidskraft.

Det er varslet utvidelse av streiken fra fredag. Kan arbeidstakere som er tillitsvalgte få fri fra sitt vanlige arbeid til å forberede streiken?

Hopp i sendingen til spørsmålet

Dette må de tillitsvalgte gjøre utenfor arbeidstiden. Etter Hovedavtalen har tillitsvalgte rett på nødvendig fri til å utføre arbeid etter Hovedavtalen. Å forberede en streik er ikke arbeid etter Hovedavtalen slik NHO ser det.

Kan vi ansette noen nå, selv om bedriften er rammet av streik?

Hopp i sendingen til spørsmålet

Helt ordinær drift, inkludert ansettelser, påvirkes ikke av streiken. Utenfor hva som ligger i streiken, så kan og skal man drive virksomheten som ellers. Ansettelser fordi man utvider eller fordi noen har sluttet er naturligvis i orden. Man må imidlertid være oppmerksom på grensen mot streikebryteri. Å ansette arbeidstakere for å erstatte de som er i streik vil fort være i kjernen av streikebryteri, så det frarådes.

Les om hva som kan være streikebryteri på arbinn.

Hvem dekker hjemreise for de som streiker og jobber på plattform?

Hopp i sendingen til spørsmålet

Plattformarbeid er litt spesielt, ettersom det ikke er andre muligheter til å komme seg derfra enn de arbeidsgiver sørger for. Da må arbeidsgiver få arbeidstakerne som streiker til land, dvs. heliport. Når man er fraktet til et sted hvor det er offentlig tilgjengelig transport må arbeidstaker selv eller dennes fagforening sørge for resten.

Når det gjelder tjenestereiser ellers, så oppstår det en del vanskelige problemstillinger. Vi anbefaler at du tar kontakt med din landsforening eller med regionapparatet for å få en konkret vurdering.

Hvordan kan jeg få oversikt over hvem som er tatt ut i streik, når jeg ikke har tillitsvalgte blant mine organiserte arbeidstakere?

Hopp i sendingen til spørsmålet

Som regel får man plassoppsigelser og plassfratredelser som omfatter alle organiserte innenfor virksomheten. Vanligvis kan man snakke med den tillitsvalgte, men hvis man ikke har en slik bør man kontakte landsforening eller region for å finne en løsning.

Ellers: Etter Hovedavtalen er det både en rett og en plikt at de ansatte velger en tillitsvalgt.

Skal bedriften fortsette å forskuttere lønn til de som er tatt ut i streik og som er sykmeldte, i foreldrepermisjon og lignende?

Hopp i sendingen til spørsmålet

I utgangspunktet er svaret nei. Er man i streik, så eksisterer det ingen forpliktelse til dette.

Kan en streikende ta på seg arbeid for en annen arbeidsgiver?

Hopp i sendingen til spørsmålet

Dette er et forhold mellom den streikende arbeidstakeren og sin fagforening. En streikende er uansett ikke til disposisjon for din virksomhet. Trolig vil fagforeningen motsette seg at en streikende gjør noe som dette.

Hvor lenge er et betinget permitteringsvarsel gyldig?

Hopp i sendingen til spørsmålet

I utgangspunktet frem til man sier det ikke skal gjelde lenger og konflikten er over.

Når vi har et resultat eller en løsning på konflikten, skal det ut på uravstemning. Det er viktig at man ikke tilbakekaller betingede permitteringsvarsler før uravstemningen er gjennomført og resultatet er endelig.

Kan varer som er produsert ferdig før streiken, hentes nå som streiken er i gang?

Hopp i sendingen til spørsmålet

Det er ikke varer, men mennesker som er i streik. Spørsmålet må altså være hvem som skal hente varene. Det som avgjør, er om disse er i streik eller ikke.

Kan man dra på firmatur til utlandet når man er tatt ut i streik?

Hopp i sendingen til spørsmålet

Det er et spørsmål mellom arbeidstakeren som er i streik og sin fagforening. Fagforeningen vil trolig svare at man har rett og plikt til å streike, og dette kan fort bli ansett for å være streikebryteri av fagforeningen.

Hvordan skal vi forholde oss til streikende som tar kontakt pr mail og telefon om jobbrelaterte forhold, og hva kan vi sende ut av jobbrelatert informasjon til de som streiker?

Hopp i sendingen til spørsmålet

Utvis skjønn og fornuft. Det er lov å sende ut informasjon til uorganiserte, og man kan også sende ut informasjon og felles e-post som når alle. Du kan imidlertid ikke forvente svar fra de som streiker.

Kan vi avtale at tillitsvalgte får beholde jobbtelefon og adgang til klubbkontor, selv om de er i streik?

Hopp i sendingen til spørsmålet

Rettslig sett skal man i utgangspunktet miste tilgang/adgang. Imidlertid kan det være klokt at tillitsvalgte får beholde adgangen. Det er lurt å utvise skjønn og fornuft. Alminnelige arbeidstakere som streiker bør generelt ikke ha adgang til bedriftens lokaler, og utgangspunktet er også at man mister det som det er avtalt at følger av arbeidsforholdet, som for eksempel kan være firmabil, jobbtelefon, o.l.

Vi utvider fremdeles spørsmålene og svarene. Hvis du lurer på noe generelt, kan du stille spørsmål om streiken som vi kan besvare over: