CO2-fangst og lagring (CCS)

Illustrasjon av karbonfangst.

Illustrasjon av CO₂-fangst, transport og lagring i Norge. Illustrasjon: Equinor.

CO2-fangst dreier seg om teknologi som fanger, transporterer og lagrer CO2 trygt under bakken. Dette omtales også som karbonfangst og CCS (Carbon Capture and Storage). Verden trenger dette for å nå ambisjonene i Paris-avtalen.

Andelen av utslippsreduksjoner som må tas ved hjelp av CO2-fangst varierer mellom ulike analyser, men ligger ifølge Det internasjonale energibyrået (IEA) og FNs Klimapanel (IPCC) på mellom 12 prosent og 20 prosent. Den øker når vi går fra 2-gradersmålet til 1,5-gradersmålet.

Alternative veier til de samme utslippsreduksjonene er jevnt over dyrere, i den grad de finnes. En del industrielle utslipp kan ikke reduseres på annen måte enn ved hjelp av CO2-håndtering.

Fangst og lagring av COgir store industrielle muligheter for norske bedrifter, og kan skape mange tusen nye jobber frem mot 2050. Det viser en studie fra SINTEF.  


Status for karbonfangst i Norge
  • Regjeringens har besluttet å investere i fullskala CO-fangst ved Norcems sementfabrikk i Brevik, og i transport og lagerprosjektet Northern Lights.
  • Norcems fangstanlegg er det første i sitt slag verden, og Northern Lights det første CO-lageret i Europa som er åpent for europeiske fangstaktører.
  • Regjeringen tar tydelige forbehold om statlig støtte og egenfinansiering ved Fortum Oslo Varmes CO2-fangstprosjekt ved forbrenningsanlegget på Klemetsrud.

Mer om alle tre prosjektene følger. 

NHOs posisjon

Regjeringens beslutning markerer starten på det som kan bli et stort norsk industrieventyr, og et veiskille i norsk og europeisk klimapolitikk. Dette kan potensielt bli Norges største og viktigste bidrag i den europeiske og globale klimadugnaden, og starten på et nytt norsk industrieventyr.

NHO er også glad for at regjeringen tilbyr betinget statsstøtte til etablering av CO2-fangst hos Fortum Oslo Varme gitt ekstern finansiering, men vil understreke at vi ønsker begge anleggene realisert så fort som mulig, ikke minst for å komme i mål med klimaforpliktelsen for 2030.

CO2-lageret har mer enn nok plass. Begge fangstprosjektene vil bidra til å utvikle unik teknologi i sin bransje, og to fangstprosjekt gir en langt mer robust og tryggere satsing enn ett anlegg.

Mer om planer for karbonfangst

Det norske fullskalaprosjektet for CO2-håndtering planlegges i første omgang for å fange og lagre opp mot 1 millioner tonn COper år, mens lageret i Nordsjøen vil ha kapasitet til å ta imot 5 millioner tonn årlig. Det vil være det første prosjektet som fanger COfra prosessindustri og avfallshåndtering, knytter sammen flere utslippskilder, og bruker skip for transport for å forbinde utslippskilde og CO2-lager.

Prosjektet vil også kunne være et første skritt mot etablering av norsk sokkel som storskala sentrallager for COfra Europa. Det teoretiske potensialet for å lagre COpå norsk sokkel er av Oljedirektoratet beregnet til ca 83 milliarder tonn CO2, som tilsvarer Norges samlede utslipp av klimagasser i 1500 år, eller EUs samlede utslipp i 25 år. Dette kan i seg selv bli et betydelig forretningsområde. I fremtidige CCS prosjekter kan løsninger utviklet for fullskalaprosjektet videreutvikles og settes sammen på nye måter.

Den samfunnsøkonomiske lønnsomheten i fullskalaprosjektet vil kunne påvirkes av en rekke faktorer, blant annet kostnader for alternative klimatiltak, skala- og læringseffekter. CO2-håndtering kan også bidra til å forlenge markedet for norsk naturgass, gjennom å skape rammebetingelser for å realisere ren og storskala produksjon av hydrogen.


Mulighetsrom for norske aktører innen karbonfangst
  • Den norske prosessindustrien har mål om nullutslipp i 2050, samtidig som produksjonen skal dobles. CO2-håndtering i Norge er en forutsetning for å nå målet. Realisering av en slik ambisjon vil styrke konkurransekraften til mer enn 30.000 eksisterende jobber i Norge. Det vil også kunne bidra til økning av indirekte sysselsatte, fra om lag 60.000 i dag.

  • Norge som vertsnasjon for internasjonal industri. Med nærhet til en infrastruktur for CO2-håndtering kan Norge være en attraktiv vertsnasjon for industri, fordi muligheten til å produsere utslippsfrie produkter styrkes. Sammen med tilgang på rimelig og fornybar kraft, vil dette kunne danne grunnlaget for nye industrietableringer i Norge i en tid hvor arbeidskraftens andel av kostnadene går ned.

  • Hydrogenproduksjon fra naturgass med CCS. En satsing i Norge på hydrogen fra naturgass med CCS kan sikre fortsatt bærekraftig verdiskaping på norske naturgassressurser frem mot 2050, og styrke og opprettholde mange tusen sysselsatte i Norge. En forutsetning for realisering av en hydrogen verdikjede er blant annet at det etableres tilstrekkelig lagerkapasitet for COi Nordsjøen.
Norcem Brevik kan bli verdens første sementfabrikk med karbonfangst

Sementindustrien har store CO2-utslipp. Globalt står den for 5-7 prosent av de totale CO2-utslippene. Norcem Brevik kan bli verdens første sementfabrikk utstyrt med et anlegg for fangst av CO2. De slipper ut mellom 820.000 og 890.000 tonn CO2 årlig. Om lag halvparten av disse utslippene skal fanges og lagres. Norcem har en visjon om null utslipp av CO2 fra betongprodukter innen 2030, over et livsløpsperspektiv. CO2-fangst er et viktig element i denne visjonen.


Energigjenvinningsanlegget Fortum Oslo Varme på Klemetsrud

Avfallsmengdene i verden øker, og CO2-fangst og -lagring fra avfallsforbrenning vil bidra til å hindre at avfall blir neste generasjons store klimautfordring. Fortum Oslo Varmes energigjenvinningsanlegg på Klemetsrud i Oslo står for omtrent 14 prosent av byens CO2-utslipp, det vil si omtrent 400 000 tonn CO2 per år.

CO2-fangstprosjektet på energigjenvinningsanlegget på Klemetsrud i Oslo kan bli verdens første av sitt slag i verden. I dag er det 450 tilsvarende forbrenningsanlegg i Europa, store overføringsmuligheter til andre industrianlegg.

Northern Lights

Northern Lights-prosjektet er et samarbeid mellom Equinor, Shell og Total, og har som mål å etablere et europeisk nettverk for transport og lagring av CO2. CO2-en fra Norcem skal transporteres på skip til en landterminal i Øygarden på Vestlandet, før den sendes videre i rørledning til et offshore CO2-lager under havbunnen i Nordsjøen for permanent lagring. CO2-lageret ligger 2500 meter under havbunnen sør for Troll-feltet.

Den unike transportløsningen med bruk av skipstransport fra fangstanleggene til CO2-lageret gjør det mulig å motta store CO2-volumer fra hele Europa, i tillegg til CO2en fra Norcem og Fortum. CO2-lageret utenfor Øygarden vil ha kapasitet til å lagre 5 millioner tonn CO2 årlig og ved behov kan flere felt i Nordsjøen lagre CO2.

En verdikjede for transport og lagring av CO2 vil også legge til rette for storskala produksjon av rent hydrogen fra naturgass. Dette er sentralt for å sikre en fremtid for gassformuen i et lavutslippssamfunn.


Les mer om karbonfangst i Norge

Langskip CCS (ccsnorway.com)
Industrielle muligheter og arbeidsplasser ved CO2-håndtering i Norge (SINTEF-rapport)
Hvordan gjøre CO2-fangst og -lagring lønnsomt? (Rapport fra Multiconsult)