NHOs vedtekter

Vedtektene er oppdatert pr juni 2023.

Last ned i PDF-versjon:

NHOs vedtekter 2023 
By-law of the Confederation of Norwegian Enterprise 2023

 

Vedtektene er vedtatt på den konstituerende generalforsamling 28. november 1988 med endringer av 29. november 1989, 21. november 1990, 25. november 1993, 27. november 1997, 21. juni 2000, 12. juni 2002, 3. juni 2003, 30. november 2005, 21. november 2007, 10. juni 2008, 10. februar 2009, 8. juni 2010, 7. juni 2011, 12. juni 2012, 17. juni 2014, 9. juni 2015, 8. juni 2020, 8. juni 2021 og 8. juni 2023.

Formål § 1-1

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) skal arbeide for at medlemmene får arbeidsvilkår og utviklingsmuligheter som styrker næringslivets konkurransedyktighet og lønnsomhet, og derved skaper grunnlag for en god leve- og livsstandard i et økonomisk sunt og vekstkraftig samfunn.

 

Medlemmer og organisasjonsmessig oppbygging § 2-1

Bedrifter med virksomhet i Norge kan opptas som medlemmer i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO).

I NHO inngår landsomfattende bransje- og arbeidsgiverforeninger, heretter kalt landsforeninger. Bedrifter som ønsker medlemskap i NHO plikter å være medlem av en landsforening, jf. § 2-2.

NHOs medlemmer i ett eller flere fylker utgjør en regionforening, jf. § 2-4.

Til sammen utgjør NHO, landsforeningene og regionforeningene NHO-Fellesskapet (NHO-F).

Landsforeninger § 2-2

1. Landsforeninger som ønsker tilslutning til NHO må sende inn fortegnelse over sine medlemmer og et eksemplar av sine vedtekter. Eventuelle vedtektsendringer og endringer i medlemsforholdene skal meddeles NHO.

Landsforeningenes vedtekter må ikke være i strid med NHOs vedtekter.

Landsforeningene skal holde NHO underrettet om alle spørsmål som vedrører gjeldende tariffavtaler, eller som kan få betydning under inngåelsen av nye avtaler.

2. Bedrifter som ønsker medlemskap i NHO velger selv hvilken landsforening de ønsker medlemskap i.

Medlemmer som driver forskjelligartede virksomheter, kan stå som medlem av de landsforeninger hvor de enkelte virksomheter naturlig hører hjemme.

3. Når en bedrift er utelukket fra å kunne slutte seg til noen landsforening, kan Styret oppta bedriften som medlem av NHO som enkeltbedrift. Slike bedrifter er undergitt de samme forpliktelser som andre medlemsbedrifter.


Bedrifter § 2-3

1. Landsforeningenes medlemsbedrifter plikter å være medlem av NHO, jf. § 2-1. Styret kan gjøre unntak fra denne plikten for perioden frem til bedriften kan tre inn i aktuell tariffavtale hvor NHO er part, dog ikke lenger enn to og et halvt år etter innmelding i landsforeningen.

Styret kan videre, når bedriften er medlem av annen arbeidsgiverorganisasjon ved innmelding i NHO, og særlige grunner tilsier det, midlertidig unnta bedriften fra deltakelse i det arbeidsgiverpolitiske fellesskapet for en tariffperiode av gangen. Styret kan i slike tilfeller fastsette en lavere kontingent mot at bistand i arbeidsgiverspørsmål ikke inngår i medlemskapet. Et slikt unntak bortfaller hvis en arbeidstakerorganisasjon overfor NHO krever tariffavtale for bedriften.

2. I forbindelse med medlemskapet i NHO, må bedriften underskrive en søknad om medlemskap hvor den forplikter seg til å overholde NHOs vedtekter samt de beslutninger som i arbeidsgiverspørsmål fattes i henhold til disse.

3. Hvis det foreligger et konsernforhold mellom flere bedrifter (jf. aksjelovens og allmennaksjelovens § 1-3) innenfor de næringsområder NHO dekker, skal medlemskapet omfatte alle bedriftene i konsernet. Hvis et medlem motsetter seg
dette, uttrer det av NHO etter utløpet av ordinær utmeldingsfrist. Styret kan i særlige tilfeller gjøre unntak fra denne regel.

4. Styret kan treffe beslutning om at bedrift, hvor det bare er opprettet tariffavtale for et meget lite antall av arbeidstakere, ikke skal betale premie til Konfliktfondet for alle ansatte.

5. Før en bedrift kan bli medlem, må den oppgi hvor mange arbeidstakere (årsverk) den sysselsetter og hvor stor lønn den utbetalte foregående år.

Bedrift som er bundet av tariffavtale, må sende inn eventuelt arbeidsreglement, tariffavtaler med arbeidstakerne eller deres organisasjoner, samt – hvis konflikt pågår eller kan forutses i nær fremtid – gi opplysninger om dette.


Regionforeninger § 2-4

1. NHOs medlemmer i ett eller flere fylker utgjør en regionforening, som ikke er et eget
rettssubjekt. Utgangspunktet for regionforeningene er fylkesoppdelingen. Endringer i etablerte regionforeninger besluttes av Generalforsamlingen etter innstilling fra medlemmene i de aktuelle fylkene.
NHOs regionforeninger plikter å rette seg etter beslutninger fattet i NHO, og skal bidra til å realisere NHO fellesskapets formål og prioriterte oppgaver.

2. Medlemsbedriftene skal hvert år, før NHOs ordinære Generalforsamling, innkalles til et årsmøte i regionforeningen. På årsmøtet har hvert medlem rett til å møte med en representant.
Hver representant har én stemme.

Årsmøtet behandler beretning om virksomheten det forløpne år.

Årsmøtet velger et styre for regionforeningen. Styret består av leder, nestleder og ytterligere
minst fire og maksimalt 8 styremedlemmer og inntil 4 vararepresentanter. Leder og nestleder
velges av årsmøtet ved særskilte valg. Valgperioden er to år. Gjenvalg i samme posisjon kan skje en gang, dog slik at samme person ikke kan være medlem av styret for mer enn 8 år
sammenhengende. Varamedlemmer velges i numerisk rekkefølge.

Årsmøtet velger representant(er) til Representantskapet og Generalforsamlingen, jf. §§ 5-1 nr. 2 c) og 4-1 nr. 2 d).

Årsmøtet oppnevner etter forslag fra styret en valgkomité med fire medlemmer til å avgi innstilling om valgene på påfølgende årsmøte. Valgkomitéen velger selv sin leder.
Regiondirektør er sekretær for valgkomitéen.

3. Styret i regionforeningen skal:
– lede foreningens arbeid med de oppgaver som er nevnt i pkt. 1.
– innkalle regionforeningens medlemmer til et årsmøte og fremlegge beretning om virksomheten i det forløpne år.
– innstille kandidat til stillingen som daglig leder. NHO ansetter og har arbeidsgiveransvaret.

Styret ledes av den valgte styreleder eller i dennes fravær av nestleder. Styret er
beslutningsdyktig når minst halvparten av dets medlemmer eller varamedlemmer er til stede.

Medlem av styret trer ut hvis den bedrift vedkommende representerer ikke lenger er medlem,
eller dersom vedkommende slutter i medlemsbedrift.

Viktige prinsipielle saker som skal opp til behandling i Generalforsamlingen bør, dersom tiden
tillater det, først behandles i styret i regionforeningen.


Administrativ drift av NHO-fellesskapet § 2-5

De felles administrative tjenester i NHO-F ivaretas av en organisasjonsmessig avgrenset enhet med Styret som øverste beslutningsorgan, jf. § 6-1 pkt. 2. Driften finansieres etter retningslinjer gitt av Styret.


NHOs organer § 3-1

NHOs organer er: Generalforsamling, Representantskap, Styre og Valgkomité.

NHO har sitt sete i Oslo.

 

Generalforsamling § 4-1

1. Ordinær Generalforsamling holdes hvert år innen utgangen av juni måned. Innkalling skal skje med minst fire ukers varsel.

Ekstraordinær Generalforsamling kan innkalles med minst 8 dagers varsel når Styret finner det påkrevet.

Sammen med innkallingen oversendes fortegnelse over saker som skal behandles på Generalforsamlingen. Fra møtet nedtegnes protokoll som undertegnes av presidenten og to delegater valgt av Generalforsamlingen. Generalforsamlingen ledes av presidenten eller, hvis denne har forfall, av visepresidenten. Generalforsamlingen kan beslutte at det skal benyttes en annen møteleder.

2. Generalforsamlingen består av:
a) President og visepresident

b) Representantskapets øvrige medlemmer

c) 80 representanter fra medlemsbedrifter som velges av landsforeningene. Hver godkjent landsforening hvis medlemsbedrifter sysselsetter 1000 årsverk eller flere får 1 representant. Deretter fordeles de resterende representanter etter Sainte-Lagües metode (delingstall 1,4-3-5-7-9 osv.) på basis av totalt antall årsverk som medlemskapet i vedkommende landsforening omfatter.

d) 15 representanter fra medlemsbedriftene, som velges av regionforeningene. Hver regionforening velger 1 representant. Deretter fordeles de resterende representanter etter Sainte-Lagües metode basert på totalt antall årsverk som medlemskapet i vedkommende regionforening omfatter.

e) Ved valg etter c) og d) skal foreningene velge vararepresentanter i numerisk rekkefølge i samme antall som representanter.

Ved beregning av antall årsverk legges NHOs oppgaver pr. seneste årsskifte til grunn, omregnet til helårsverk.

3. Ordinær Generalforsamling skal:
a) Velge 2 delegater til å undertegne protokollen.

b) Behandle og godkjenne Styrets årsberetning.

c) Behandle og godkjenne Styrets reviderte regnskap for foregående år.

Ved fremleggelse av NHOs regnskap fremlegges også en samlet oversikt over inntekter og kostnader i hele NHO-F.

d) Vedta årlig kontingent, jf. § 7-1 og eventuelt premie til
Konfliktfondet, jf. § 8-1.

e) Velge president, visepresident og 8 øvrige medlemmer av Styret samt 3 varamedlemmer. Presidenten skal komme fra tariffbunden bedrift.

De 8 styremedlemmene og de 3 varamedlemmene skal være foreslått av landsforeningene overfor Valgkomiteen, jf. § 4-1. pkt. 3 h).

Valgperioden er som hovedregel to år, men med mulighet for bare ett år hvis Generalforsamlingen finner det hensiktsmessig. Gjenvalg kan finne sted én gang for samme funksjon, dog slik at samme person ikke kan være medlem av Styret i mer enn 8 år sammenhengende.

f) Velge fem representanter og fem vararepresentanter til Representantskapet. Valgperioden er som hovedregel to år, men med mulighet for bare ett år hvis Generalforsamlingen finner det hensiktsmessig.

g) Velge revisor og fastsette dennes godtgjørelse.

h) Velge, etter innstilling fra Styret, en Valgkomité med leder og 9 øvrige medlemmer. 8 av medlemmene skal innstilles av Styret på grunnlag av forslag fra landsforeningene, slik at de 3 største landsforeningene foreslår 1 hver og de øvrige landsforeningene foreslår 5 medlemmer i fellesskap. 1 medlem innstilles etter forslag fra regionforeningene i fellesskap.

Valgperioden for Valgkomiteens leder og medlemmer er som hovedregel to år, men med mulighet for ett år hvis Generalforsamlingen finner det hensiktsmessig. Gjenvalg kan finne sted én gang.

Valgkomiteen avgir innstilling til Generalforsamlingen om kandidater til de under e), f) og g) nevnte valg.

i) Vedta retningslinjer for Valgkomiteens arbeid. Retningslinjene for Valgkomiteen skal fastslå at landsforeningene fremmer overfor Valgkomiteen et utvalg av kandidater, som Valgkomiteen skal legge til grunn for sin innstilling til styremedlemmer. Det skal tilstrebes en regional fordeling av representanter til NHOs styrende organer, i tillegg til bransjevis fordeling og andre forhold som reflekterer NHOs medlemsmasse.

4. Beslutninger treffes med alminnelig flertall blant de tilstedeværende med mindre noe annet er bestemt i disse vedtekter. Ved valg anses den valgt som får flest stemmer. Ved stemmelikhet er møteleders stemme avgjørende.


Representantskapet § 5-1

1. Møter i Representantskapet avholdes minst 2 ganger årlig. Representantskapet innkalles av presidenten med minst 14 dagers varsel. Representantskapet kan etter behov innkalles med kortere varsel. Sammen med innkallingen oversendes fortegnelse over saker som skal behandles. Fra møtet nedtegnes protokoll som undertegnes av presidenten. Representantskapet ledes av presidenten, eller, hvis denne har forfall, av visepresidenten. Representantskapet kan beslutte at det skal benyttes en annen møteleder.

2. Representantskapet består av 50 medlemmer. Det har følgende sammensetning:
a) President og visepresident.

b) 31 representanter fra medlemsbedrifter som velges av landsforeningene.

Hver godkjent landsforening hvis medlemsbedrifter sysselsetter 5000 årsverk eller flere, og dessuten øvrige landsforeninger som var tilsluttet NHO pr. 31. desember 2008, får 1 representant. Deretter fordeles de resterende representanter etter Sainte-Lagües metode på basis av totalt antall årsverk som medlemskapet i vedkommende forening omfatter. Landsforeningen velger vararepresentanter i numerisk rekkefølge i samme antall som representanter.

Ved beregning av antall årsverk legges NHOs oppgaver pr. seneste årsskifte til grunn, omregnet til helårsverk.

c) 12 representanter fra medlemsbedriftene som velges av regionforeningene. Hver regionforening velger 1 representant. Deretter fordeles de resterende representanter etter Sainte-Lagües metode basert på totalt antall årsverk som medlemskapet i vedkommende regionforening omfatter.

d) 5 øvrige representanter fra medlemsbedriftene valgt av Generalforsamlingen, etter innstilling fra Valgkomiteen, jf. § 4-1, pkt. 3 f).

Styrets 8 medlemmer kan være til stede i representantskapet med talerett, men uten stemmerett.

3. Underretning om hvem som er valgt sendes straks til NHO, jf. pkt. 2 b).

De valgte representanter og vararepresentanter tiltrer sine tillitsverv umiddelbart etter valget.

4. Representantskapet fastsetter NHOs budsjett for det påfølgende år, herunder budsjett for de felles administrative tjenester i NHO-F.

Representantskapet fatter beslutninger i viktige prinsipielle spørsmål og treffer avgjørelser i alle saker som ikke etter vedtektene er lagt til Generalforsamlingen eller Styret.

Representantskapet fastsetter godtgjørelse til Styrets medlemmer etter innstilling fra Valgkomiteens leder.

Representantskapet kan delegere myndighet til Styret.

Representantskapet er beslutningsdyktig når minst halvparten av dets medlemmer er til stede. Dette gjelder dog ikke ved beslutninger i henhold til § 11-2 pkt. 6 hvor det kreves at 2/3 av Representantskapets medlemmer må være til stede. Alle beslutninger treffes med alminnelig flertall blant de tilstedeværende med mindre annet er bestemt i disse vedtekter. Ved valg anses den valgt som får flest stemmer. I tilfelle av stemmelikhet er møteleders stemme avgjørende.

Medlemmer av Representantskapet som kommer fra bedrift som ikke er bundet av tariffavtale, deltar ikke i behandlingen av tariffsaker.

5. Representantskapet bestemmer selv sin forretningsorden.


Styret § 6-1

1. Styret består av president, visepresident og 8 øvrige medlemmer. Det velges 3 varamedlemmer.
Første varamedlem kalles inn til styremøter, med talerett.

Styret ledes av presidenten eller i dennes fravær av visepresidenten. Styret kan beslutte at det skal benyttes en annen møteleder.

Styret er beslutningsdyktig når minst 6 av dets medlemmer er til stede.

Et verv opphører hvis den bedrift vedkommende representerer ikke lenger er medlem, eller dersom vedkommende slutter i medlemsbedrift.

Ved opphør av verv for inntil fem styremedlemmer, velger første ordinære Generalforsamling like mange nye styremedlemmer. Hvis verv opphører for flere enn fem styremedlemmer, innkalles det til ekstraordinær Generalforsamling, jf. § 4-1 punkt 1, andre ledd, for å velge like mange nye medlemmer til Styret.

2. Styret er øverste tillitsvalgte organ mellom møtene i Representantskapet. Styret behandler viktigere saker og treffer avgjørelse i disse med mindre de etter vedtektene hører inn under Representantskapet eller Generalforsamlingen.

Styret har et spesielt ansvar for å ivareta medlemsbedriftenes felles interesser.

Styret treffer avgjørelser i saker delegert av Representantskapet eller Generalforsamlingen.

Styret er øverste beslutningsorgan for de felles administrative tjenester i NHO-F, jf. § 2-5.

Styret forbereder alle saker som skal behandles i Representantskapet og Generalforsamlingen.

Dersom minst tre av Styrets representanter krever det, skal en sak forelegges Representantskapet.

Styret skal sørge for forsvarlig organisering av virksomheten. Styret gir retningslinjer til NHOs administrasjon og fastlegger arbeidsoppgaver og fullmakter for administrerende direktør.

3. Styret ansetter administrerende direktør.

4. Styret godkjenner nye landsforeninger.


Administrerende direktør § 6-2

Administrerende direktør har ansvar for den daglige ledelse og leder NHOs tarifforhandlinger.

Administrerende direktør møter på Generalforsamlingen, i Representantskapet og i Styret med tale- og forslagsrett.

Administrerende direktør er sekretær for Valgkomiteen.


Kontingent § 7-1

1. Medlemskontingenten til NHO skal finansiere driften av NHO. Den samlede kontingent kan deles i en foreningskontingentdel og en serviceavgiftsdel.

2. Grunnlaget for kontingentberegningen er bedriftens lønnsutbetaling i forrige kalenderår. I spesielle tilfeller hvor et slikt grunnlag åpenbart vil gi urimelig kontingentbelastning i forhold til andre bedrifter, kan Representantskapet vedta unntak.

I særlige tilfeller kan Styret gjøre unntak fra de alminnelige kontingentberegningsreglene for en periode på inntil 2 år. Et slikt unntak kan ikke utvides for den enkelte bedrift ut over 2 år, med unntak av ordningen etter § 2-3 nr. 1, andre avsnitt.

Generalforsamlingen fastsetter størrelsen på den årlige kontingent, herunder minstekontingent i to trinn.

Innen utløpet av februar måned skal medlemsbedriftene – på skjema som utsendes av NHO – sende inn oppgave over antall arbeidstakere (årsverk) som omfattes av medlemskapet, og utbetalt lønn i det foregående år.

3. For nyetablerte bedrifter vil budsjetterte tall, som angis i søknaden om medlemskap, bli lagt til grunn for kontingentberegningen det første året.

Bedrifter som ikke sender inn årlige oppgaver i rett tid, kan belastes et månedlig gebyr.

Styret kan fastsette kontingenten skjønnsmessig for bedrifter som ikke rettidig sender inn årlig oppgave over antall arbeidstakere (årsverk) og utbetalt lønn. Omberegning av skjønnsmessig fastsatt kontingent på grunnlag av senere mottatte lønningslister eller oppgaver kan ikke kreves.

4. Kontingent betales én gang i året.

Av forfalt, men ikke betalt kontingent, betales lovens forsinkelsesrente.

Medlem som ikke har betalt skyldig kontingent, kan av Styret slettes som medlem og kan ikke påny bli medlem før gjelden er betalt. Skyldig kontingent, med påløpne renter, blir å innkreve, eventuelt ad rettslig vei.


NHOs konfliktfond § 8-1

Konfliktfondet er en selvstendig regnskapsmessig enhet.

Målet for Konfliktfondets størrelse er minimum 2,5 prosent og maksimum 3,75 prosent av den samlede beregnede lønnsmasse i NHOs medlemsbedrifter som er bundet av tariffavtale.
Konfliktfondet bør ikke langsiktig tillates å synke under 1,75 prosent.

Konfliktfondet skal sikres gjennom:
a) avkastning på fondets kapital
b) innbetalte bøter
c) premie i henhold til § 8-2

Av fondets midler utbetales erstatning til medlemsbedriftene i henhold til bestemmelsene i § 12-1.

NHOs Konfliktfond disponeres av Representantskapet, eller av Styret etter fullmakt, jf. dog § 5-1, pkt. 4, siste avsnitt.


Premie til NHOs konfliktfond § 8-2

1.Premie til NHOs Konfliktfond er 0 promille for året 2024 og vurderes årlig i henhold til NHOs vedtekter.  

Bedrifter som melder seg inn i NHO etter 1.1.2024 betaler premie til NHOs konfliktfond med 0,35 promille av samme grunnlag som beregning av kontingent.

2. Dersom beregninger av Konfliktfondets størrelse viser at nivået ligger under minimumskravet, jf. § 8-1, kan en ekstra premie til Konfliktfondet vedtas i Generalforsamling. Beregning av Konfliktfondets størrelse foretas med utgangspunkt i budsjettertetall for utgang en av det året beregningen skjer.

Bedrifter som ikke er bundet av tariffavtale, er fritatt for å betale premie til NHOs Konfliktfond.

3. Generalforsamlingen – ordinær eller ekstraordinær – kan for perioden inntil neste ordinære Generalforsamling bemyndige Styret til – i forbindelse med arbeidsstans – å utskrive ekstrapremie til Konfliktfondet for medlemmer som ikke deltar i arbeidsstansen. Ekstrapremien må ikke overstige et halvt års kontingent for hver måned stansen varer.

Slik ekstrapremie kan ikke innkreves fra medlemmer som ikke er bundet av tariffavtale.


Administrasjons- og reservefond § 9-1

NHO kan opprette et administrasjons- og reservefond. Fondets midler anvendes av Representantskapet, eller av Styret etter fullmakt. Avkastningen tillegges fondet.


Forvaltning av NHOs midler § 10-1

NHOs midler plasseres i lett omsettelige verdipapirer, fond, eiendom og bank.

Styret fastsetter nærmere retningslinjer for finansforvaltningen.


Forhandlinger og konflikter § 11-1

1. Ingen av NHOs medlemsbedrifter må oppta forhandlinger med eller henvende seg direkte til arbeidstakernes hovedorganisasjoner eller deres underorganisasjoner om lønns- og arbeidsforhold, uten at dette skjer i forståelse med vedkommende landsforening eller NHO. Medlemsbedriftene kan bare oppta stedlige forhandlinger når den gjeldende organisasjonsmessige tariffavtale ikke er til hinder for det. Stedlige forhandlinger som kan få betydning ved avslutning av nye organisasjonsmessige tariffavtaler, kan ikke finne sted uten samtykke fra vedkommende landsforening eller NHO.

Henvendelse til, eller forhandlinger med, arbeidstakernes hovedorganisasjoner skjer gjennom og ledes av NHO.

For øvrig fører landsforeningene sine forhandlinger selv, men NHO har rett til å være representert.

2. Før forhandlinger om inngåelse av tariffavtaler opptas, skal landsforeningene, eventuelt bedriftene selv hvis de ikke er medlem av noen landsforening, konferere med NHO angående hovedlinjene for forhandlingene. NHO skal til enhver tid orienteres om forhandlingenes gang og de forslag som partene fremlegger.

3. Enhver organisasjonsmessig tariffavtale skal vedtas av NHO, og NHOs godkjennelse må derfor innhentes før det gis melding om vedtakelse. En godkjent tariffavtale kan ikke endres uten samtykke av NHO.

4. Før en landsforening eller enkeltbedrift sier opp sin organisasjonsmessige tariffavtale, skal NHO varsles så tidlig som mulig. Finner NHO at oppsigelsen kan få uheldige virkninger for andre fag eller bedrifter, forelegges saken for Styret. Finner Styret at oppsigelse ikke bør skje, men krav om dette allikevel fastholdes, kan oppsigelse iverksettes dersom beslutning om det er fattet av en landsforening med minst 2/3 stemmeflertall. I så fall bortfaller medlemsbedriftenes rett til streikeerstatning.

Hvis Representantskapet vil si opp en organisasjonsmessig tariffavtale uten at det er fremsatt krav om det eller det foreligger samtykke fra en landsforening eller enkeltbedrift, må beslutning om dette fattes med minst 2/3 flertall etter at landsforeningen eller enkeltbedriften om mulig har fått anledning til å uttale seg.

§ 11-2

1. Plassoppsigelse ved sentralt/samordnet oppgjør
Representantskapet kan vedta hel eller delvis plassoppsigelse for de medlemsbedrifter som er omfattet av oppgjøret. Før Representantskapet treffer sitt vedtak skal berørte medlemsbedrifter og landsforeninger gis anledning til å uttale seg.

Styret kan vedta å utvide en plassoppsigelse fra en arbeidstakerorganisasjon til også å omfatte alle eller deler av de medlemsbedrifter som er omfattet av oppgjøret. Før beslutning fattes skal berørte landsforeninger og medlemsbedrifter underrettes.

Styret kan overlate beslutningen til Representantskapet.

2. Plassfratredelse ved sentralt/samordnet oppgjør
Representantskapet kan vedta hel eller delvis plassfratredelse for samtlige medlemsbedrifter som er omfattet av oppgjøret. Før Representantskapet treffer sitt vedtak skal berørte medlemsbedrifter og landsforeninger gis anledning til å uttale seg.

Styret kan vedta å utvide en allerede varslet plassfratredelse fra en arbeidstakerorganisasjon ved å varsle plassfratredelse for alle, eller deler av de resterende medlemsbedrifter som er omfattet av oppgjøret. Før Styret treffer sitt vedtak skal berørte medlemsbedrifter og landsforeninger gis anledning til å uttale seg.

Styret kan overlate beslutningen til Representantskapet.

3. Plassoppsigelse ved overenskomstvise (forbundsvise) oppgjør
Med Styrets samtykke kan en landsforening vedta hel eller delvis plassoppsigelse for medlemsbedriftene på overenskomsten. Landsforeningens forslag til vedtak skal sendes berørte medlemsbedrifter og landsforeninger med medlemmer på overenskomsten, til uttalelse.

Styret kan overlate beslutningen til Representantskapet.

Dersom Styret ikke samtykker, kan landsforeningen kreve saken bragt inn for Representantskapet.

Landsforeningen kan vedta å utvide en varslet plassoppsigelse fra en arbeidstakerorganisasjon til også å omfatte alle eller deler av de resterende medlemsbedrifter bundet av overenskomsten. Før landsforeningen treffer sitt vedtak skal berørte medlemsbedrifter og NHOs administrasjon underrettes.

4. Plassfratredelse ved overenskomstvise (forbundsvise) oppgjør
Med Styrets samtykke kan landsforeningen vedta plassfratredelse for alle, eller deler av medlemsbedriftene, innenfor overenskomstområdet.

Landsforeningens forslag til vedtak skal sendes berørte medlemsbedrifter og landsforeninger med medlemmer på overenskomsten, til uttalelse.

Dersom Styret ikke samtykker og saken ikke er bragt videre til Representantskapet, kan landsforeningen kreve saken innbragt for Representantskapet.

Styret kan overlate beslutningen til Representantskapet.

5. Plassoppsigelse eller plassfratredelse til støtte for annen landsforening eller enkeltbedrift
Representantskapet kan vedta hel eller delvis plassoppsigelse eller plassfratredelse til støtte for landsforening eller enkeltbedrift, jf. § 2-2 pkt 3, som er i konflikt når det foreligger en begrunnet anmodning om det fra vedkommende landsforening eller bedrift.

6. Representantskapets behandling
Når forslag om hel eller delvis plassoppsigelse eller plassfratredelse forelegges Representantskapet, innkalles dette med minst 4 dagers varsel. Forslaget skal samtidig sendes landsforeninger og medlemsbedrifter som omfattes av forslaget. Uttalelser i anledning av forslaget skal forelegges Representantskapet.

For at gyldig vedtak kan treffes, må minst 31 av Representantskapets medlemmer være til stede, og vedtaket må treffes med minst 3/4 flertall av de tilstedeværende.

Representantskapet kan gi Styret fullmakt til å avgjøre tidspunkt for iverksettelse av vedtatt plassfratredelse, rekkefølgen for bedrifter som omfattes og alle spørsmål i forbindelse med dette.


§ 11-3

Under hel eller delvis arbeidsstans, eller blokade av noen bedrift, kan NHO enten direkte eller gjennom vedkommende landsforening forby at arbeidstakerne eller deres organisasjoners
medlemmer sysselsettes hos medlemmer av NHO.


§ 11-4

Under konflikt hos medlemmer av NHO, må ingen medlemmer handle mot NHOs, landsforeningenes eller de konfliktrammede medlemmers interesser.

Dersom en bedrift, enten den er medlem av NHO eller ikke, under konflikt handler mot de konfliktrammede bedrifters interesser, kan NHOs medlemmer, for et bestemt tidsrom, pålegges å avbryte all forbindelse med vedkommende bedrift. Hvis et medlem av NHO handler i strid med slikt pålegg, vil bestemmelsene i § 13-4 kunne komme til anvendelse.


Erstatning § 12-1

Medlemmer som er registrert tariffbundet er berettiget til erstatning så langt Konfliktfondets midler rekker, med mindre Representantskapet finner at arbeidsstansen eller dens fortsettelse
må legges vedkommende bedrift til last. Styret kan gi dispensasjon fra ettårsfristen.

Det gis ikke erstatning til bedrifter som ikke er direkte part i arbeidskonflikten.

For bedrifter eller bransjer hvor de alminnelige erstatningsregler virker urimelig, kan Representantskapet fravike disse.

For øvrig fastsetter Representantskapet de nærmere regler for erstatningens beregning.

NHOs president og visepresident kan etter søknad fra vedkommende landsforening, gi forhåndstilsagn om erstatning etter denne paragraf.

Medlem som ikke i rett tid har innsendt de oppgaver som er nevnt i vedtektenes § 7-1, eller som ikke har innbetalt kontingent innen 4 uker etter påkrav, har ikke rett til erstatning. Medlem som beviselig har gitt feilaktige oppgaver som grunnlag for kontingentberegningen, jf. § 7-1, taper likeledes sin rett til erstatning. Representantskapet treffer beslutning om når, og på hvilke vilkår retten til erstatning igjen kan inntre.

Krav om erstatning som fremsettes senere enn 3 måneder etter arbeidsstansens opphør bortfaller, med mindre Representantskapet bestemmer noe annet.

Tvister vedrørende krav om erstatning kan ikke innbringes for domstolene til avgjørelse.


§ 12-2

Representantskapet kan med 3/4 flertall beslutte at erstatning under generalstreik, generallockout eller lignende omfattende arbeidsstans skal nedsettes eller helt bortfalle. Likeledes kan Representantskapet med 3/4 flertall på grunn av særlige forhold fatte beslutning for inntil 1 år ad gangen, om at erstatning etter Styrets nærmere bestemmelse helt eller delvis kan falle bort for de medlemmer som i dette tidsrom kommer i streik eller lockout. Styret kan i slike tilfelle gis adgang til å yte medlemmene lån. Slike lån bør i alminnelighet ikke overstige det beløp vedkommende bedrift ville ha fått i erstatning i henhold til § 12-1.


Alminnelige bestemmelser § 13-1

Medlemsbedriftene er forpliktet til å sende NHO de statistiske oppgaver og andre opplysninger som er nødvendige for organisasjonens virksomhet.


§ 13-2

Bedrifter som er bundet av tariffavtale er pliktige til å følge de bestemmelser angående forholdet mellom arbeidsgivere og arbeidstakere som vedtas av Representantskapet, eller
– med godkjennelse av Representantskapet – av den landsforening bedriftene står tilsluttet.

Beslutninger truffet av en landsforening vedrørende arbeidsforhold, må godkjennes av NHO før de iverksettes hvis beslutningene kan få konsekvenser for andre medlemsbedrifter.


§ 13-3

Medlemmene må ikke påta seg forpliktelser hvis oppfyllelse kan bli forhindret ved arbeidsstans som følge av streik eller lockout, uten at det er tatt forbehold om fritakelse for ethvert ansvar som følge av slik ikke-oppfyllelse eller forsinkelse (“streikeklausul”). Representantskapet kan tillate unntakelser fra dette.


§ 13-4

Bedrift eller landsforening som overtrer disse vedtekter, handler imot avgjørelser truffet i henhold til vedtektene, eller som på annen måte opptrer utilbørlig i forhold som berører NHO-F, kan, etter beslutning av Styret eller av styret i vedkommende landsforening når beslutningen er godkjent av Styret, ekskluderes som medlem av NHO og vedkommende landsforening. Bedrifter som er med i NHOs forpliktende tariffellesskap kan dessuten
- ilegges en bot fra kr 5.000,- til kr 3.000.000,- som tillegges Konfliktfondet, eller

- fratas retten til konflikterstatning i henhold til § 12-1 for et nærmere fastsatt tidsrom.

I særlig graverende tilfelle kan, for disse bedrifter, en kombinasjon av nevnte tre reaksjonsmidler anvendes.

Beslutning om bruk av reaksjonsmidler kan påklages til Representantskapet, som med 2/3 flertall avgjør om beslutningen skal endres.

Klagefristen er to måneder.

Avgjørelser i henhold til denne paragraf kan ikke innbringes for domstolene.


Utmeldelse § 14-1

Ingen bedrift eller landsforening kan tre ut av NHO før den har vært medlem i 2 år. Har det vært utbetalt konflikterstatning i de to første år bedriften er medlem som overstiger den premien bedriften har betalt til Konfliktfondet, må bedriften være medlem i fire år før den kan tre ut. Alternativt kan bedriften innbetale til Konfliktfondet differansen mellom utbetalt erstatning og innbetalt premie, og dermed kunne tre ut etter 2 år. Utmeldelse må skje skriftlig og med 6 måneders varsel.

Hvis utmeldelse fra en tariffbundet bedrift ikke er mottatt før den dag den gjeldende overenskomst utløper, kan bedriften først tre ut av NHO når den nye overenskomst er utløpt. Lån som bedriften har mottatt fra NHO, må tilbakebetales i forbindelse med uttredelsen. Styret kan nekte en tariffbundet bedrift å tre ut under en arbeidskonflikt.

Hvis en tariffbundet bedrift melder seg ut av NHO og den gjeldende tariffavtale løper ut før utmeldingsfristen, kan Styret bestemme at bedriften skal tre ut av NHO og vedkommende landsforening allerede ved tariffavtalens utløpstid.

Dersom en medlemsbedrift overdras til ny eier eller leier, fortsetter den som medlem av NHO, med samme rettigheter og forpliktelser som før, med mindre Representantskapet bestemmer noe annet. Forbehold om dette må inntas i enhver kontrakt om overdragelse til ny eier eller leier.


Vedtektsendringer § 15-1

Endringer av disse vedtekter kan bare besluttes på en Generalforsamling (ordinær eller ekstraordinær), og forslag må være sendt Generalforsamlingens delegerte og NHOs landsforeninger minst 2 måneder på forhånd.

Til gyldig beslutning kreves at minst 3/4 av de tilstedeværende medlemmer av Generalforsamlingen stemmer for forslaget.


NHOs oppløsning § 16-1

Beslutning om NHOs oppløsning må fattes med minst 3/4 flertall av de tilstedeværende generalforsamlingsdelegerte.

Forslag om oppløsning må være bekjentgjort overfor NHOs medlemsbedrifter og landsforeninger minst 3 måneder i forveien.

Forslag om oppløsning må fremsettes av Representantskapet.


§ 16-2

Ved oppløsning av NHO skal organisasjonens oppsparte midler, herunder midlene i Konfliktfondet, bindes i minst 10 år for å kunne overføres til en ny organisasjon etter beslutning i det sist fungerende Representantskap. Hvis ikke slik organisasjon er opprettet innen denne tid, skal de da disponible midler anvendes til fremme av norsk næringsliv etter nærmere bestemmelser som gis av det sist fungerende Representantskap. Beslutninger treffes med 2/3 flertall.

Last ned NHOs vedtekter