NOU 2024:2: Et viktig veikart for bruk av natur

Publisert

NOU 2024:2 har tittelen "I samspill med naturen" - Naturrisiko for næringer, sektorer og samfunn i Norge. Foto: Ill. av rapporten

Et uavhengig utvalg har vurdert hvordan tap av natur utgjør en risiko for næringer og sektorer i Norge. I dag overleverte utvalgsleder Aksel Mjøs Naturrisikoutvalget sin rapport "I samspill med naturen" til klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen.

Hele rapporten HER

Naturrisikoutvalget ble oppnevnt av regjeringen 22. juni 2022. Utvalget skal beskrive begrepet naturrisiko, vurdere hvordan norske næringer og sektorer er og kan bli berørt av tap av natur og naturmangfold og se på hvordan berørte aktører i Norge kan analysere og håndtere naturrisiko på best mulig måte.

Avhengig av natur

– Vi trenger naturen for å leve gode liv. Vår økonomi og vår velferd er avhengig av naturen, derfor er det svært viktig at vi nå får råd om verktøy som kan hjelpe oss å vurdere farene ved at natur forringes, sa Bjelland Eriksen etter overleveringen.

Rapporten skal nå på en omfattende høringsrunde før den blir behandlet i Stortinget. Den vil bli et viktig "veikart" både for privat og offentlig sektor.

I næringslivets interesse

NHO ser nå frem til å gå skikkelig gjennom utvalgets arbeid, men det skal ikke herske tvil om at NHO ønsker en god politikk som bidrar til velfungerende økosystemer og begrenser tap av natur og naturmangfold. Norske bedrifter er avhengig av natur i svært mange av sine verdikjeder. Det gjelder alt fra reiselivet til biobaserte næringer på land og til havs, og ulike typer industri og tjenesteyting, osv.

- NHO ser frem til å gå grundig gjennom rapporten. Det er jo i næringslivets interesse at naturens økosystemer ivaretas. Mange bedrifter jobber målrettet med å drive så bærekraftig som mulig, og utvikle virksomheten slik at fotavtrykket blir minst mulig, sier NHOs viseadministrerende direktør Anniken Hauglie.

Fem hovedtrinn:

Utvalget anbefaler fem metodiske hovedtrinn som bør følges i arbeidet med å kartlegge naturrisiko. Problemstillingene og detaljeringen vil variere etter hvem som gjør vurderingene, og hva som er hovedformålet (med vurderingene). For vurderinger på nasjonalt nivå vil fokuset og problemstillingene bli noe annerledes, men prinsippene bak trinnene vil gjelde også her:

  • Identifiser hvor og hvordan aktøren virksomheten berører natur, inkludert i sine verdikjeder
  • Analyser hvor og hvordan aktøren og virksomheten er avhengig av og påvirker natur
  • Vurder hvordan aktøren og virksomheten er utsatt for naturrisiko
  • Bruk analysene og vurderingene som grunnlag for intern og ekstern rapportering
  • Anvend kunnskapen og beslutningsgrunnlaget på konkrete beslutninger og handlinger

Utvalget som har utarbeidet rapporten har bestått av:

Instituttleder og førsteamanuensis på NHH, Aksel Mjøs (utvalgets leder), tidligere spesialrådgiver i Miljødirektoratet og utredningsleder i UNEP FNs miljøprogram, Ivar Baste, Seniorforsker i SSB Statistisk sentralbyrå, Kristine M. Grimsrud, seniorforsker i SINTEF Energi, Atle Harby, teamleder politikk og næringsliv i WWF, Else H. Hendel, divisjonsdirektør i NIBIO Norsk institutt for bioøkonomi, Audun Korsæth, områdedirektør i Næringslivets hovedorganisasjon NHO, Idar Kreutzer, postdoktor jus ved Universitetet i Oslo, Trude Myklebust, direktør for International Centre for Reindeer Husbandry og generalsekretær for World Reindeer Herders, Anders Oskal, professor ved UiT, Claire Armstrong, professor ved UiB, Vigdis Vandvik, Rådgiver i LO, Liv Anna Lindman, førsteamanuensis ved Høgskolen i Innlandet, Hanne Kathrine Sjølie.