Utstyrsløft for yrkesfagene

Ungdom som velger yrkesfag, fortjener ikke å bli møtt med foreldet og dårlig utstyr.

Utstyrsetterslepet ved de videregående skolene er i dag betydelig. Dette gjelder innen alle yrkesfagene, men særlig innen teknologi- og industrifag, bygg og anleggsfagene, samt elektrofagene. I en undersøkelse gjennomført av Utdanningsforbundet i 2020 kommer det fram at 4 av 10 yrkesfaglærere mangler utstyret de trenger for å gjennomføre undervisningen i tråd med læreplanen. Mangelen er gjennomgående, og den gjelder både utstyr, infrastruktur og råvarer.  

Hvorfor er riktig utstyr i skolene så viktig? 

NHOs medlemsbedrifter er opptatt av å sikre rekrutteringen til egen bransje, men det er også et offentlig ansvar å sørge for at fremtidens fagarbeidere rustes for det som venter dem i arbeidslivet. Lærebedrifter oppgir nå i økende grad at nye lærlinger må kurses i å bruke moderne utstyr før de kan komme ordentlig i gang med læretida. Slik opplæring må være skolens ansvar og kan ikke legges over på bedriftene. 

Nok og riktig utstyr gir mange fordeler. Elever og lærere blir mer motiverte når opplæringen oppleves relevant. Det er også tryggere for både elever og lærere å drive opplæring med moderne utstyr framfor foreldet eller dårlig utstyr. 

Hvor stort er behovet? 

Høsten 2021 lyste Utdanningsdirektoratet gjennom en tilskuddsordning ut 77 millioner kroner til bedre utstyr på yrkesfaglinjene. Hensikten med forsøket var å finne ut hvordan statlige tildelinger kan få fylkeskommunene til å investere i bedre utstyr og “utvikle modeller som bidrar til oppdatert og kvalitetssikret utstyr». De godt over 200 søknadene som kom inn vitner om et stort behov for oppgraderinger. Evaluering av forsøket tyder på at tilskuddet førte til investeringer også utover det tildelte beløpet og at oppdatert utstyr fører til tettere samarbeid mellom skolen og arbeidslivet.

NHO mener

NHO mener at det er behov for et betydelig utstyrsløft i fag- og yrkesopplæringen som sikrer nok og oppdatert utstyr, infrastruktur og råvarer.

NHO mener at det må bevilges midler til et utstyrsløft snarest. En slik satsing må være langsiktig og bør ligge på minimum 300 millioner kroner det første året.

Les om fagskolen
Les om NHOs kompetansebarometer