Nye kriterier i EUs taksonomi

Publisert

Med offentliggjøringen av kriteriene for miljømål 1 og 2 i EUs taksonomi, er det nå mulig å se hvordan regelverket staker ut kursen for det grønne skiftet i flere bransjer. Foto: Vidar Nordli-Mathiesen.

21. april la EU-kommisjonen frem de tekniske screening kriteriene for taksonomien - klassifiseringsverktøyet som skal definere hva en bærekraftig økonomisk aktivitet er. Dermed har arbeidet med å utvikle EUs regelverk for bærekraftig finans satt fart, og det er mulig å se konturene av påvirkningen taksonomien kan ha på ulike sektorer i norsk næringsliv.

Hva har de nye kriteriene å si for norske aktører?

– Taksonomiregelverket og kriteriene for bærekraftige aktiviteter vil kunne bidra til å gjøre det enklere å investere i grønne løsninger og teknologi hvor Norge ligger langt fremme. Derfor er det positivt at flere av våre næringer er underlagt sektorer som nå er inkludert, sier Nina Lillelien, samfunnsøkonom i NHO.

I løpet av våren 2021 har kommisjonen gjort justeringer i kriteriesettet for de to første miljømålene; 1) begrensning av klimaendringer og 2)  klimatilpasning. Disse ble publisert onsdag 21. april 2021.

De seks miljømålene i taksonomien:

  1. Begrensning av klimaendringer
  2. Klimatilpasning
  3. Bærekraftig bruk og beskyttelse av vann- og havressurser
  4. Omstilling til en sirkulærøkonomi
  5. Forebygging og bekjempelse av forurensing
  6. Beskyttelse og gjenopprettelse av biologisk mangfold og økosystemer

Av de 88 økonomiske aktivitetene som er inkludert i taksonomien til nå, er kriteriene for vannkraft, aluminium, naturgass og hydrogen fremhevet. Dette er noen av områdene av stor interesse for norsk næringsliv og som NHO har fulgt nøye.

– Vi ser blant annet at kriteriene for vannkraft er forbedret sammenlignet med det opprinnelig utkastet, noe som kan bidra til å stimulere grønne investeringer fremover. Dette er positivt for vannkraftnasjonen Norge, melder Lillelien.

Her er det blant annet lagt inn en ny kategori knyttet til elvekraft som vil bidra til større fleksibilitet for operatører til å rapportere inn sine porteføljer.

–Vi mener fremdeles at vannkraft ikke likebehandles med andre fornybare teknologier, men kriteriesettet er likevel levelig selv om det kunne vært bedre.

På samme tid er naturgass foreløpig ikke inkludert. Naturgassen er skilt ut av kriteriesettet som nå er publisert og kommisjonen skal komme tilbake med en tilleggsforordning i løpet av året som skal definere under hvilke forutsetninger naturgass vil anses som bærekraftig.

–Dette skjer dessverre som følge av vanskeligheter med å komme til enighet rundt premissene for naturgass og EU-kommisjonen har signalisert behov for mer tid til å fremforhandle disse, kan Lillelien meddele.

Dette kan også få følger for vurderingen av blått hydrogen, som også er en viktig sak for flere medlemsbedrifter og landsforeninger i NHO. Slik taksonomien foreligger nå kan nemlig produksjon av blått hydrogen bli definert som en bærekraftig økonomisk aktivitet, mens bruken ikke vil kvalifiseres.

En annen sektor der screeningkriteriene er klare er aluminium, hvor norske produsenter vil merke effekten.

– Kriteriene som er satt er gode nyheter for aluminiumsproduksjon i Norge, sier Lillelien.

Ifølge kriteriene, ligger norske aluminiumsverk godt an til å defineres som bærekraftig i taksonomien, på grunnlag av det lave karbonfotavtrykket norsk aluminium har fordi produksjonen er basert på fornybar elektrisitet.

I følge Lillelien har det vært flere runder med forhandlinger i EU når det gjelder kriteriene for produksjon av aluminium. Men etter kommisjonens endelige offentliggjøring av de delegerte rettsaktene 21. april, tyder alt på at norsk aluminiumsproduksjon kan være godt fornøyd med utfallet.

Det er viktig å gjøre oppmerksom på at kriteriene fortsatt er gjenstand for justeringer. Det er ventet at kriteriene vil endelig vedtas innen fire måneder. Fra 1. januar 2022 vil bedrifter som omfattes av taksonomien i EU rapportere på de to første miljømålene.

 

Norsk næringsliv deltar aktivt i utviklingen av taksonomien

I løpet av våren skal kommisjonen begynne utviklingen av kriterier for miljømål 3-6.

– Her vil det også være viktig å følge med på hva kommisjonen kommer frem til, identifisere konkrete hindre og problemstillinger for norske næringsliv og gripe de mulighetene som ligger til å påvirke. Det er et regelverk som kun kan fungere hvis bransjene setter seg inn i politikkutviklingen og bidrar aktivt, avslutter Lillelien.

Hvis du ønsker å lese mer om de tekniske screening kriteriene for de ulike sektorene som er inkludert i taksonomien så langt, er de lagt ut på EU sine nettsider:

Her kan finne alle relevante dokumenter til de reviderte rettsaktene publisert 21. april 2021.

De spesifikke screening kriteriene finner du i Anneks 1 og Anneks 2.

 

Les mer om taksonomien

EUs taksonomi og handlingsplan for bærekraftig finans

Tidslinje over EUs taksonomi

Miljømålene i taksonomien