NTP: Positivt med økt fokus på drift og vedlikehold, mener NHO

Publisert

- Det er derfor positivt at regjeringen i sitt forslag til NTP har et sterkt fokus på økt midler til drift og vedlikehold, sier NHOs Anniken Hauglie. Foto: Illustrasjonsbilde

I dag la regjeringen fram forslaget sitt til ny Nasjonal Transportplan (NTP) for perioden 2025-2036. Etter NHOs mening ligger den økonomiske rammen til NTP på et nivå som samsvarer mellom ønskede ambisjoner, realisme og forutsigbarhet i gjennomføringen.

Se forslaget til Nasjonal Transportplan her

NTP er viktig for NHO fordi god mobilitet og effektive samferdselsløsninger er helt sentralt for bedriftene i hele landet. Uansett vil handlingsrommet avgjøres av prioriteringer i det enkelte statsbudsjett. 

- NHO er i hovedsak tilfredse med den økonomiske rammen som regjeringen har lagt fram i dag. Det legges opp til en vridning i retning mer fokus på drift og vedlikehold, noe vi mener er fornuftig, sier viseadministrerende direktør i NHO, Anniken Hauglie. 

Et velfungerende samfunn er avhengig av god mobilitet som skaper attraktive bo- og arbeidsmarkedsregioner, binder landet sammen og gir gode forbindelser med utlandet. Nasjonal transportplan 2025-2036 er det viktigste dokumentet som staker ut kursen for fremtidens samferdeselsinfrastruktur, en infrastruktur næringslivet er helt avhengige av for å kunne fortsette å vokse og skape nye arbeidsplasser. 

Men krevende økonomiske tider stiller også store krav til hvordan vi forvalter fellesskapets midler. Mer for pengene bør etter NHOs vurdering være noe som gjennomsyrer alle deler av samferdselssektoren.  

- Her mener vi regjeringen burde vært med offensiv, gjennom for eksempel tidlig involvering av entreprenører, digitalisering og innovative anskaffelser, sier hun. 

Mer for pengene bør etter NHOs vurdering være noe som gjennomsyrer alle deler av samferdselssektoren.  

- Her mener vi det kommer for lite nytt i meldingen. Det er også bekymringsfullt at regjeringen ikke er mer offensiv på hvordan det grønne transportskiftet skal gjennomføres, slik at målene for 2030 nås, sier Hauglie, og legger til at etableringen av Nye Veier var et godt grep som har gitt store besparelser.  

- NHO har i våre innspill til stortingsmeldingen kommet med en rekke innspill til hvordan vi kan få mer igjen for pengene som går til investering, drift og vedlikehold av infrastrukturen. 

Det er viktig å ta bedre vare på den infrastrukturen man har. Manglende vedlikehold er i seg selv dårlig økonomi i forvaltningen av infrastrukturkapitalen. I tillegg påfører det næringslivet og alle andre brukere av infrastrukturen forsinkelser, risiko, ulykker, slitasje på kjøretøy og andre kostnadsdrivende faktorer.  

- Det er derfor positivt at regjeringen i sitt forslag til NTP har et sterkt fokus på økt midler til drift og vedlikehold, sier Anniken Hauglie.