Næringslivet i Arktis

#205

Svalbard Satellite Station (SvalSat) was established in 1996 and is today the world’s largest commercial ground station with more than 31 state-of-the-art multi-mission and customer dedicated antenna system.

Arktis er en unik nærings- og verdiskapingsregion.

NHO Arktis har vel 2100 medlemsbedrifter med til sammen næremere 25 000 årsverk pr januar 2022 . Totalt omsetter bedriftene årlig for 46 milliarder kroner og leverer betydelig skatteinntekter til det offentlige, som finansierer våre velferdstjenester. Majoriteten av våre medlemmer er små og mellomstore bedrifter, med mindre enn 50 ansatte.

Vi er rike på naturressurser, og verdipotensialet i vår region er enormt. Anslag viser at mineralnæringen nasjonalt har verdier på 8000 milliarder kroner, og grønne mineraler er vi rike på i nord. Legges regjeringens sjømatambisjoner i bunn med verdier på 550 milliarder kroner innen 2050, vil denne næringen være en sentral vekstmotor i årene som kommer. Det samme gjelder energisektoren. Bare innen olje og gass forventes det de kommende årene en investering på 500 milliarder kroner i nord, og så kommer satsing på fornybar energi som allerede er betydelig.

For Troms og Finnmark er det utvilsomt sjømat som er en av de viktigste næringene, der den utgjorde henholdsvis 90 og 85 prosent av vareeksporten (eksporttallene fra olje og gass tas ikke med i SSB sine statistikker). Næringen sysselsetter et betydelig antall. EØS avtalen og våre handelsavtaler er utvilsomt en at de viktigste rammebetingelsene for denne næringen. Disse sikrer bedriftene markedsadgang og muligheten til å selge sine varer til verdensmarkedet.

Reiselivsnæringen kan også vise til rekordhøy økning, og det er spesielt vinterturismen som blomstrer lengst i nord. Fra 2013 og fram til nå har turismen på landsbasis økt med 13,9 prosent, mens i samme periode har økningen i Troms vært på 39,4 prosent og Finnmark 23,3 prosent. Reiselivet er Norges største ungdoms- og integreringsnæring hvor én av tre som jobber i næringen er under 24 år, og nærmere 40 prosent har utenlandsk bakgrunn. Andelen kvinnelige ledere er også høyere enn i andre bransjer. Mer statistikk og fakta om reiselivet her. 

Bygg- og anleggsbransjen er en av de største næringene i Nord-Norge. Hver tiende yrkesaktive nordlending jobber nå i bygg- og anleggsbransjen. Næringen er også en av de største bidragsyterne til den private verdiskapingen i landsdelen, om lag 13 prosent av den private verdiskapingen skapes her. Bygg- og anleggsbransjen er også i stor grad en lokal og regional næring og hele 63 prosent av verdiskapingen i bransjen skjer i lokalt eide bedrifter. Flere av de største riksentreprenørene i Norge har også sine hovedkontor i landsdelen. En solid og seriøs bygg -og anleggsbransje er et av de viktigste verktøyene vi trenger for å få realisert alle de mulighetene som ligger i videre vekst og utvikling i landsdelen. I perioden fram mot 2025 er det planlagt investeringer boliger, yrkesbygg, offentlige bygg og infrastruktur i Nord-Norge for til sammen 430 mrd. kroner. En av de aller viktigste oppgavene innenfor næringen i de kommende årene er å sikre langt større rekruttering av fagarbeidere og ingeniører til bransjen. I tillegg til dette jobbes det hardt for å få ned byggekostnader og byggetid gjennom nye prosjekterings- og byggeprosesser, samt realisere ambisiøse mål innenfor reduksjon av klimautslipp og avfall fra bransjen. 

Bedrifter i nord

Vår ressursrikdom, fremragende forskningsmiljø og bedrifter skal gi oss et enda mer offensivt og fremtidsrettet næringsliv. Målet er å styrke vår grønne konkurransekraft. Vi snakker om arktisk verdiskaping. På Svalbard er LNS verdens beste på å bygge antenneparker i arktiske strøk, i Finnfjord jobber de med å skape verdens første Co2-nøytrale smelteverk, og i Grovfjord bygger de batteridrevne oppdrettsbåter. I Vadsø ønsker Varanger Kraft å utnytte kombinasjonen mellom vann og hydrogen til ny og ren energiproduksjon, mens i Båtsfjord og andre steder utvikles spennende bioøkonomiske prosjekter som utnytter sjømat og nye arter til høyverdige produkter. Elkem Tana står for høykvalitets silisium til vår grønne teknologi, og i Alta utvikles det et spennende miljø for ny teknologi tilknyttet fremtidens bygg og anlegg. I Tromsø analyserer Kongsberg Satellite Service og Microsoft big data for deres internasjonale kunder. Dette for å nevne noen få. Det er ikke vanskelig å se at fremtiden ligger i nord!

Arktis er en unik nærings- og verdiskapingsregion, med stor variasjon og mangfold. Vi har dyktige eiere og ledere som jobber hardt for å videreutvikle sine bedrifter og skape arbeidsplasser. Vi er stolte av våre medlemmer og hva de oppnår hver dag for samfunnet, bedriften og for sine ansatte.