NHOs internasjonale samarbeidsprogram (ICP)

Globus

  • Et aktivt næringsliv er avgjørende for å løfte land ut av fattigdom. NHO ønsker å frigjøre potensialet for nyskapning og entreprenørskap i utviklingsland og har derfor i flere år arbeidet for at norsk næringsliv skal delta som en konstruktiv partner i utviklingspolitikken.
  • Privat sektor er en sentral aktør når FNs ambisiøse bærekraftsmål skal nåes innen 2030. Fattigdom skal utryddes og økonomisk vekst skal sikres. Norske bedrifter kan bidra til å oppfylle disse målene.
  • NHO jobber tett med sine søsterorganisasjoner i utvalgte land for å bedre vilkårene for næringsliv og organisert arbeidsliv. Dette gjør NHO i samarbeid med Norad og Utenriksdepartementet.
  • NHO mener at det ligger et stort potensiale i å øke det strategiske partnerskapet mellom regjering, private sektoren og det sivile samfunn.
  • Jobbskaping bør være et viktig element i norsk utviklingspolitikk.
NHOs sekretariat for næringsutvikling i sør

NHO har samarbeidet med utvalgte søsterorganisasjoner i Afrika og Asia siden 2002. Sekretariatet er en del av NHOs Internasjonale avdeling. Gjennom samarbeid med NHOs søsterorganisasjoner opparbeides en bred kontaktflate mot det lokale næringsliv.

Styrke lokale arbeidsgiverorganisasjoner - langsiktig partnerskap

Prosjektene er finansiert av Norad og Utenriksdepartementet. De baserer seg på langsiktige partnerskap. Målet med samarbeidet er å styrke de lokale arbeidsgiverorganisasjonene. Gjennom kompetanseoverføring bidrar NHO til at organisasjonene kan yte assistanse til sine medlemsbedrifter.

En profesjonalisering av arbeidsgiverorganisasjonene kommer på sikt både arbeidsgivere og arbeidstakere til gode.

De organisasjonene NHO samarbeider med er medlem av Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO) og har lignende rolle, som NHO, på nasjonalt nivå i sitt land, i trepartssystemet og i samarbeid og forhandlinger med fagforeninger.

Temaene det jobbes med er; (i) organisasjonsutvikling, (ii) utvikling av tjenestetilbudet til medlemsbedriftene og (iii) å styrke arbeidsgiverorganisasjonens kapasitet til å jobbe med rammevilkår for privat sektor og å påvirke politikkutforming.

Prosjektene inkluderer også følgende tematiske emner; sosial dialog, yrkesopplæring og Female Future programmet.

Sosial dialog

NHO og søsterorganisasjonene har funnet det spesielt relevant å samarbeide om sosial dialog på følgende områder: (i) bedre arbeidsgiverorganisasjonenes evne til å yte tjenester til sine medlemsbedrifter om sosial dialog og kollektive forhandlinger, (ii) styrke topartsamarbeidet med fagforeningene på nasjonalt nivå og på sektornivå og (iii) styrke sosial dialog og kollektive forhandlinger på bedriftsnivå. NHOs søsterorganisasjoner er også interessert i den norske modellen for toparts- og trepartssamarbeid.

Female Future

Female Future er et leder- og styreutviklingsprogram for kvinnelige ledere. Hovedformålet er å gi kunnskap, selvinnsikt og å motivere kvinner til å ta styreverv og viktige lederoppgaver i næringslivet. Programmet har vist seg å være en suksess i Norge. Programmet blir nå gjennomført av NHOs søsterorganisasjoner i Uganda, Kenya og i Tanzania med gode resultater. Programmet er basert på en modell utviklet av NHO, som en tjeneste til medlemmene. Program gir et bedre utvalg av kompetente kvinner å velge blant når rekruttering til styrer og lederstillinger skal skje. Dette er bra for kvinnene, for næringslivet og for land som bevisst jobber med å få flere kvinner inn i topplederposisjoner.

Yrkesopplæring

Yrkesopplæringsprosjektet tar sikte på å forbedre utdanningssystemet ved å etablere tettere forbindelse mellom opplæringsinstitusjoner og privat sektor. Dette for å sikre at opplæringen som tilbys tilsvarer arbeidsmarkedets behov. I Vietnam har et prosjekt i samarbeid med NHO vært medvirkende til revisjon av den Vietnamesiske yrkesopplæringsloven, som nå krever et sterkere samarbeid mellom skole og bedrift.

Kina - Afrika

"Kina-Afrika prosjektet" er et samarbeid mellom NHO, China Enterprise Confederation (CEC) og arbeidsgiverorganisasjonene i Kenya og Tanzania. Partnerskapet tar sikte på å styrke samarbeidet mellom kinesiske virksomheter og arbeidsgiverorganisasjonen i de to landene. Det er blant annet utarbeidet "Guidelines for Labour Relations" i Øst-Afrika for kinesiske bedrifter, flere kinesiske bedrifter har meldt seg inn i de lokale arbeidsgiverorganisasjonene og i Kenya har to store kinesiske bedrifter undertegnet kollektive avtaler.

Internasjonale søsterorganisasjoner og samarbeidspartnere
Les mer

Partnerskap med næringslivet i utviklingssamarbeidet