Miljømålene i EUs taksonomi

EU jobber fortløpende med å stake ut kriterer for de ulike miljømålene i taksonomien, som skal bidra til å gjøre at Europa når målene i Paris-avtalen. Fotograf: Sebastian Voortman.

For at en økonomisk aktivitet skal kunne klassifiseres som bærekraftig i EUs taksonomi, må den oppfylle ulike kriterier. Et av kriteriene er at aktiviteten må bidra vesentlig til minst ett av miljømålene, samtidig som den ikke er til skade for noen av de andre miljømålene.

Dette er en generell oversikt over miljømålene og hva hvert enkelt mål omfatter. For at det skal være mulig å kunne vurdere hvorvidt en spesifikk økonomisk aktivitet bidrar vesentlig eller ikke er til skade for hvert av målene, vil det offentliggjøres informasjon for ulike sektorer om hva kriteriene betyr for aktiviteter innenfor den sektoren. I første omgang har EU inkludert 13 sektorer i taksonomien, og de har publisert spesifikke kriterier for miljømål 1 og miljømål 2. Disse kriteriene har vi lenket til under de to målene (offentliggjort 21. april 2021).

Hvis du ønsker å lese mer om prosessen rundt utvikling av taksonomien i EU, kan du lese om tidslinjen for taksonomien her.

Taksonomien og kriteriene for miljømålene er et dynamisk dokument, de vil fortsette å utvikles over tid, i lys av nye løsninger og teknologiske prosesser. Kriteriene vil vurderes jevnlig, noe som vil sikre at nye sektorer og aktiviteter, inkludert såkalte «overgangs»-aktiviteter kan bli lagt til over tid.

 

 1. Begrensning av klimaendringer (forordningen artikkel 10) 

Det første miljømålet går ut på å begrense klimagassutslipp. For å motvirke klimaendringer og holde utslippsnivået i tråd med Paris-avtalen, må en økonomisk aktivitet unngå eller redusere utslipp av drivhusgasser eller øke opptak av drivhusgasser. 

Hvis det ikke finnes lavutslippsmuligheter som er teknologisk eller økonomisk gjennomførbare, kan begrensingen også bestå av å støtte omstilling til klimanøytral økonomi, for å begrense temperaturstigning, for eksempel ved å fase ut utslipp av drivhusgasser.  

De spesifikke kriteriene for miljømål 1 finner du på EU sine nettsider: Delegated Regulation Annex 1 (pdf) 

 

 1. Klimatilpasning (forordningen artikkel 11) 

Det andre miljømålet består i løsninger som reduserer risiko for at bedriftens virksomhet bli negativt påvirket av klimaet eller klimaendringer, eller for at klimaendringer påvirker mennesker, natur eller verdier negativt. 

En annen form for tilpasningsløsning er å forebygge eller redusere risiko for at klimaendringer påvirker mennesker, natur eller verdier negativt. 

De spesifikke kriteriene for miljømål 1 finner du på EU sine nettsider: Delegated Regulation Annex 2 (pdf)

 

 1. Bærekraftig bruk og bevaring av vann- og havressurser (forordningen artikkel 12) 

Slik bruk og bevaring består i å: 

 • oppnå god tilstand for vannressurser, overflatevann og grunnvann 
 • hindre forringelse av vannområder som allerede er i god tilstand 
 • oppnå god miljøtilstand for havområder 
 • hindre forringelse av havområder som allerede er i god miljøtilstand 

Eksempler på aktiviteter er beskyttelse av miljøet mot skadevirkninger av utslipp av avløpsvann fra industri, ved rensing, og beskytte drikkevann mot forurensning eller forbedre tilgang til drikkevann. Andre eksempler er å sørge for bærekraftig bruk av marine økosystemer og redusere utslipp i havet.   

 

 1. Omstilling til en sirkulærøkonomi (forordningen artikkel 13) 

En økonomisk aktivitet skal kunne kvalifiseres som en vesentlig bidragsyter mot omstillingen til en sirkulærøkonomi. Inkludert forebygging av sløsing, gjenbruk og resirkulering.
Eksempler på dette, er mer effektiv bruk at naturressurser i produksjon, redusert bruk av råstoffer eller økt bruk av biprodukter, og økt levetid for produkter.  

 

 1. Forebygging og bekjempelse av forurensning (forordningen artikkel 14) 

Aktiviteter som reduserer, eliminerer, forebygger og bekjemper forurensning.

Forebygging og bekjempelse består i å beskytte miljøet mot forurensning, dette kan for eksempel gjøres ved å unngå utslipp, forbedre luft-, vann- eller jordkvalitet. Andre eksempler er å forhindre helseskader eller miljøskader, som kan følge av produksjon eller bruk av kjemikalier. 

 

 1. Beskyttelse og gjenopprettelse av biologisk mangfold og økosystemer (forordningen artikkel 15) 

Aktiviteten skal bidra til beskyttelse og gjenopprettelse av naturens økosystem og biologiske mangfold.

Dette kan bestå i å:  

 • Gjenopprette en god tilstand for biologisk mangfold og økosystemer i ubalanse 
 • Beskytte økosystemer som allerede er i god tilstand 
 • Konservere naturen og det biologiske mangfoldet, inkludert beskyttelse av habitater, arter og akvatiske økosystemer

Dette kan gjelde for eksempel bærekraftig arealbruk, landbruk eller skogforvaltning.  

Ønsker du mer informasjon om hva EUs taksonomi er? Da kan du lese denne nettsaken om EUs taksonomi og handlingsplan for bærekraftig finans.