Tiltak for å redusere utbyggingskostnadene i samferdselssektoren

Rapporten diskuterer hvordan kostnadene kan reduseres i infrastrukturprosjekter, og anbefaler visse tiltak for å oppnå dette med fokus på motivasjon, kultur og rammebetingelser for transportsektoren i Norge.

Leafhill har på oppdrag fra NHO kartlagt hvordan kostnader kan reduseres i infrastrukturprosjekter.

Samferdselssektoren har fått økt politisk oppmerksomhet de siste årene. De økonomiske rammene gjennom Nasjonal transportplan (NTP) er trappet kraftig opp, og det er ventet at de økonomiske rammene vil være høye også i framtidige utgaver av NTP. Det er viktig å sikre god kostnadskontroll og effektiv gjennomføring av utbyggingsprosjektene, og det er viktig at samfunnet får mest mulig nytte ut av de samlede investeringsmidlene.

Rapporten viser at byggherrene har profesjonalisert sin praksis med kostnadsestimering og at kostnadskontrollen i all hovedsak er god. Rapporten synliggjør også at det er tatt mange initiativer for å øke effektiviteten i samferdselsutbyggingene. Kunnskapene om hva som skal til å redusere utbyggingskostnadene er til stede. Likevel er kostnadene ved utbygging av vei og jernbane høye i Norge. Noe kan forklares med topografi og klima, men mye skyldes at det velges kostbare løsninger eller innføres kostbare særnorske krav.

Totalt sett vurderes det som mulig å redusere utbyggingskostnadene med minst 25 %
sammenlignet med investeringsrammen i inneværende NTP.

Rapporten gir fem hovedanbefalinger for å lykkes med dette:

1. Positive tiltak som er iverksatt, må fullføres

2. Bedre samfunnsøkonomiske metodeverktøy må utvikles

3. Kostnadskulturen må styrkes 

4. Transportplanlegging må være mer helhetlig, mer strategisk og langsiktig

5. Rammebetingelsene til Nye Veier AS bør kopieres