NHOs høringssvar om rapport fra arbeidsgruppe om like konkurransevilkår for offentlige og private aktører

Svar til departementets høringsbrev datert 31. januar 2018 med høringsfrist 2. mai.

Innledning

NHO viser til departementets høringsbrev datert 31. januar 2018 med høringsfrist 2. mai til ovennevnte høring. Nedenfor følger en oppsummering av NHOs anbefaling. Høringsinnspillet følger i vedlegg. De konkrete innspillene følger hovedsakelig strukturen i rapporten.


Oppsummering og hovedanbefaling

Offentlig sektors samfunnsoppdrag er i hovedsak å ivareta ulike velferds- og forvaltningsoppgaver. Samtidig driver det offentlige også med ulike oppgaver som ligger utenfor kjerneoppgavene. Det handler bl.a. om avfallshåndtering, kantinedrift, vaskerier, alarmtjenester, entreprenørtjenester, osv. I enkelte tilfeller ser vi at det offentlige opptrer i markedet og konkurrerer med private om slike oppdrag.

Det kan være ulike grunner til at dette skjer: Fremfor å gå inn i omstillingsprosesser i en krevende budsjettsituasjon, letes det etter muligheter etter å øke sine inntekter. Det kan også handle om at en offentlig virksomhet ønsker å utnytte sin overskuddskapasitet, eller utvide sitt ansvarsområde for å fremstå som en attraktiv arbeidsgiver.

Uansett, mens det er ulike synspunkt på ansvarsdelingen mellom offentlig og privat sektor, og i hvor stor grad private bedrifter kan tilby sine tjenester for det offentlige, bør prinsippet om konkurranse på like vilkår følges opp med klarere regler.

I dag utgjør reglene om skattefritak for offentlige bedrifter særskilte konkurransefordeler når det offentlige trer inn i et privat marked. Reglene om konkursimmunitet kan også i enkelte tilfeller innebære en fordel. Næringsvirksomhet i det offentlige betaler ikke skatt, og de har derfor lavere kostnader enn private bedrifter. Offentlige virksomheter kan heller ikke gå konkurs, og dermed kan de få bedre vilkår hos leverandører, for eksempel lån med lavere rente, enn det private ville fått.

NHO er fornøyd med at Regjeringen satte ned arbeidsgruppen for å vurdere tiltak som i større grad sikrer likere konkurransevilkår mellom offentlige og private. Iht. EØS-avtalen skal det offentlige skjelne mellom rollen som offentlig myndighet og rollen som aktør i et marked. Vi støtter arbeidsgruppens flertall som konkluderer med at når det offentlige driver forretning må de betale skatt og de må unngå å få tilført fordeler i kraft av at det offentlige ikke kan gå konkurs. Et nødvendig tiltak er at det offentlige må føre eget regnskap for forretningsdriften, et annet tiltak er forsterket tilsyn.

Etter vår vurdering har arbeidsgruppen gjort grundige juridiske betraktninger av problemstillingene som er gjenstand for utvalgets mandat. Og selv om det har kommet utsagn fra enkelte aktører i kjølvannet av arbeidsgruppens rapport, er tiltakene som foreslås i rapporten langt fra dramatiske.

NHO mener det er behov for ytterligere grep for å sikre en effektiv og etterprøvbar konkurranse på like vilkår:

  • Problemene med offentlig støtte for skattefritak og konkursimmunitet reduseres mest effektivt dersom det offentlige skiller ut næringsvirksomhet i egne foretak. Utskilt virksomhet vil være egne juridiske selskap, med separat økonomi, egen ledelse og eget regnskap. Transparensen vil øke, og det vil bli lettere å føre tilsyn med om EØS-avtalens regler blir overholdt. Det bør være unntak fra dette dersom utskilling blir uforholdsmessig.

  • En slik ordning fører ikke til noe forbud mot hva slags virksomhet en offentlig bedrift kan drive, ei heller et forbud mot at økonomisk og ikke-økonomisk virksomhet har identisk eier. Et krav om utskilling hindrer ikke at det offentlige selv produserer sine varer og tjenester - såkalt egenregi - fordi det kun er virksomhet som konkurrerer i et marked med private som skal skilles ut.

  • Det bør innføres et nasjonalt tilsyns - og håndhevelsesregime for å sikre etterlevelsen av det EØS-rettslige markedsaktørprinsippet. Konkurransetilsynet bør få denne oppgaven. Det er en forutsetning at tilsynet får tilført ytterligere økonomisk og personalmessige ressurser.

Det bør utredes om det bør være lovbestemte krav for når det offentlige kan drive økonomisk aktivitet.

Vi viser for øvrig til innspill og kommentarer fra Norsk Industri, NHO Service og Handel og Abelia, samt utdypende kommentarer til en del av punktene i vedlegget. Vi møter gjerne departementet for å utdype forhold rundt våre innspill.

Vennlig hilsen
Næringslivets Hovedorganisasjon

Ole Erik Almlid
Viseadministrerende direktør