Innspill til ny Stortingsmelding om offentlige anskaffelser

NHO viser til Nærings- og fiskeridepartementets ønsker om innspill til det forestående arbeidet med ny stortingsmelding om offentlige anskaffelser.

Nå som nytt juridisk rammeverk for offentlige anskaffelser langt på vei er på plass ved innføring av ny lov og forskrifter om offentlige anskaffelser, er vi glad for at regjeringen følger opp en enstemmig
næringskomite og vil fremme en stortingsmelding om temaet.

Det offentlige kjøper årlig varer og tjenester for om lag 500 mrd. kroner. Hvordan offentlige innkjøp utøves og gjennomføres er svært avgjørende for alle bedrifter som har det offentlige som marked. Videre er offentlige innkjøp en drivkraft for å endre markedets karakter og bidra til innovasjon, næringsutvikling og skape hjemmemarked for løsninger som senere kan være aktuelle for et internasjonalt marked. Vi er også opptatt av at åpne og velregulerte anskaffelsesmarkeder bidrar til en mer effektiv utnyttelse av det
offentliges penger og til forbedring av kvaliteten av offentlige tjenester og løsninger.

For å realisere potensialet i offentlige innkjøp, er det derfor viktig at innkjøperne settes i stand til å utnytte et effektivt verktøy til å fremme målsettinger innenfor innovasjon, seriøsitet, klima- og miljø, mv. I vårt innspill ønsker vi å trekke frem følgende elementer som vi mener meldingen bør behandle:

1. Styrking av datagrunnlaget
2. Økt kompetanse, lederforankring og profesjonalisering
3. Sikre små- og mellomstore bedrifters muligheter
4. Nye verktøy som stimulerer innovasjon
5. Forsert digitalisering
6. Støtte opp under samfunnsansvar og seriøsitet
7. Bidra til bedre håndhevelse av reglene

Last ned hele innspillet under.