Høring: Forslag til endring i skatteforvaltningslovens regler og søksmålsadgang

NHO støtter ikke forslaget med innskrenking av søksmålsadgangen i skattesaker.

  • NHO mener at tvistelovens rettssikkerhetsprinsipper må gjelde også for skattesaker. Vi støtter derfor ikke forslaget om å innskrenke søksmålsadgangen kun til avgjørelser som kan påklages.
  • Forslaget om ny søksmålsfrist ved avvisning av klage bør etter NHOs syn også gjelde i tilfeller der søksmålsfristen var utløpt da vedtaket ble påklaget.

Last ned

Last ned hele høringssvaret