Miniatyrmennesker går over binærkode Foto: Orbon Alija.

Verdien av data blir stadig viktigere

Data er en viktig driver for produktivitet, arbeidsplasser og innovasjon i den digitaliserte økonomien som er i ferd med å vokse frem.

Det nye i vår tid er mengden data som produseres, samt de muliggjørende teknologiene som lar oss hente verdifull informasjon ut av digitale data. Bruk av data er en viktig bidragsyter til produksjonen i de fleste næringer i vårt samfunn i dag. Etter hvert som alle arbeidsprosesser og aktiviteter i samfunnet gjennomgår en digital transformasjon, vil mulighetene for å skape mer verdi ut av data øke. Samtidig vil digitalisering som fenomen bli integrert i all aktivitet og bli «normal business». Vi kan dermed forvente at dataøkonomien vil få vesentlig større betydning i årene som kommer.

Er verdiskaping med data noe Norge kan leve av?

Data utgjør en stadig større andel av verdiskapingen i de fleste næringer. Menon Economics har grovt anslått at norsk dataøkonomi representerer en årlig verdiskaping tilsvarende ca. 150 milliarder kroner og en sysselsetting tilsvarende 100 000 arbeidsplasser i 2020.

Det er viktig å skille mellom data og digitalisering. Vi snakker her kun om verdien av data som en innsatsfaktor i digitale prosesser. Det er også viktig å ikke forveksle data med teknologiene som gjør det mulig å skape verdi av data. I denne rapporten er hovedfokus på råvaren data, mens de muliggjørende teknologiene som for eksempel kunstig intelligens og den digitale infrastrukturen rundt dataene er essensielle ressurser for å kunne realisere verdien av data. 

Muliggjørende teknologier som stordataanalyse og kunstig intelligens tilsier at vi står foran en ny dataæra. I årene fremover mot 2030 vil Norge kunne realisere store økonomiske verdier fra ressursen data. Menon anslår at verdiskapingen kan dobles innen 2030 til 300 milliarder kroner i 2030, eller ca. 7 prosent av BNP. Disse anslagene inkluderer verdiskapingen i datanæringen og den antatte produktivitetsveksten, men ikke velferdsøkningen som bruken av data skaper.

For å kunne skape internasjonalt konkurransedyktige arbeidsplasser basert på ressursen data peker Menon Economics på tre typer fortrinn som må videreutvikles: 1) datakvalitet og tilgjengelighet, 2) infrastruktur som gjør det mulig å realisere verdier fra data, og 3) industriell kompetanse i verdensklasse.

Kilde: Menon Economics (2019) Er verdiskaping med data noe Norge kan leve av?

Et eksempel på verdiskaping gjennom ny bruk av data er «Digitalt grunnfjell».[1] Selskaper i oljebransjen har i felleskap investert 300 millioner kroner for å tilrettelegge for ny bruk av data fra gamle oljebrønner. Dette skaper ny innsikt om norsk sokkel og nye muligheter for verdiskaping.

Samfunnets gevinster fra data er tredelt[2]:

  1. Datanæringen, det vil si arbeidsplasser i næringslivet som benytter data som hovedressurs i sin verdiskaping, og samfunnets inntekter fra denne verdiskapingen.
  2. Produktivitetsveksten som bruken av ressursen data gir i resten av offentlig og privat sektor, og de økonomiske verdiene dette genererer i form av økt BNP.
  3. Velferdsøkningen som bruken av ressursen data gir i form av bedre offentlige tjenester (eller reduserte offentlige utgifter), bedre helse, færre ulykker, reduserte køer, reduserte klima- og miljøproblemer og mange andre samfunnsøkonomiske effekter. I løpet av koronakrisen har den samfunnsøkonomiske gevinsten av vitenskapelig kunnskap basert på pålitelige sanntidsdata blitt demonstrert.

Der hvor naturressurser er viktige innsatsfaktorer i en ressursøkonomi, er data innsatsfaktoren i en kunnskapsdrevet dataøkonomi.

Data kan på mange måter betraktes som en fornybar ressurs, og mister ikke nødvendigvis verdi selv om vi deler. Snarere tvert imot, kan deling ofte øke verdien av data, og kan skape nye løsninger på tvers av sektorer, bransjer og bedrifter. Der hvor naturressurser er viktige innsatsfaktorer i en ressursøkonomi, er data innsatsfaktoren i en kunnskapsdrevet dataøkonomi.


Les mer
Kilder

[1] Norsk olje & gass (2019) Nytt «big data»-prosjekt skal muliggjøre flere olje- og gassfunn. Hentet 15. juni fra https://www.norskoljeoggass.no/om-oss/nyheter/2019/10/digitalt-grunnfjell/

[2] Menon Economics (2019) Er verdiskaping med data noe Norge kan leve av? Hentet 30. juli fra https://www.nho.no/contentassets/dece97a9ac1e4c918039d2d7c6f69879/verdiskaping-med-data-menon_231219_endelig.pdf