Høring - kildeskatt på renter og royalty mv

NHO mener det ikke er behov for å innføre kildeskatt på renter og royalty, heller ikke på leie av fysiske eiendeler.

  • Kildeskatt innebærer en bruttobeskatning og en økt skattebelastning for dem som rammes.
  • Tidspunktet er svært dårlig i lys av den økonomiske situasjonen i Norge og internasjonalt. 
  • Det er en risiko for at provenyet for Norge vil bli negativt pga kildeskatt i andre land og tilhørende kreditfradrag i Norge. 

Last ned

Last ned hele høringssvaret