Derfor er NHO opptatt av inkludering

- Alle vinner på et inkluderende arbeidsliv. Vi kan ikke slå oss til ro med at over 600 000 mennesker i arbeidsfør alder står utenfor arbeidslivet. Dette er ikke bærekraftig verken for den enkelte, samfunnet eller bedriftene som trenger arbeidskraft, sier direktør for arbeidsliv i NHO, Nina Melsom.

- Det er viktig at muligheten for å rekruttere bredt blir synliggjort - både for bedrifter og de som ufrivillig står utenfor arbeidslivet. Arbeidsgiver tjener på dette, kandidatene tjener på dette og samfunnet tjener på dette. Vi må bare legge godt til rette for at alle parter lykkes, sier direktør for arbeidsliv i NHO, Nina Melsom.  

Hvordan lykkes med inkludering 

En grunnleggende forutsetning for å få flere i arbeid er gode rammebetingelser for at bedrifter kan skapes og bevares. I tillegg må arbeidsmarkeds- og velferdspolitikken innrettes slik at flere kan, vil og får jobbe. 

NHO har kartlagt medlemsbedriftenes grad av inkludering gjennom spørreundersøkelser i perioden 2019 til 2022 som viser stor vilje til å inkludere. Kartleggingene viser at nær 1 av 3 bedrifter oppgir at de i løpet av det siste året har rekruttert personer som trenger ekstra oppfølging eller tilrettelegging. 1 av 3 bedrifter oppgir at de jobber aktivt med inkludering.


Dette må vi bygge videre på, og det er flere elementer som er viktige for at vi skal få dette til. 

  • God match mellom tilbud og etterspørsel er avgjørende. NHOs erfaring er at inkludering som tar utgangspunkt i bedriftenes behov for arbeidskraft har større sjanse for å lykkes.

  • Arbeidslivet stiller stadig høyere krav til kompetanse: Myndighetene må sørge for tilstrekkelige og relevante tiltak for kvalifisering og kompetanseheving som møter bedriftenes behov. 

  • Det må sikres god bistand og støtteordninger for å redusere arbeidsgivers risiko ved å ta inn kandidater som av ulike grunner sliter med å få jobb.

  • Arbeidsgiverne ønsker seg et virkemiddelapparat som kjenner bedriften, som er tilgjengelig og enkelt å forholde seg til. 

Inkludering skal dekke arbeidsgivers behov  

NHOs erfaring er at det er fullt mulig å få til modeller for inkludering som møter både arbeidsgivers og kandidatens behov. Det har vi sett gjennom NHOs eget rekrutteringsprosjekt Ringer i Vannet (2012-2018), der 80 % av de som gikk igjennom et arbeidspraksisløp fikk tilbud om jobb.  

Evalueringen av Ringer i Vannet viste en velfungerende metode som tar utgangspunkt i arbeidsgivers behov for arbeidskraft og ikke minst at det ligger et stort potensial for inkludering – og varig jobbmatch – dersom flere tar metoden i bruk. NHO tok derfor initiativ til et samarbeid med NAV og øvrige arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner om prosjektet Vi inkluderer! med målsetting om å utløse dette potensialet. Prosjektet har vært drevet av Arbeids- og velferdsdirektoratet, og bygger videre på erfaringer fra bl.a. Ringer i Vannet, Springbrett, Menn i Helse og JobbLoop og prøves ut i tre pilotregioner; NAV Oslo, NAV Trøndelag og NAV Vestland.

Vi inkluderer! er finansiert over statsbudsjettet i perioden 2019-2022. Proba Samfunnsanalyse vil evaluere prosjektet og vil vise om NHO lykkes i overføring av Ringer i Vannet-metodikken i bredere skala og vil danne et viktig grunnlag for NHOs videre innsats på inkluderingsfeltet. Evalueringsrapport vil foreligge i løpet av april 2023.

Gode inkluderingsmodeller må ivareta bedriftens behov for lønnsomhet, samtidig som vi skal bistå dem i å ta et viktig samfunnsansvar. Det er mange eksempler på at å rekruttere gjennom NAV eller arbeids- og inkluderingsbedrifter har gitt bedriftene svært lojale og dyktige medarbeidere som løser et reelt behov for arbeidskraft. 

Hvorfor NHO er opptatt av inkludering 

Den norske samfunns- og arbeidslivsmodellen er avhengig av høy sysselsetting for å være økonomisk bærekraftig. NHOs ambisjon er at andelen mellom 20-70 år i jobb øker fra 73,1 til 77,5 prosent i 2030. For å nå målet må andelen årlig øke med 0,6 prosentenheter frem til 2030.  

Høy sysselsetting er avgjørende for å sikre bedriftene tilgang til nødvendig kompetanse og opprettholde gode velferdsordninger. Inkludering er viktig for den enkelte for å sikre stabil inntekt, personlig utvikling og deltakelse på en sosial arena. Arbeid er den beste medisinen for å motvirke vedvarende lavinntekt og utenforskap.  Det er også nødvendig å ha høy sysselsetting for å bevare tillit og samhold i samfunnet. 


Les mer

Slik kan du rekruttere fra hele befolkningen