Fagskole

Over 2 av 3 bedrifter med et udekket kompetansebehov har behov kompetanse på fagskolenivå. De siste 10 årene har fagskolesektoren endret seg stort og det har fått anerkjennelse som høyere yrkesfaglig utdanning. Samtidig er det fortsatt stort mangel og behov for satsing på høyere yrkesfaglig utdanning. Derfor arbeider NHO med å styrke og utvikle tilbudet av høyere yrkesfaglig utdanning.

Hva er fagskoleutdanning?

Fagskole er høyere yrkesfaglig utdanning. Tilbyr hele grader på et til to års utdanning og etter- og videreutdanninger til folk som allerede har et fagbrev i bunn. Manglende tilbud av fagskoleutdanning er en av de største kompetansepolitiske utfordringene norsk næringsliv har. Dette påvirker kompetansemangelen for fagskoleutdanning direkte, og har indirekte innvirkning på øvrige deler av utdanningssystemet. NHO har lenge pekt på at å styrke fagskolene framstår som det viktigste tiltaket for bedre dimensjonering av utdanningssystemet som helhet. Fagskolesektoren er i dag alt for liten for å møte næringslivets behov for kompetanse.

Nærhet til næringslivet

Fagskolesektorens samarbeid med næringslivet er det som gjør utdanningen så ettertraktet. Gjennom godt samarbeid med lokalt næringsliv blir utdanningens innhold tett knyttet til praksisfeltet. Den enkelte fagskoles samarbeid med regionalt næringsliv slik som NHOs regionkontor gjør fagskolene egnet for å forsyne bedrifter med kompetanse. På nasjonalt nivå er arbeidslivets parter involverte aktører gjennom blant annet Nasjonalt fagskoleråd, der NHO sitter med to plasser. Dette bidrar til en utvikling av sektoren i den retningen som trengs for å bidra til å tette kompetansegapet.

Fagskole som yrkesvei

Det grønne og digitale skiftet trenger kloke hoder og kloke hender. Skal vi kutte utslipp og omstille store næringer trenger vi fagfolk på høyt nivå. Fagskoleutdanning bidrar med viktig kompetanse i denne omstillingen. Fagskoler åpner også opp for utvikling og nye muligheter for fagarbeidere som gjør yrkesfag til en mer attraktiv yrkesvei. Å satse på fagskoler er å satse på en yrkesfaglig karrierevei der praksis og arbeidslivsrelevans står i sentrum.

NHO mener

NHO mener det er behov for en forpliktende opptrappingsplan som sikrer vekst og ivaretar kvaliteten.

Fagskoleutdanning må ha finansiering på et reelt kostnadsnivå. Finanseringen må være effektiv og legge til rette for tilbud som næringslivet etterspør.

Det må åpnes for at noe av fagskoleutdanningen som i dag ligger på nivå 5.2 i Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk (NKR) kan innplasseres på nivå 6. Det skal være kompleksiteten på læringsutbyttebeskrivelsen som er førende for nivå utdanningen plasseres på i NKR.

Les mer om NHOs kompetansebarometer