NHOs årskonferanser

NHOs årskonferanse er blant Norges mest profilerte konferanser og vies stor oppmerksomhet. Årlig deltar 1300 bedriftsledere, ledere i offentlig sektor, toppolitikere, akademikere og eksperter. I tillegg vises konferansen digitalt.

NHO Årskonferanse 2024 Foto: Kilian Munch/NHO

NHOs årskonferanse 2024

Tema for NHOs Årskonferanse 2024 er lederskap og løsninger.

Årskonferansen tar hvert år opp temaer og problemstillinger som er viktig både for bedriftene, for samfunnet og for folk flest. Konferansen er også en viktig politisk møteplass hvor deltakerne møtes for å finne løsninger på aktuelle samfunnsspørsmål.

Årskonferansen arrangeres tidlig i januar hvert år og setter agendaen for året.

Konferansen er en møteplass med mål om å finne løsninger på vår tids største utfordringer. Den tar opp aktuelle debatter og temaer, og bringer ledere fra alle deler av norsk offentlighet og næringsliv sammen for å diskutere og finne svar på de store spørsmålene. Årskonferansen blir sendt direkte på nho.no og du kan se foredragene i vår YouTube-kanal.

Årskonferanser

2024 – Lederskap og løsninger

NHOs årskonferanse handler om lederskap og løsninger innen grønn konkurransekraft, kunstig intelligens og digitalisering og europeisk samarbeid. På konferansen deltar ekspertstemmer fra inn- og utland for å diskutere vår tids største utfordringer og hvordan vi skal løse dem.

Se alt fra NHOs årskonferanse 2024


2023 – Uro

Uro gir muligheter og krever handling. Det er uro i verden rundt oss, derfor trenger vi mer internasjonalt samarbeid. Bedriftene opplever uro og usikkerhet, derfor trenger vi forutsigbarhet og brede kompromisser. Flere kjenner på uro i lokalsamfunn, derfor trenger vi bedrifter som kan trygge jobber og sikre velferd.

Se alt fra NHOs årskonferanse 2023

2022 - En ny morgendag

Vår verden er i endring. Vi står ved et historisk veiskille. Da verden var på full fart tilbake etter to år med pandemi, fikk vi en helt ny og større krise å håndtere. Krigen i Ukraina setter dype spor. Dette er vår, din og min verden.

Se alt fra NHOs årskonferanse 2022


2021 - Jobbskaperne

Jobbskaping i privat sektor er en forutsetning for å komme oss ut av krisen og inn i en bærekraftig fremtid. En fremtid der Norge fortsatt er et av verdens beste land å bo i.

Se alt fra NHOs årskonferanse 2021

2020 - Neste trekk

Tema: 

  • Vil Norge være et godt samfunn å leve i fremover?
  • Vil det finnes en jobb til alle?
  • Vil vi nå klimamålene? 

På konferansen ble muligheter, barrierer og løsninger for verdiskapingen i Norge de neste tiårene trukket frem.

2019 - Vi og verden

Tema: Norge har aldri vært mer sammenvevd med verden enn vi er i dag. Verdens utfordringer er derfor våre utfordringer. Globale trender påvirker det norske samfunnet og bedriftenes fremtidige livsgrunnlag her hjemme og ute i verden. Handel med andre land har dannet grunnlag for vår velferd, og Norge er helt avhengig av stabile avtaler og felles internasjonale spilleregler.

Se alt fra NHOs årskonferanse 2019

2018 – Verdien av arbeid

Tema: Hvordan vi får flest mulig i jobb? Dette sikrer et godt samfunn å leve i for alle. Derfor må vi sørge for at bedrifter utvikler seg og vokser slik at de skaper og bevarer arbeidsplasser.

 Se alle foredragene på YouTube

2017 – Made in Norway, på jobb for en grønn fremtid

Tema: Klimautfordringen er en av vår tids største utfordringer. I årene som kommer skal vi kutte klimagassutslippene. Samtidig må vi sikre finansiering av fremtidig velferd og skape vekst og arbeidsplasser. Norge har et godt utgangspunkt på veien mot lavutslippssamfunnet. Det handler om naturgitte forutsetninger, og vår kunnskap og kompetanse til å utnytte mulighetene.

Se alle foredragene på YouTube

2016 - Remix, det nye arbeidslivet

Tema: Hva får vi når en ny teknologirevolusjon kobler roboter, intelligente IKT-systemer, fysiske omgivelser og mennesker sammen på helt nye måter? Svaret er et arbeidsliv i fundamental endring.

2015 - #7millioner

Tema: Norge vokser raskt. Når dagens 15-åringer fyller 40, kan befolkningen nærme seg 7 millioner. I tillegg til at vi blir flere, bor stadig flere i byregioner. For næringslivet handler dette blant annet om tilgang på arbeidskraft og til markeder, om arealplanlegging, om forvaltning og saksbehandling, og om samferdsel/infrastruktur.

2014 – Læringslivet

Tema: Vi lærer gjennom hele livet. Vi lærer på ulike måter hver eneste dag enten vi er i barnehage, på skolen, i høyere utdanning, på arbeidsplassen eller sammen med venner og familie. Det er summen av alt dette som er læringslivet. Og det er læringslivet som gir oss kompetansen, produktiviteten og konkurransekraften vi lever av.